Rätt pH ger hög och jämn skörd

Med rätt kalkhalt i jorden får du högre och jämnare skördar. Rätt kalktillstånd, förbättrar också strukturen speciellt i lerjordar. Här har vi samlat allt du behöver veta om kalk för att ta rätt beslut i din odling.

Med rätt pH kan du utnyttja markens rätta skördepotential. Detta genom bättre rottillväxt och utnyttjande av markens samt gödningens näringsinnehåll fullt ut. pH-värdet påverkar tillgänglighet för näringsämnen i jorden, särskilt tillgången till fosfor som blir fastlagd i jorden vid både för högt och för lågt pH.

 

Med kalk kan du förbättra markens förutsättningar, öka bördigheten och främja mikrolivet vilket optimerar skörden. För lerjordar kan du med kalk förbättra struktur och därmed underlätta jordbearbetning. Kalk ger långsiktiga effekter som tidigare upptorkning, öka mikroklimatet för växten och till och med minska dragkraftsbehovet vid jordbearbetningen. En strukturförbättring kan ge effekt en hel yrkeskarriär framåt i tid. Om behov av magnesium finns vid uppföljningen av markkarteringen är magnesiumkalk det mest prisvärda sättet att tillföra detta. Planera för kalkning i växtföljden för en bättre skörd.

 

Kalkens ursprung och egenskaper

Kalk finns med olika geologiska bakgrunder och därmed är egenskaperna olika beroende på vart i världen grundmaterialet kommer ifrån. Kalk till lantbruket säljs antingen som kross, mjöl eller en kombination av dessa. Även granulerat mjöl förekommer. Den vanligaste kalken är kalciumkarbonat (CaCO3) från kalksten och krita. Generellt gäller att du behöver en något större mängd med en krosskalk jämfört mot en mjölkalk för att uppnå samma effekt. Kalk finns också som Dolomit (CaMg(CO3)2) naturlig kalksten med inblandning av magnesium. Beroende på ursprung innehåller kalken olika mängd CaO. På marknaden förekommer också cirkulärprodukter av kalk från olika processer, tex. Mesakalk från pappers- industrin, sockerbrukskalk från sockerbruket eller bränd och släckt kalk.

Kalkmängd

Kalkmängden beror på pH, lerhalt och mullhalt. Se i tabellerna på Mikronäring för lämpligt mål-pH och kalkbehov för dina markförutsättningar. Med ökande lerhalt och mullhalt buffrar jorden och större mängd kalk behövs för att neutralisera pH. Vid höga givor kan kalkning göras stegvis under några år.

Om du inte känner din lerhalt kan du använda www.markdata.se för att få en grov uppfattning av nivån inom och mellan dina fält. Om du inte känner till pH och mullhalt ska du först göra en markkartering, för att få rätt uppgifter om jorden, innan du bestämmer lämplig kalkprodukt passande dina fält. Kalkning bör utföras senast när pH understiger mål-pH med 0,3 enheter.

Tillför magnesium med kalkning

Magnesium är ett viktigt ämne som ingår
i klorofyll vilket styr tillväxten. I vallfoder är magnesium mycket viktigt för att motverka betes- och stallkramper. Utgå från Mg-AL-talen på markkartan eller Mg-innehållet i grovfodret. Om jordanalysen visar lägre än 4-10 mg Mg/100 g jord är det hög tid att gödsla jorden med magnesium. Det högre värdet gäller för lerjord. Brister uppstår oftast på lätta jordar och jordar med lågt pH. En spannmålsgröda bortför ca 10-15 kg Mg/ ha medan vall eller sockerbetor kan bortföra det dubbla.

Nordkalk Bas 4, MEWAB Mesakalk 4 och Norkalk Direkt 4 är produkter som underhåller markens Mg-AL-tal. Nordkalks Bas 12 har högt magnesiuminnehåll, vilket kan krävas för att höja halten i marken på jordar med mycket låga Mg-AL-tal. Magnesiumkalk ska inte tillföras jordar med redan höga Mg-tal eller låga K/Mg-kvoter. Magnum 12 Granul är en granulerad kalk med högt magnesiuminnehåll för att täcka årets behov. Om det är stora variationer av magnesiumbehov inom fält rekommenderas en körning efter styrfil och GPS för att ge jämnare skördar.

Strukturkalkning

All kalk som innehåller aktiv kalk, dvs bränd eller släckt kalk (CaO eller Ca(OH)2) har utöver pH-effekten även en struktureffekt. Är målet strukturkalkning, måste produkten innehålla stor andel aktiv CaO, som t ex Nordkalk Fostop Struktur. En korrekt utförd strukturkalkning gör att jorden blir mer lättbrukad och får en ökad infiltration, vilket minskar ytavrinning, erosion samt näringsläckage.

I många delar av landet kan stöd sökas hos Länsstyrelsen för strukturkalkning (LOVA). Det är viktigt att strukturkalkningen genomförs under bra och torra förhållanden så att man kan ”fastlägga” en bra struktur. Efter spridning ska kalken, omedelbart inom två dygn, grundligt inarbetas i marken. Absolut minst två (gärna tre eller fler) upprepade jordbearbetningar med t ex kultivator eller jordfräs så kalken blandas in och får bra kontakt med lerpartiklarna. Ju högre lerhalt desto bättre svarar en jord på strukturkalkning.
Försök har visat att effekterna av en väl genomförd strukturkalkning håller i sig i decennier. Lantmännen rekommenderar användning av 5-8 ton Fostop Struktur och att jorden innehåller minst 15 procent lera för att säkra en bra struktureffekt.

Precisionskalkning

Kalkning med hjälp av GPS kräver att även markkarteringen för ler- och mullhalt gjorts med GPS. Precisionsspridning innebär varierad spridning efter en styrfil (karta) utifrån jordanalyserna på fältets olika delar. Trots att precisionskartering och precisionsspridning innebär en merkostnad, visar beräkningar att åtgärden alltid är lönsam jämfört med vanlig jämn spridning. Rätt mängd kalk på rätt plats!

Kalkbehov beroende på mull- och lerhalt

Mullhalt % 

 

Lerhalt %

Benämning

 

<5 Sand- och mojord ton/ha

5–15 Leriga jordar ton/ha

15–25 Lättlera ton/ha

25–40 Mellanlera ton/ha

40–60 Styv lera ton/ha

>60 Mycket styv lera ton/ha

<2

mullfattig

2

3

4

6

8

11

2–3

något mullhaltig

2

3

5

6

9

11

3–6

måttligt mullhaltig

3

4

6

7

10

12

6–12

mullrik

5

6

8

9

12

14

12–20

mycket mullrik

9

10

11

13

15

18

Tabellen anger ungefärlig mängd kalk (ton/ha) som behövs för att höja pH med en halv enhet (mängden CaO för att höja pH en hel enhet).

I tabellen kalkbehov beroende på mull- och lerhalt finns upp till 20 % mullhalt, eftersom försöksunderlaget för rena mulljordar och mineralblandade mulljordar är begränsat. Vid mullhalter över 20 %, se jordar med 12-20 % mullhalt och kalka stegvis jorden om det är stora kalkbehov.

Lämpligt mål-pH (vid sockerbetsodling ökas mål-pH med 0,5)

Mullhalt %

 

Lerhalt %

Benämning

 

<5 Sand- och mojord ton/ha

5–15 Leriga jordar ton/ha

15–25 Lättlera ton/ha

25–40 Mellanlera ton/ha

40–60 Styv lera ton/ha

>60 Mycket styv lera ton/ha

<6

mullfattig - måttligt mullhaltig

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,5

6–12

mullrik

5,8

5,9

6

6,1

6,2

6,2

12–20

mycket mullrik

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

6

20–40

mineralblandad mulljord

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,6

Tabellen anger otimalt pH beroende av lerhalt och mullhalt. Om pH sjunker 0,3 enheter under mål-pH bör kalkning utföras.

Kalksortiment

Kalk från norra Sverige

           

Namn

 Produkttyp

Kalk CaO % av ts

Magnesium % av ts

Kornstorlek mm

Kalkvärde

Nordkalk Aktiv Husum a) b)

Kalkstensmjöl med aktiv CaO

55

0,4

0–3

45*

45*

Nordkalk Bas Brunflo

Krossad kalksten

46

0,6

0–3

36

41

Häbbersforskalk 

Krossad kalksten

50

0,9

0–3

36

42

Mesa Kalixb) 

Mesakalk

53

 

0–2

   

 

Köping

           

Namn

 Produkttyp

Kalk CaO % av ts

Magnesium % av ts

Kornstorlek mm

çärde

Nordkalk Bas Forsby

Krossad kalksten

50

1,2

0–3

35

46

 

Orsa

           
Namn Produkttyp

Kalk CaO % av ts

Magnesium % av ts

Kornstorlek mm

çärde

 

Nordkalk Bas

Krossad kalksten

52

0,4

0-3

33

47

 

Mesakalk, Mellan-/Sydsverige

           

Namn

 Produkttyp

Kalk CaO % av ts

Magnesium % av ts

Kornstorlek mm

Kalkvärde

MEWAB Mesakalk b) 

Mesakalk

52

 

0–0,1

42

42

MEWAB Mesakalk 4 b)

Mesakalk

52

4

0–0,1

42

42

 

Uddagården, Falköping

           

Namn

 Produkttyp

Kalk CaO % av ts

Magnesium % av ts

Kornstorlek mm

Kalkvärde

Nordkalk Direkt

Kross/mjöl

48

0,5

0–2

34

44

Nordkalk Direkt 4

Kross/mjöl

49

4

0–2

38

46

Nordkalk Bas

Krossad kalksten

48

0,5

0–2

26

36

Nordkalk Bas 4

Mg-kross

48

4

0–2

31

39

 

Ignaberga, Skåne

           

Namn

 Produkttyp

Kalk CaO % av ts

Magnesium % av ts

Kornstorlek mm

Kalkvärde

Nordkalk Bas

Krossad kalksten. Kan vara begränsad i volym 

50

0,3

0–3

30

44

Nordkalk Bas 4

Mg-kross. Kan vara begränsad i volym 

51

4

0–3

30

46

Nordkalk Bas 12

Krossad dolomit

58

12,4

0–3

31

47

 

Granulerad kalk i storsäck

           

Namn

 Produkttyp

Kalk CaO % av ts

Magnesium % av ts

Kornstorlek mm

Kalkvärde

Calciprill

Granulerad kalkstensmjöl

52

0,6

2-6 (0–0,1)

52

52

Magprill

Granulerad dolomitmjöl

56

9,5

2-6 (0–0,1)

55

55

Magnum 12 Granul

Granulerad dolomitmjöl

51

12

2-6 (0-0,1)

55

55

Magnum 12 Cu Granul

Granulerad dolomitmjöl med 450 gram koppar/ton)

51

12

2-6 (0-0,1)

55

55

Sulfoprill 14 (Calciprill S14)

Granulerad kalkstensmjöl med gips

45

0,6

2-6 (0-0,1)

   

a)Innehåller 10–20 procent aktiv CaO. Innehåller också ca 5 procent kalksten 2–15 mm. Obs! Strukturkalk innehåller aktiv CaO vilket är klumpbildande. All strukturkalk har fraktionen 0–0,3 mm från början.
b)Ej godkända för KRAV och ekologisk odling.

Lantmännen reserverar sig för eventuella förändringar i produkternas sammansättning.
* = Framräknat värde

Denna sida är uppdaterad: 2022-03-22