Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av vårrybs. Allt du behöver veta om att gödsla, ogräsbehandla, svampbehandla och insektsbehandla vårrybs. 

Att tänka på:

  • Etableringen bygger skörden. Så i rätt tid, med rätt utsädesmängd och rätt gödning.

  • Oljeväxter är en utmärkt avbrottsgröda till stråsäd, med bra förfruktsvärde till året efter.

  • Oljeväxter är känsliga för ogräskonkurrens i början när plantorna etableras. Ha en genomtänkt ogrässtrategi och räkna med minst en ogräsbehandling. 

  • Håll noga uppsikt över fälten för att upptäcka skadeinsekter och bekämpa vid behov.

  • På skiften där det odlats raps oftare än vart 6:e år ska man räkna med en svampbehandling mot bomullsmögel och Alternaria.

Växtskyddsstrategi Vårraps

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras.
Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för. På nästkommande sidor visas produkt- och strategival.

 

Höstbehandling renkavle - DISPENS höst 2023

Preparat Dos per ha Kommentar
Kerb Flo 400 0,9 l 

Dispens 2023 mellan 1 oktober och 30 november mot renkavle i höstraps. Obs! Maxdos 0,9 l/ha i DC 13-19 (3 till 9 blad). Mot renkavle (gräsogräs och spillsäd) endast i Skåne, Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar och Västra Götaland. Behandla 1 oktober - 30 november när jordtemperatur är under 10°C. Resistensbrytare mot renkavle och karens 150 dagar till skörd. I övriga grödor har Kerb Flo 400 fått användningsförbud från 2023-07-01 efter ej förnyad registrering. Länk till beslut

 

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Oljeväxter – insektsbehandling

Preparat
Raps
och Rybs
Rapsjordloppa/
vågrandig
jordloppa
Rapsbagge Kålmal Rapsvivel Skidgall-mygga Kålbladstekel Bifarlig Antal beh/
säsong
Registrerad Karens
dagar
Mospilan   0,2 kg    0,2 kg 0,2 kg     1 DC 50-80 28
Mavrik 0,2 l             1 DC 10-12 60
Mavrik   0,2 l Rek. saknas (0,2 l) 0,2 l 0,2 l     2 DC 30-71 60
Nexide CS* 0,06 l Ej effekt Rek. saknas (0,06l) 0,06 l 0,06 l Rek. saknas (0,06l) X 1 DC 10-69 28

X-bifarliga produkter får inte användas när det finns pollinerande insekter i fält.
* Nexide CS kräver 50 % avdriftsreducerande utrustning för användning närmare än 100 m från sjöar och vattendrag.

Strategi för insekter i vårrybs

Insekter DC 51-57 DC 57 DC 63-69
Rapsbagge Mospilan    
Rapsbagge stark inflygning Mavrik Mospilan Mavrik
Blygrå rapsvivel   Pyretroid Mospilan alt. pyretroid
Skidgallmygga   Pyretroid Pyretroid alt. Mospilan
Kålmal   Pyretroid Pyretroid

Om rapsbaggar i området inte är resistenta mot pyretroid kan behandling göras med Mavrik. Pyretroider har endast knockdowneffekt. Mospilan har långtidseffekt.


Bekämpningströsklar

Antal insekter i medeltal per planta eller procent uppäten bladyta. De lägre intervallen vid förväntad hög skörd och högt rapspris.

Insekter raps Jordloppor Rapsbagge     Blygrå rapsvirvel
Gröda/utvecklingsstadie DC 10-11 Tidigt >DC 51 DC 52-53 DC 59 DC 57-69
Våroljeväxter 10 % uppäten bladyta 0,5-1 1-2 2-3 1-2

 

 

Rybs – svampbehandling

Enkel behandling
Svamp Preparat Dos/ha Behandling Kommentar
Bomullsmögel, Alternaria Mirador Forte + Poleposition 1,0 l + 0,4 l DC 61-65 DC 65. Behandla i full blom för bäst effekt. Undvik frost i samband med Mirador Forte-behandling. 
Bomullsmögel, Alternaria Pictor Active 1,0 l DC 61-65 DC 65. Behandla i full blom för bäst effekt. 
Ljus bladfläcksjuka  Propulse 1,0 l DC 57-69 Vid angrepp på 1/3 av plantorna.

 

Delad behandling
Svamp Preparat Dos/ha Behandling Kommentar
Bomullsmögel, Alternaria - behandling 1 Mirador Forte + Poleposition 1,0 l + 0,4 l DC 61-65 Undvik frost i samband med Mirador Forte-behandling. 
Bomullsmögel, Alternaria - behandling 2 Pictor Active 0,8 l  DC 65-69 Vid lång blomning och hög svamprisk i fält kan delad behandling vara aktuellt. 

Svamparna kransmögel, kålbladmögel och klumprotsjuka går inte att behandla med växtskydd. Här gäller det att hålla en god växtföljd och undvika oljeväxter 6-10 år efter större förekomster. Det är även mycket viktigt att hålla rent för ogräs och spillplantor som kan hålla smittan vid liv åren efter förekomst. Vissa sorter har gener för tolerans mot bl.a. klumprotsjuka och kransmögel.

 

Oljeväxter – snigelbehandling

Preparat Dos per ha Kommentar
Ironmax Pro/ Sluxx HP 4–7 kg Läggs direkt på ytan vid/efter sådd. Vid starka angrepp kan en upprepad behandling vara nödvändig.

 

Nedvissning av gröna växtdelar

Preparat Dos/ha Kommentar
Raps och Rybs    
Roundup Flex 2,4–3,0 l Karens 10 dagar. 
Spectra FL 3,0–4,0 l Karens 10 dagar. 

Observera att alla glyfosater inte är godkända för avdödning. Se dunketikett för registrerade grödor och användningsområden.

Glyfosater kan skilja i registreringar vad gäller dosering och godkända användningsområden. Läs alltid dunketikett. EU-godkännandet för glyfosater sträcker sig till 15 december 2023.

 

Växtnäring till vårrybs

Kväve
För våroljeväxter är ca 80-100 kg N vid sådd lämpligt för att sedan kompletteras upp till total önskad kvävenivå. I många fall krävs mer än en produkt för att få en bra balans mellan N, P, K och S.

Svavel
Det är mycket viktigt att svavelbehovet uppfylls till oljeväxter. Svavel bör tillföras i mängd som motsvarar 15-20 % av kvävenivån. Komplettera vid behov med någon svavelstark produkt t.ex. Kieserit, Sulfoprill 14 (Calciprill S14) eller NS 21-24.

Fosfor
Fosfor spelar en viktig roll under oljeväxternas tidiga utveckling och eftersom oljeväxter är känsligare för fosforbrist än många andra grödor är det viktigt att välja rätt fosforstrategi. Basen bör vara en NPK som myllas vid sådd. Fosfor ska inte bredspridas och/eller harvas ned utan istället myllas för att ge maximal effekt till årets gröda.

Kalium
Oljeväxter konsumerar stora mängder kalium. De gånger som oljeväxter odlas på jordar med låg kaliumklass (särskilt mulljordar) bör därför gödslingsstrategin lägga stor vikt på en kaliumstark NPK. I höstoljeväxter är det viktigt för att öka chanserna till en god övervintring.

Till våroljeväxter & oljelin:
• YaraMila Raps (17-5-10) eller NPK 15-7-12 vid sådd.

• Komplettering med Sulfan (NS 24-6) eller NS 30-7 om PK-behovet blivit tillgodosett. Alternativt YaraMila Raps (17-5-10) eller NPK 15-7-12 till komplettering.


Riktlinjer för kvävegödsling till oljeväxter

 

Gröda

Skördenivå
ton/ha

 

 

 

 

1,5

2

2,5

3

Vårraps/rybs

105

115

125

135

Rekommendationerna gäller vid radmyllning under normala förhållanden. Vid bredspridning ökas givan med 10 kg N/ha. Tänk på att justera efter förfrukt, stallgödsel och kvävemineralisering. Normalt läggs hela givan vid sådd.

Riktlinjer för fosforgödsling

Skörd(ton/ha) Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)  
  I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb–V
(>12)

2

35

25

15

10

0

3

 

30

25

15

0

Oljeväxter bortför ca 8 kg P/ton frö och 1,3 kg P/ton halm.

Riktlinjer för kaliumgödsling

Skörd(ton/ha) Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)  
  I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
lllb
(12–16)
IV-V
(>16)

2

60

40

20

10

0

3

 

50

30

10

0

Oljeväxter bortför ca10 kg K/ton frö men ska även gödslas för de 30 kg K/ton i halmen.

Mikronäring
Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Bor ökar cellväggarnas stabilitet och förbättrar transporten av bl.a. kolhydrater inom plantan. Bor är speciellt viktig för frösättning då det behövs vid pollengroning. Mangan aktiverar enzymer som ingår i bland annat klorofyllbildningen, fotosyntesen och proteinomsättningen. Lantmännens rekommendation är att bladgödsla med mikronäringsprodukt, minst en gång under säsong.

Riktlinjer - mikronäring oljeväxter

Produkt

Dos/ha

Kommentar

Mikro Raps

3 l

Vårbehandling tidigt innan knopparna sträcks

Bor 150

1-3 l

Tidig vår innan knopparna sträcks

Mikro Mangan

0,5-1 l

Vårbehandling vid högt pH och lätta jordar

Mangannitrat 235

1-2 l 

Vårbehandling vid högt pH och lätta jordar

Mikro Start

3 l 

Vårbehandling från 4 blad. Bladgödsling av fosfor. 

Mikronäring rekommenderas att tillföras minst en gång per säsong.

Se fler mikronäringsprodukter

Denna sida är uppdaterad: 2023-07-25