Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av majs. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din fodermajsodling.

Att tänka på:

  • Välj rätt sort för ditt odlingsområde. Den viktigaste egenskapen är att sorten hinner mogna.
  • Med rätt växtnäring utnyttjas skördepotentialen. Förutom rätt kväve är fosfor extra viktigt till majs på grund av det grunda rotsystemet. Majs är känslig för brist på mikronäring som bor, mangan och zink.
  • Majs har svag konkurrenskraft mot ogräs, så planera för en dubbel ogräsbehandling. Håll koll på skadegörare som fritfluga och svamp.
  • Växla om möjligt fält i växtföljden för att minska risk för uppförökning och resistensselektering av ogräs samt insekter och svamp, bl.a. majsmott.

Växtskyddsstrategier

Dessa strategier är generella och andra strategier kan krävas vid specifika problem.
För preparat och dosering, se nedan.

Ogräsprodukter i fodermajs hos Lantmännen

Produkt Aktiv substans Utv. Stadie (DC) Maxdos
(l/g/kg)
Antal
 beh.
Beh
intervall
Meristo/        Callisto 100 SC Mesotrion 11-18 1,5 l (Om beh varje år, max 1,0 l) 2 7
Tocalis Mesotrion 12-19 240 g (Om beh varje år, max 100 g) 2 8
MaisTer Foramsulfuron,
Jodsulfuron
12-18 150 g 2 10
Harmony 50 SX Tifensulfuronmetyl  12-16 15 g 1  
      18,75 g (11,25 g + 7,5 g) 2  
Flurostar 200 Fluroxipyr 13-16 1 l 1  
Titus Rimsulfuron 10-18 50 g 2 7
Onyx Pyridat 12-16 0,75 l 1  
      1 l (0,5 l + 0,5 l) 2 7
Cliophar  Klopyralid 13-16 0,2 l 1  


Obs! Matrigon 72 SG med reg.nr 5914 är ej godkänd i fodermajs.

Växtnäring till fodermajs

Majs har en lång vegetationsperiod och jämfört med slåttervall är kvävebehovet lägre vid samma skördenivå.


Kväve

Fodermajs har visat stor förmåga att producera en hög ts-skörd med en relativt låg kvävegiva. En för hög kvävegiva ökar proteinhalten marginellt medan mängden kväve i marken efter skörd ökar. En hög kvävegiva försenar också skörden, vilket kan vara besvärligt i kallare lägen. Försök visar att optimal kvävegiva vid skördenivåer under 10 ton TS/ha är 100 kg N. En skörd på 14 ton TS/ha kräver 160 kg N. Båda rekommendationerna gäller lättillgängligt kväve. Ta därför en stallgödselanalys om det är stallgödsel som är kvävekällan. Ofta sprids stallgödsel före sådd. Givan täcker en stor del av kvävebehovet och resten kompletteras med en NS-produkt som även täcker svavelbehovet.

Gödsling till förväntad skörd, kg N/ha        
Skörd (ts/ha) 10 12 14 16
kg N 140 150 160 170

Givorna ska ses som riktvärden och anpassas efter gårdens förutsättningar.


Fosfor

Fodermajs har behov av lättillgänglig fosfor vid sin tillväxtstart för att utvecklas optimalt från början. Därför rekommenderar Lantmännen en startgiva med MAP (NP 12-23), radmyllad vid sådd.

P-klass I-III: 125-150 kg MAP
P-klass IV-V: 75-100 kg MAP

Försök visar att majs vid denna giva utvecklas tidigare, samt ger en högre skörd och en högre ts-halt även om stallgödsel tillförts före sådd. Om pH-värdet inte är optimalt för jorden fastläggs fosforn snabbt. Se därför till att markkartera och kalka kontinuerligt i växtföljden.


Kalium

Från klass III och uppåt täcker oftast 40 m³ flytgödsel behovet av kalium. Vid högre skördenivåer på lättare jordar i kaliumklass II är vår rekommendation att stallgödseln kompletteras med kalium i form av YaraMila 21-3-10/NPK 22-3-10, Kalisalt (K50) eller liknande produkt.


Mikronäring

Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Fodermajs odlas ofta på lätta jordar med stor risk för manganbrist. För en bred bladgödsling med mikrooch makronäring kör 3-5 l Mikro Start. Majs kan även vara känslig för zinkbrist vilket framförallt uppkommer på lätta jordar med högt pH. Använd en mikronäringsprodukt med hög andel zink för att avhjälpa brist, t.ex. Zinksulfat eller Zintrac. Mikronäring rekommenderas att tillföras minst en gång per säsong, i samband med andra ogräsbehandlingen.

Riktlinjer - mikronäring fodermajs

Produkt Dos/ha
Mikro Start 3-5 l
Mikro Mangan 0,5-1 l
Mangannitrat 235 1-2 l

Mikronäring rekommenderas att tillföras minst en gång per säsong i samband med andra ogräsbehandlingen. Mikronäringssortiment och innehåll.


Riktlinjer för fosforgödsling

  Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P-AL)
Skörd ton ts/ha I
(0-2)
II
(2-4)
III
(4-8)
Iva
(8-12)
Ivb
(12-16)
V
(>16)
10 35 30 25 20 15 15
12 40 35 30 25 20 20
14 45 40 35 30 25 25
16   45 40 35 30 30

Givorna ska ses som riktvärden och anpassas efter gårdens förutsättningar. Majs bortför ca 2,5 kg P/ton ts.

 

Riktlinjer för kaliumgödsling

  Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)
Skörd ton ts/ha I
(0-4)
II
(4-8)
III
(8-16)
IV
(16-20)
V
(>20)
10 150 120 80 50 0
12 170 140 100 70 20
14 190 160 120 90 40
16   180 140 110 60

Givorna ska ses som riktvärden och anpassas efter gårdens förutsättningar. Majs bortför ca 8 kg K/ton ts.


Fodermajs – svampbehandling

Preparat Dos per ha Kommentar
Comet Pro 0,8–1,0 l Majsen cirka 115 cm. Vid begynnande angrepp av bladfläcksjuka och ögonfläcksjuka
Propulse 0,8-1,0 l  Majsen cirka 115 cm. Vid begynnande angrepp av bladfläcksjuka och ögonfläcksjuka

Denna sida är uppdaterad: 2024-03-28