Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av majs. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din fodermajsodling.

Att tänka på:
• Välj rätt sort för ditt odlingsområde. Den viktigaste egenskapen är att sorten hinner mogna.
• Med rätt växtnäring utnyttjas skördepotentialen. Förutom rätt kväve är fosfor extra viktigt till majs på grund av det grunda rotsystemet. Majs är känslig för brist på mikronäring som bor, mangan och zink.
• Majs har svag konkurrenskraft mot ogräs, så planera för en dubbel ogräsbehandling. Håll koll på skadegörare som fritfluga och svamp.
• Växla om möjligt fält i växtföljden för att minska risk för uppförökning och resistensselektering av ogräs samt insekter och svamp, bl.a. majsmott.

 

Växtskyddsstrategier

Dessa strategier är generella och andra strategier kan krävas vid specifika problem. För preparat och dosering, se nästkommande sidor.

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Växtnäring till fodermajs

Majs har en lång vegetationsperiod och jämfört med slåttervall är kvävebehovet lägre vid samma skördenivå.

Kväve
Fodermajs har visat stor förmåga att producera en hög ts-skörd med en relativt låg kvävegiva. En för hög kvävegiva ökar proteinhalten marginellt medan mängden kväve i marken efter skörd ökar. En hög kvävegiva försenar också skörden, vilket kan vara besvärligt i kallare lägen. Försök visar att optimal kvävegiva vid skördenivåer under 10 ton TS/ha är 100 kg N. En skörd på 14 ton TS/ha kräver 170 kg N. Båda rekommendationerna räknas som lättillgängligt kväve. Ta därför en stallgödselanalys om det är stallgödsel som är kvävekällan. Ofta sprids stallgödsel före sådd. Givan täcker en stor del av kvävebehovet och resten kompletteras med en NS-produkt som även täcker svavelbehovet.

 

Gödsling till förväntad skörd, kg N/ha

       

Skörd (ts/ha)

10

12

14

16

kg N

100

130

170

200

Givorna ska ses som riktvärden och anpassas efter gårdens förutsättningar.

 

Fosfor
Fodermajs har behov av lättillgänglig fosfor vid sin tillväxtstart för att utvecklas optimalt från början. Därför rekommenderar Lantmännen en startgiva med MAP (NP 12-23), radmyllad vid sådd.

P-klass I-III: 150-175 kg MAP
P-klass IV-V: 100-125 kg MAP
Försök visar att majs vid denna giva utvecklas tidigare, samt ger en högre skörd och en högre ts-halt även om stallgödsel tillförts före sådd. Om pH-värdet inte är optimalt för jorden fastläggs fosforn snabbt. Se därför till att markkartera och kalka kontinuerligt i växtföljden.

Kalium
Från klass III och uppåt täcker oftast 40 m3 flytgödsel behovet av kalium. Vid högre skördenivåer på lättare jordar i kaliumklass II är vår rekommendation att stallgödseln kompletteras med kalium i form av YaraMi- la 22-0-12, YaraMila 21-3-10/NPK 22-3-10, Kalisalt (K50) eller liknande produkt.


Mikronäring
Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Fodermajs odlas ofta på lätta jordar med stor risk för manganbrist. För en bred bladgödsling med mikro- och makronäring kör 3-5 l Mikro Start. Majs är även känslig för zinkbrist vilket framförallt uppkommer på lätta jordar med högt pH. Använd en mikronäringsprodukt med hög andel zink för att avhjälpa brist, t.ex. Zinknitrat. Mikronäring rekommenderas att tillföras minst en gång per säsong, i samband med andra ogräsbehandlingen.

 

Riktlinjer - mikronäring fodermajs

Produkt

Dos/ha

Mikro Start

3-5 l

Mikro Mangan

0,5-1 l

Mangannitrat 235

1-2 l

Zinknitrat

1-3 l

Mikronäring rekommenderas att tillföras minst en gång per säsong i samband med andra ogräsbehandlingen.
Mer information om mikronäringssortiment och doser i bladgödslingstabellen.

Riktlinjer för fosforgödsling

 

Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P-AL)

         

Skörd

I

II

III

IVa

IVb

V

ton ts/ha

(0-2)

(2-4)

(4-8)

(8-12)

(12-16)

(>16)

10

35

30

25

20

15

15

12

40

35

30

25

20

20

14

45

40

35

30

25

25

16

 

45

40

35

30

30

Givorna sak ses som riktvärden och anpassas efter gårdens förutsättningar. Majs bortför ca 2,5 kg P/ton ts.

 

Riktlinjer för kaliumgödsling

 

Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)

       

Skörd

I

II

III

IV

V

ton ts/ha

(0-4)

(4-8)

(8-16)

(16-20)

(>20)

10

150

130

100

65

0

12

170

150

120

85

20

14

190

170

140

105

40

16

 

190

160

115

60

Givorna ska ses som riktvärden och anpassas efter gårdens förutsättningar. Majs bortför ca 8 kg K/ton ts.

 

Fodermajs – svampbehandling

Preparat

Dos per ha

Kommentar

Comet Pro

0,8–1,0 l

Majsen cirka 115 cm. Vid begynnande angrepp av bladfläcksjuka och ögonfläcksjuka

Propulse

0,8-1,0 l 

Majsen cirka 115 cm. Vid begynnande angrepp av bladfläcksjuka och ögonfläcksjuka

 

 

Denna sida är uppdaterad: 2022-03-21