Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av jordgubbar. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling och mycket mer.

Utvecklingsstadier

Jordgubbar

12 Andra bladet utvecklat
14 Fjärde bladet utvecklat
41 Utlöpare börjar bildas, ca 2 cm långa
45 Första dotterplantan med rötter är färdig
57 Första blomknopparna synliga
61 Början av blomningen, ca 10 % av blommorna är öppna
65 Full blomning
81 Början av skörd, medan de flesta bär är fortfarande vita
87 Full skörd
92 Början av invintringsperioden, nya blad med kortare stjälk syns

Jordgubbar - ogräsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
NYPLANTERADE FÄLT
Örtogräs - före uppkomst/utplantering
Roundup Flex 1,6-3,2 l Senast 5 veckor före plantering. Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.
Spectra FL* 2,0-4,0 l Senast 5 veckor före plantering. Endast effekt på uppkomna ogräs. Mot flerårigt ogräs speciellt kvickrot.
Örtogräs - efter uppkomst/utplantering
Proman 1,0 l Senast 7 dagar efter utplantering. Endast vårbehandling senast 15 juni. UPMA gäller för Proman med reg.nr 5348. Max 1 behandling/år. Produkten får inte användas mer än vart 3:e år på samma fält, eftersom metobromuron riskerar att läcka till grundvatten. Vid spridning av produkten ska 200-600 l vatten/ha användas.
Betasana SC 0,5-1,0 l Nyplanterade plantor Sortkänslighet kan förekomma beroende på hur plantorna etablerat sig. Första året får inte bären på fältet skördas för konsumtion. Max 3 behandlingar/år med 6 dagars intervall.
Goltix Gold a) 1,0 kg Nyplanterade innan blomning Max 2 behandlingar och total maxdos i jordgubbar är 2,0 kg/ha och år. Vid dubbelbehandling minst 10 dagars intervall. Sortkänslighet för Goltix Gold, Korona. Använd ej Goltix på lätta jordar (lerhalt<10%) eller mullfattiga jordar (>2% mull). 
Gallery a) 0,3–0,5 l  Nyplanterade plantor Om väl täckta rötter och bevattnat 3–5 dagar efter plantering, annars 14 dagar efter plantering. 
Boxer 2,5 l  Tidigast 2 veckor efter plantering, före 31 maj eller från 1 sep UPMA. Max 2 behandlingar/år med 14 dagars intervall. Skörden under planteringsåret får inte användas till konsumtion. Totala maxdosen får inte överstiga 5 l/ha och år.
Centium 0,25 l Endast vårbehandling Max 1 behandling/år. Skörden får inte användas till livsmedel under behandlingsåret.
Spotlight Plus 0,8 l Mars-april eller augusti-oktober 2 behandlingar/år med 10 dagars intervall. Total maxdos per år är 0,8 l/ha. Högst 30 % av odlingsytan får behandlas. Bandspruta ska användas. Bäst effekt vid morgonbehandling följt av solljus.
Gräsogräs - efter uppkomst/utplantering
Zetrola 0,5-1,5 l Före blomning samt efter skörd Max 1 behandling/år och 35 dagars karens. 
Select Plus 1,0-2,0 l  DC 12-59 eller DC 91-97 Max 1 behandling/år och 30 dagars karens. Även effekt på vitgröe. På nyplanterade jordgubbsplantor bör inte maxdos användas.
Select + Renol 0,5-1 l + 0,5-1 l  Före blomning och/eller efter skörd. Kvickroten 3–5 blad Max 2 behandlingar/år med minst intervall 21 dagar. Även effekt på vitgröe. Karens 30 dagar före skörd. Maxdosen är 1,0 l/ha och år.
Focus Ultra + Dash 2-5 l + 0,5 l DC 11-16 Max 1 behandling/år och 42 dagars karens.

*Spectra FL kan bytas mot liknande glyfosat (360 g/l).
a) Fryslagrade plantor får behandlas med Goltix Gold eller Gallery tidigast en månad efter plantering.

 

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
ETABLERADE FÄLT
Örtogräs - efter uppkomst/utplantering
Gallery 0,125 l  Tidigt på våren Vårbehandling efter tidigare höstbehandling. God markfukt eller bevattning/regn krävs. Regn krävs före täckning. Max 50 % av ytan får behandlas vilket innebär högst 0,25 l/ha som bandapplicering.
Goltix Gold 1,0 kg  Mars–april (före blomning) Vårbehandling efter tidigare höstbehandling. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Totaldosen 2 x 1 kg/ha och säsong. Sortkänslighet för Goltix Gold, Korona. 
Goltix WG 1,0 kg  Innan blomning och/eller efter skörd Vårbehandling av fält som ej behandlats hösten innan. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Totaldosen får inte överskrida 2 x 1 kg/ha och säsong. Sortkänslighet för Goltix WG, Korona.
Betasana SC  1,0 l  Före och efter skörd Max 3 behandlingar/år med 6 dagars intervall.

 

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
ETABLERADE FÄLT
Örtogräs
Gallery 0,125 l  September–oktober Höstbehandling. Regn eller bevattning inom de närmaste dagarna, efter behandling, minst 25 mm. Max 50 % av ytan får behandlas vilket innebär max 0,25 l/ha som bandapplicering.
Goltix Gold 1 kg  September–oktober (efter skörd) Höstbehandling. Lägre dos vid tankblandning med Gallery. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Totaldosen får ej överskrida 2x1 kg/ha och år.
Boxer 2,5 l  September–oktober (efter skörd) Höstbehandling. UPMA. Efter skörd görs behandling i september i tankblandning med Goltix alt Gallery. Max 2 behandlingar/år med 14 dagars intervall. Maxdos 5 l/ha och år.
Betasana SC  1,0 l  Före och efter skörd Max 3 behandlingar/år med 6 dagars intervall.
Spotlight Plus 0,8 l Efter skörd, DC 91 Behandling efter skörd mot utlöpare och ogräs. UPMA. Bomspruta ska vara avskärmad. Obs! Endast sprutning mellan raderna. Max 2 behandlingar per år med minst 10 dagars intervall. Maxdosen är 0,8 l/ha och år. Rek. 300-600 l/ha. Bäst effekt efter morgonbehandling med solljus.
Gräsogräs 
Zetrola 0,5-1,5 l  Före blomning samt efter skörd Max 1 behandling och 35 dagars karens.
Select Plus 1,0-2,0 l  DC 12-59 eller DC 91-97 Max 1 behandling/år och 30 dagars karens. Även effekt på vitgröe.
Select + Renol 0,5-1 l + 0,5-1 l Före blomning och/eller efter skörd. Kvickroten 3–5 blad. Max 2 behandlingar/år med minst intervall 21 dagar. Även effekt på vitgröe. Karens 30 dagar före skörd. Maxdosen är 1,0 l/ha och år.
Focus Ultra + Dash 2-5 l + 0,5 l DC 11-16 Max 1 behandlingar/år och 42 dagars karens.

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med.

Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.

Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer.

All användning sker på odlarens egen risk.

Jordgubbar - insektsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Fjärilslarver
Turex 50 WP 1,0 kg  Unga larver och aktiva i DC 13-93 Bakteriepreparat. Max 3 behandlingar per år. Behandlingsintervall minst 7 dagar.
Spinnkvalster
Milbeknock 1,25 l DC 40-60 och/eller efter DC 91 UPMA i jordgubbar på friland. Max 2 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall. 
Fibro  10 l  Vid angrepp, DC 10-89 UPMA. Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. 1000 l vatten/ha
Nissorun SC 0,4 l (friland)
0,24 l (tunnel, växthus)
Vid angrepp upp till DC 97 Jordgubbar på friland. Max 1 behandling/år. Karenstid: 3 dagar. Bekämpar ägg och nymfer. UPMA för jordgubbar i tunnel och växthus.
Jordgubbskvalster
Mavrik 0,2 l  DC 51-75 UPMA. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Karenstid 14 dagar.
Milbeknock 1,25 l DC 40-60 och/eller efter DC 91 UPMA i jordgubbar på friland. Max 2 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall. 
Löss, spinn- och jordgubbskvalster
Movento SC 100 1,0 l  Före blom eller efter skörd UPMA, god tillväxt och transport i plantan krävs för effekt. Max 2 behandlingar per säsong.
Mavrik 0,2 l  DC 51-75 UPMA. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Karenstid 14 dagar.
Sniglar
IronMax Pro 4–7 kg  Vid begynnande angrepp Störst risk för angrepp vid fuktigt väder. Ska spridas mellan raderna. Max 4 behandlingar per år.
Löss, trips, fjärilslarver
NeemAzal T/S 3 l Från DC 57 UPMA. Max 3 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall. Karenstid 3 dagar.
Löss, stinkfly, vivlar
Mospilan SG 0,25 kg DC 41-85 UPMA för jordgubbar på friland, i tunnel och växthus. Max 1 behandling/år. Karenstid 3 dagar.
Löss, trips, vivlar, fjärils- och stekellarver
Raptol 6 l DC 51-75 UPMA för jordgubbar på friland och i tunnel. Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Karenstid 5 dagar.

Jordgubbar - bladgödsling

Näringsämne/
Utvecklingsfas
Fosfor (kalcium) Kalcium Bor Järn Mangan Magnesium Zink
Begynnande tillväxt       1 l/ha Ferritrac / 2 l Ferrovital      
Gröna knoppar     1 l/ha Bor 150 1 l/ha Ferritrac / 2 l Ferrovital 1–2 l/ha Mikro Mangan 4 l/ha Magtrac / 8 l Magnesiumsulfat 0,5 l/ha Zintrac
Vita knoppar     1 l/ha Bor 150     4 l/ha Magtrac / 8 l Magnesiumsulfat 0,25 l/ha Zintrac
Begynnande blomning 10 l/ha Kalciofoss 10 l/ha Stopit          
Full blomning 10 l/ha Kalciofoss 10 l/ha Stopit          
Slutet av blomningen 10 l/ha Kalciofoss 10 l/ha Stopit          
Efter skörd i sept–okt     2 l/ha Bor 150   2 l/ha Mikro Mangan   0,25 l/ha Zintrac

Bladgödsling i jordgubbs- och hallonodling. Vattenmängd 200-600 l/ha.

Jordgubbar - svampbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Mjöldagg
Kumulus DF 4,0–6,0 l  På våren och efter skörd Upprepad behandling då plantorna börjat växa på våren. Upprepa efter skörd. Karens saknas.
Frupica SC 0,9 l  DC 59-66 Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Karenstid: 7 dagar.
Talius 0,25 l Dc 41-92 UPMA. Max 2 behandlingar/år med minst 14 dagars intervall. Karenstid 3 dagar. Godkänd att använda i friland och tunnel.
Flexity 0,5 l DC 11-89 Max 2 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Karenstid 3 dygn. 1000-1500 l vatten/ha ska användas. UPMA i frilandsodling och i tunnelodling.
Switch 1,0 kg  Begynn. Blomning Friland: max 1 behandling per säsong. Karenstid 3 dagar. Endast bandspruta. I växthus: Max 2 behandlingar. Behandlingsintervall 10 dagar. Behandling får i jordgubbar i växthus ej ske senare än 1 dag före skörd.
Signum 1,8 kg  Mitten av blomning Max 1 behandling, endast bandspruta. Karens 3 dagar.
Candit 0,2 kg  Förebyggande under säsongen Max 2 behandlingar per säsong inkl. Amistar, Mirador och Signum. Karens 7 dagar.
Mirador 0,64 l  Förebyggande under säsongen. DC 51-89 Max 1 behandling. Karens 3 dagar. 
Topas 100 EC 0,25–0,5 l  DC 41-97  Vid etablerade angrepp används full dos. Upprepa behandlingen efter 2 veckor. Max 2 behandlingar. Behandling vartannat år.
Mjöldagg och gråmögel
Serenade ASO 4,0–8,0 l  DC 13-97 Max 6 behandlingar med 5–14 dagars intervall. 
VitiSan 5 kg  Från knoppstadie, DC59-89 UPMA. Max 6 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Godkänd att använda i växthus, tunnel och på friland. 
Kronröta, rödröta
Aliette 80 WG 4,0 kg  Etablerade plantor, på våren Våren när tillväxten börjat. Karens 42 dagar. Sprutning max 3 behandlingar per år.
Aliette 80 WG 4,0 kg  Under hösten Ca 1 september eller tidigare vid angrepp.
Aliette 80 WG 0,3 kg  Nya plantor Doppning av rötterna strax före utplantering.
Aliette 80 WG 4,0 kg  2-4 veckor efter plantering Sprutning 4 veckor efter plantering (rotdoppade), 2–3 veckor efter plantering om ej rotdoppade. Karens 42 dagar.
Gråmögel
Scala 2,0 l  Förebyggande sprutprogram i blomningen. 1:a behandling vid 5–10 % utslagna blommor. Under skörd efter behov. Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Effekt även vid låg temperatur. Karens 3 dagar.
Switch 1,0 kg    Friland: max 1 behandling per säsong. Karenstid 3 dagar. Endast bandspruta. I växthus: Max 2 behandlingar. Behandlingsintervall 10 dagar. Behandling får i jordgubbar i växthus ej ske senare än 1 dag före skörd.
Teldor WG 50 1,5 kg  DC 55-89 Max 3 behandlingar. Karens 3 dagar.
Frupica SC 0,8–0,9 l  DC 59-66 Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Karenstid: 7 dagar.
Signum 1,8 kg  DC 60-81 Max 1 behandling. Endast bandsprutning. Ej bigiftigt om >400 l vatten/ha. Karens 3 dagar.
Binab TF WP 0,5 kg  Förebyggande program med start en vecka innan blomning fram till och under skörd efter behov Även effekt mot läderröte- och svartfläcksjukeangrepp på bären. Karens 0 dagar.
Switch 1,0 kg  DC 55-89 Max 1 beh/säsong. Endast bandsprutning. 
Geoxe 50 WG 0,5 kg  DC 61-89 Max 2 behndlingar per år. Minst 10 dagars intervall. Karens 3 dagar. 

Denna sida är uppdaterad: 2024-03-26