Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av sockerbeta. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din betodling.

Att tänka på:
- En lyckad ogräsbekämpning är en förutsättning för hög avkastning.
- pH-värdet bör vara närmare 7,5, vid lägre pH-värde justera med Calciprill.
- Svampbehandla 1-2 gånger på hösten för att maximera skördepotentialen.

Växtskyddsstrategier

Sockerbetor – ogräsbehandling

Före uppkomst med effekt på uppkomna ogräs

* OBS olika doseringar och maxdoser på Ethosat och Tramat, se tabell nedan.
** OBS macdos för Target SC är 1,0 l/behandling.

Sockerbetor – svampbehandling

Preparat Dos per ha Kommentar
Amistar Gold 1,0 l Första behandling i början av augusti.
Comet Pro 0,3–0,6 l Andra behandling 2–3 veckor senare. Vid tidig upptagning eller lågt svamptryck, behandla en gång i början av augusti. Karens 28 dagar.

Bekämpningströskel: 1 av 33 blad angripna av betrost eller bladfläcksvampar. Vid högt tryck eller sen upptagning välj dubbel-behandlingen.

Sockerbetor – insektsbehandling

  Alt 1 Alt 2  
Preparat Dos /ha Dos/ha Kommentar
Betfluga 0,3 l Beta-Baythroid 0,25 l Fastac Angrepp på 50 % av bladen i DC 16-18
Betbladlus 0,3 l Beta-Baythroid 0,25 l Fastac 20 löss/planta och löss på 40 % av plantorna
Persikobladlus 0,3 l Beta-Baythroid 0,25 l Fastac 0,25 ovingade löss/planta

Beta-Baythroid och Fastac får användas vardera 2 gånger per säsong i sockerbetor.

Växtnäring till sockerbetor

Kvävegödsling kg N/ha

Gödslingsmetod Kvävegiva kg N/ha
Bredspridning 100–120
Radmyllning 80–100

Kvävegivan kan minskas om marken är extra kvävelevererande, t ex om det är mycket stallgödsel i växtföljden.


Fosfor och kalium

Senaste årens försök med fosfor- och kaliumstege i sockerbetor visar att vi lägger för låga givor av fosfor och kalium. Rekommendationerna för P och K ligger också betydligt högre i norra Tyskland. Skördarna har ökat de senaste åren, men gödslingsstrategierna har inte hängt med. Rekommendationerna för P och K är därför höjda. En gödsling med ProBeta ger för lite kalium och fosfor i klass I-III. Enligt försöksresultaten är det lönsamt att lägga extra kalium som K50 och fosfor som P20.


Natrium

Att gödsla med natrium ger en skördeökning på ca 5 % enligt försöken. Bäst är att sprida Besal med gödningsspridare innan sista harvningen. Gödslingsbehovet är ungefär 60–100 kg Na/ha , vilket motsvarar 120-200 kg Besal.


Mikronäring

I sockerbetsodling ska bor och mangan tillföras antingen med NPK-gödslingen eller som bladgödsling vid 6-8 blad. Se Mikronäringssortimentet

 

Spridning av gödning

Bäst effekt av gödningen fås vid exakt radmyllning i samband med sådd. På andra plats kommer radmyllning innan sådd med vanlig såmaskin. Metoden att bredsprida gödningen och sedan harva ned är den snabbaste. Försök har visat att radmyllningseffekten fås även vid en mindre gödningsgiva som radmyllas. För att få effektivitet vid sådd kan därför 80 % av kvävegivan spridas innan sådd och 20 % radmyllas vid sådd utan att tappa i skörd.

 

Kalkning och pH-värde

Sockerbetor har ett behov av högt pH-värde. Försök visar att det ska ligga över pH 7 och pH 7,5 visar på högst skörd. Ofta förekommer områden på skiften med lägre pH-värden. Använd din markkartering. Vid lägre pH-värde mylla 400 kg Calciprill innan sådd. Calciprill är prillad kalk. Det har även effekt mot Aphanomyces.

Växtnäring I II III IVa IVb-V
Fosfor (P) kg/ha 60 45 35 20 0
Kalium (K) kg/ha -150 -90 -65 -40 0


Rekommenderat gödselmedel

• Probeta (15-4-8) med mikronäring
• YaraMila Raps 17-5-10 + Besal + Mikronäring
• NPK 15-7-12 + Besal + Mikronäring. Till jordar med låga P och K-klasser.
• P20 och MAP
• K50