Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av sockerbeta. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din betodling.

Att tänka på:
• En lyckad ogräsbekämpning är en förutsättning för hög avkastning.
• pH-värdet bör vara närmare 7,5, vid lägre pH-värde justera med Calciprill eller vanlig kalkning före sådd.
• Svampbehandla 1-2 gånger på hösten för at maximera avkastningspotentialen.

Växtskyddsstrategier

Sockerbetor – ogräsbehandling

Rekommendationer med Betanol

 

Rekommendationer med Betasana SC

**Vid torka, välj Goltix SC700/Target SC vid första behandlingen och följ upp med Goltix Queen behandling 2 och 3.

Mikronäring rekommenderas att tillföras minst en gång per säsong. Mer information om mikronäringssortiment och doser finns på Mikronäringssortimentet

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Sockerbetor – svampbehandling

Preparat

Dos per ha

Kommentar

Amistar Gold

1,0 l

Första behandling i början till mitten av augusti.

Comet Pro

0,3–0,6 l

Andra behandling 2–3 veckor senare. Vid tidig upptagning eller lågt svamptryck, behandla en gång i början av augusti. Karens 28 dagar. Comet Pro kan även köras som en delad behandling med minst 7 dagar mellan första och andra behandling. 

Bekämpningströskel: 1 av 33 blad angripna av betrost eller bladfläcksvampar. Vid högt tryck eller sen upptagning välj dubbel-behandlingen.

 

Sockerbetor – insektsbehandling

 

Preparat

 

Insekter

Dos /ha

Bekämpningströskel*

Jordloppa

Godkänd pyretroid

Saknas. Från hjärtblad till 4 örtblad. Endast aktuellt vid mycket kraftiga angrepp. 

Betfluga

Godkänd pyretroid

Angrepp på 50 % av bladen i DC 16-18

Betbladlus

0,14 kg Teppeki

20 löss/planta eller löss på 40 % av plantorna

Persikobladlus

0,14 kg Teppeki

0,25 ovingade löss/planta

*Bekämpningströsklarna för bladlöss är framtagna för behandling med Pirimor (avregistrerad). Att behandla med pyretroid ger sämre effekt och har även effekt på nyttoinsekterna.

Teppeki får användas 1 gång/år i sockerbetor. Teppeki får köras DC 16-49 med karenstid 60 dagar.

Mikronäring

Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall.

I sockerbetsodling ska bor och mangan tillföras antingen med NPK-gödslingen eller som bladgödsling från 4 blad tills raderna sluter sig/bladtäcks.

Riktlinjer - mikronäring sockerbetor

Produkt

Dos/ha

Bor 150

1-3 l

Mikro Mangan

0,5-1 l

Mangannitrat 235

1-2 l


Mer information om mikronäringssortiment och doser finns på Mikronäringssortimentet

Växtnäring till sockerbetor

 

Kväve

Gödslingsmetod

Kvävegiva kg N/ha

Bredspridning

100–120

Radmyllning

80–110

Kvävegivan kan minskas om marken är extra kvävelevererande, t ex om det är mycket stallgödsel i växtföljden.

 


Fosfor och kalium

Senaste årens försök med fosfor- och kaliumstege i sockerbetor visar att vi lägger för låga givor av fosfor och kalium. Skördarna har ökat de senaste åren men gödslingsstrategierna har inte hängt med. Gödsla enligt tabell nedan. En gödsling med ProBeta ger för lite kalium och fosfor i klass I-III. Enligt försöksresultaten är det lönsamt att lägga extra kalium som K50 (Kalisalt) och fosfor som P20 eller MAP.

 

Riktlinjer för fosfor- och kaliumgödsling

 

Gödslingsbehov kg P/ha och K/ha
utifrån P- och K-klass (P-AL, K-AL)

       

Växtnäring

I

II

III

IVa

IVb-V

Fosfor (P) kg/ha

90

75

60

30

0

Kalium (K) kg/ha

160

140

60

40

0

Rekommendationen gäller 65 ton skörd, framtagen i samabete med NBR.. Sockerbetor bortför ca 5 kg P och 15 kg K /10 ton skörd. Om blasten bortförs bör efterföljande gröda gödslas med 75 kg extra kalium.

 

Rekommenderat gödselmedel

• YaraMila Probeta (NPK 15-4-8) med mikronäring
• YaraMila Raps (NPK 17-5-10) + Besal + mikronäringYaraMila Raps (NPK 17-510) + Besal + Mikronäring
• NPK 15-7-12 + Besal + mikronäring. Till jordar med låga P och K-klasser;
• P20 eller MAP (NP 12-23)
• K50 (Kalisalt)


Natrium

Att gödsla med natrium ger en skördeökning på ca 5 % enligt försöken. ProBeta inehåller redan natrium, men sker gödsling med andra gödselmedel kompletteras natrium med Besal. Bäst är att sprida Besal med gödningsspridare innan sista harvningen. Gödslingsbehovet är ungefär 60–100 kg Na/ha , vilket motsvarar 120-200 kg Besal.

 

Spridning av gödning

Bäst effekt av gödningen fås vid exakt radmyllning i samband med sådd. På andra plats kommer radmyllning innan sådd med vanlig såmaskin. Metoden att bredsprida gödningen och sedan harva ned är den snabbaste. Försök har visat att radmyllningseffekten fås redan från mindre givor vid sådd. Kör minst 20-40 % av kvävet som radmyllat vid sådd och resten innan harvning/sådd.

 

Kalkning och pH-värde

Sockerbetor har ett behov av högt pH- värde. Försök visar att det ska ligga över pH 7 och pH 7,5 visar på högst skörd. Ofta förekommer områden på skiften med lägre pH-värden. Använd din markkartering. Vid lägre pH-värde kan 400 kg Calciprill myllas innan sådd, för en ettårseffekt. Calciprill är granulerad kalk. Det har även effekt mot Aphanomyces. För att långsiktigt höja och jämna ut pH, sprid kalk på hösten efter skörd och använd spridare med GPS och tilldelningsfil.

Denna sida är uppdaterad: 2022-03-22