Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av sockerbeta. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din betodling.

Att tänka på:

  • En lyckad ogräsbekämpning är en förutsättning för hög avkastning.
  • pH-värdet i marken bör vara närmare 7,5. Sträva efter kalkning i växtföljden minst 1,5 år innan betodling så kalken hinner blandas in och verka ordentligt.
  • Vid lägre pH-värde vid sådd kan Calciprill (Granulerad kritamjöl) vara en kortsiktig lösning till det enskilda odlingsåret.
  • Svampbehandla 1-2 gånger på hösten för att maximera avkastningspotentialen.

Växtskyddsstrategier

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras. Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för. Nedan visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

Sockerbetor - ogräsbehandling

Safari kommer avregistreras och får användas säsong 2024 fram till och med 2024-08-20.**Vid torka, välj Goltix SC700/Target SC vid första behandlingen och följ upp med Goltix Queen behandling 2 och 3.
***Obs! Totala dosen Tanaris får max vara 1,1 l vid en strategi ihop med Goltix Queen. Körs 1,5 l Goltix Queen kan max 0,23 l Tanaris köras. Körs 1,0 l Goltix Queen kan max 0,35 l Tanars köras.
Mikronäring rekommenderas att tillföras minst en gång per säsong.
Mer information om mikronäringssortiment och doser
Ogräsbehandling före uppkomst

Preparat Dos per ha Kommentar
Centium 0,05-0,15 l  Lägre dos om lättare jord. 
Roundup Flex 1,2-1,5 l Endast effekt på uppkomna ogräs
Spectra FL* 1,5-2,0 l Endast effekt på uppkomna ogräs

*Spectra FL kan bytas mot liknande glyfosat (360 g/l)

Sockerbetor - svampbehandling

Preparat Dos per ha Kommentar
Comet Pro + Revyona 0,3 l + 0,6 l Första behandling vid uppnådd bekämpningströskel från mitten av juli och framåt.
Comet Pro  + Revyona  0,3 l + 0,6 l Andra behandling ca 3 veckor senare. Vid tidig upptagning eller lågt svamptryck, behandla en gång i början av augusti.  Minst 7 dagar mellan första och andra behandling gäller för Comet Pro. Karens 28 dagar till skörd för Comet Pro och Revyona.

Bekämpningströskel: 1 av 33 blad angripna av betrost eller bladfläcksvampar. Vid högt tryck eller sen upptagning välj dubbelbehandlingen.

Sockerbetor - insektsbehandling

Insekter Preparat,
Dos per ha
Kommentar
Jordloppa   Bekämpningströskel saknas. Från hjärtblad till 4 örtblad. Endast aktuellt vid mycket kraftiga angrepp på mer än 50 % av plantorna. 
Lilla betbaggen   Bekämpningströskel saknas. Från hjärtblad till 4 örtblad. Endast aktuellt vid mycket kraftiga angrepp. 
Trips 0,2 l Mavrik UPMA, DC 11-14. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagars intervall. Bekämpningströskel saknas. Från hjärtblad till 4 örtblad. Endast aktuellt vid mycket kraftiga angrepp. 
Betfluga 0,2 l Mavrik DC 09-39. Max 2 behandlingar/år med minst 10 dagaras intervall. Bekämpningströskel: När en del minor syns och ägg förekommer på undersidan av bladen på hälften av plantorna fram till betorna har 6–8 örtblad, DC 16–18. Under juli till augusti kan 50 % kraftigt angripna blad accepteras innan bekämpning sätts in. Obs! Mavrik har begränsad effekt. Regn och bevattning är effektiva åtgärder.
Betbladlus 0,14 kg Teppeki DC 16-49. Max 1 behandling/år med 60 dagars karens. Bekämpningströskel: 20 löss/planta eller löss på 40 % av plantorna.
Persikobladlus 0,14 kg Teppeki DC 16-49. Max 1 behandling/år med 60 dagars karens. Bekämpningströskel: 0,25 ovingade löss/planta (grön lus jämfört mot betbladlusen som är svart).

Obs! Pyretroider reducerar även mängden nyttoinsekter. Till exempel nyckelpigor kan sköta bladlusbekämpning på plantorna.

Mikronäring

Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall.
I sockerbetsodling ska bor och mangan tillföras antingen med NPK-gödslingen eller som bladgödsling från 4 blad tills raderna sluter sig/bladtäcks.

Riktlinjer - mikronäring sockerbetor
Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall.
I sockerbetsodling ska bor och mangan tillföras antingen med NPK-gödslingen eller som bladgödsling från 4 blad tills raderna sluter sig/bladtäcks.


Riktlinjer - mikronäring sockerbetor

Produkt Dos/ha
Bor 150 1-3 l
Mikro Mangan 0,5-1 l
Mangannitrat 235 1-2 l

Mikronäringssortiment och innehåll i dessa

Växtnäring till sockerbetor

Kväve

Gödslingsmetod Kvävegiva
kg N/ha
Bredspridning 100–120
Radmyllning 80–110

Kvävegivan kan minskas om marken är extra kvävelevererande,
t.ex. om det är mycket stallgödsel i växtföljden.

Fosfor och kalium

Senaste årens försök med fosfor- och kaliumstege i sockerbetor visar att höga givor med fosfor och kalium ger hög skörd. Skördarna har ökat de senaste åren men gödslingsstrategierna har inte hängt med.
Gödsla enligt tabell nedan. En gödsling med ProBeta ger för lite kalium och fosfor i klass I-III. Enligt försöksresultaten är det lönsamt att lägga en starkare NPK-produkt eller extra kalium som K50 (Kalisalt) och fosfor som P20 eller MAP (NP 12-23).


Riktlinjer för fosfor- och kaliumgödsling

  Gödslingsbehov kg P/ha och K/ha utifrån P- och K-klass (P-AL, K-AL)
Växtnäring I II III IVa IVb-V
Fosfor (P) kg/ha 85 75 60 40 15
Kalium (K) kg/ha 165 140 60 10 0

Rekommendationen gäller 65 ton skörd. Sockerbetor bortför ca 5 kg P och 15 kg K /10 ton skörd. Om blasten bortförs bör efterföljande gröda gödslas med 75 kg extra kalium.Natrium

Att gödsla med natrium ger enligt försök en skördeökning på ca 5%. Sker gödsling med andra gödselmedel än ProBeta, som innehåller natrium, ska natrium tillsättas med Besal. Bäst är att sprida Besal med gödningsspridare innan sista harvningen. Gödslingsbehovet är ungefär 80–120 kg Na/ha, vilket motsvarar 160-240 kg Besal.


Spridning av gödning

Bäst effekt av gödningen fås vid exakt radmyllning i samband med sådd följt av radmyllning innan sådd med vanlig såmaskin. Metoden att bredsprida gödningen följt av nedharvning är snabbast, men tappar kraftigt i gödslingseffekt. Vid försommartorka ger det en mycket stor skördeskillnad mellan bredspritt och radmyllat på våren. Försök har visat att radmyllningseffekten fås redan från mindre givor vid sådd. Kör minst 20-40 % av kvävet som radmyllat vid sådd och resten innan harvning/sådd.


Kalkning och pH-värde

Sockerbetor har ett behov av högt pH-värde. Försök visar att pH bör ligga över 7, med ett optimum vid pH 7,5. Använd din markkartering för att lokalisera områden på skiften med lägre pH-värden. Vid lägre pH-värde kan 400 kg Calciprill, som är granulerad kalk, myllas innan sådd. Denna mängd kalk ger en ettårseffekt på pH. Calciprill har även effekt mot jordburna svampsjukdomar. För att långsiktigt höja och jämna ut pH, sprid kalk på hösten efter skörd och använd spridare med GPS och tilldelningsfil.

Rekommenderade gödselmedel
• YaraMila Probeta (NPK 15-4-8) med mikronäring
• YaraMila Raps (NPK 17-5-10) + Besal + mikronäring
• NPK 15-7-12 + Besal + mikronäring.

Till jordar med låga P och K-klasser:
• P20 eller MAP (NP 12-23)
• K50 (Kalisalt)

Denna sida är uppdaterad: 2024-03-19