Växtodlingsstrategier utvecklade av Lantmännen för havre, både foderhavre och grynhavre. Allt du behöver veta om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering och växtnäring i din havreodling.

Att tänka på:

  • För havre finns det främst tre avsättningsmöjligheter: grynhavre, framställning av betaglukan eller foder.
  • Sortvalet styrs av avsättning och egenskaper så som avkastning, rymdvikt och stråstyrka.
  • Vid risk för höga DON-halter bör havren svampbehandlas i full blom.

Växtskyddsstrategier

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras. Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för. Nedan visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

Havre - svampbehandling

Preparat Dos per ha Kommentar
Förebyggande mot mjöldagg 
Talius 0,15-0,25 l >DC 25. Förebyggande mot mjöldagg. Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling. 
Mirador Forte 0,5-0,75 l DC 30-32. Förebyggande mot mjöldagg. Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling. Viss stråstärkande effekt. 
Bladfläcksvampar, kronrost och svartrost
Priaxor 0,3-0,4 l DC 30-60. Bladfläcksjuka och rost
Etablerat mjöldaggsangrepp
Talius 0,15 l DC 25-49.
Axfusarios
Poleposition 0,6 l Kör när det är full blom, DC 63-65 för optimal effekt. Inträffar ca 5 dagar efter att hela vippan är framme.

Se effektschema för fungicider

Bekämpningströsklar svampsjukdomar i havre  
Sköldfläcksjuka och
andra bladfläckssvampar
Bekämpas vid begynnande angrepp och regnigt väder. Riktvärde för bekämpning är symtom på mer än 10 % av bladen på de översta bladen.
Mjöldagg och bladfläckssvampar Bekämpas vid begynnande angrepp på bladnivå 2.
Kronrost Bekämpas vid begynnande angrepp i stadie DC 55-69.

Havre - insektsbehandling

Preparat Dos per ha Bladlöss Dos per ha Fritfluga Dos per ha Minerarfluga Dos per ha Sädesbladbagge Dos per ha Trips Dos per ha Kornfluga Behandlingar/år Kommentar
Teppeki* 0,1-0,14 kg Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt 1 DC 21-77.
Mavrik 0,075–0,15 l Rek. ej Rek. ej 0,15–0,2 l 0,15–0,2 l Rek. ej 2 DC 10-75.
Nexide CS 0,05 l 0,05 l 0,05 l 0,05 l 0,05 l 0,05 l 1 DC 12-75.

*Tillsätt 0,25 l superolja
Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.


Bekämpningströsklar för havrebladlus i havre

  DC 31 DC 51 DC 59
Avräkningspris
kr/dt 
antal löss
per strå
antal löss
per strå
antal löss
per strå
1,00 3 5 11
1,50 2 3,5 7
2,00 1,5 2,5 5,5
2,50 1 2 4,5
3,00 1 1,5 3,5

 

Bekämpningströsklar för insekter i havre
Havrebladlus: Se tabell ovan.
Sädesbladbagge: Bekämpa vid 0,5-1,0 larv/strå (oftast i stråskjutning).
Fritfluga: Aktuell temperatursumma och bedömning av mängden övervintrade fritflugor meddelas via växtskyddsbrev och www.jordbruksverket.se/vsc. Bekämpa när 90 daggrader uppnåtts och havren inte har passerat 1,5-bladstadiet.Havre - tillväxtreglering

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 30-31 Stabilan 750 SL 0,9-1,2 l  Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C.
DC 30-32 Cuadro NT 0,3 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C.

Obs! Havre ska behandlas med tillväxtreglering senast i 2:nodsstadiet.

Grynhavre N+ och grynhavre barnmat får inte tillväxtregleras. Det kan även finnas andra specialkontrakt som inte tillåter tillväxtreglering. Ta därför reda på vad som gäller för kontrakt som inte är standardvara.

Temperaturen bör vara över 10 °C under dagen och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24 °C.

Generellt bör dosen hållas i det lägre intervallet i blandning med svampmedel.

Mer info om tillväxtreglering


Växtnäring till Havre

Mikronäring

Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Mangan och kopparbrist är inte ovanliga i havre. Lantmännens rekommendation är att bladgödsla med en mikronäringsprodukt, minst en gång under säsong.

Riktlinjer - mikronäring havre

Produkt Dos/ha
Mikro Spannmål 1-2 l
Mikro Mangan 0,5-1 l
Mangannitrat 235 1-2 l
Mikro Koppar 0,5 l
Mikro Start 3 l

Mikronäringssortiment och innehåll 

Rekommenderat gödselmedel till havre

  • YaraMila 20-5-10, YaraMila 24-4-5, eller NPK 15-7-12 vid P-AL klass III och vid K-AL klass II–III.
  • YaraMila 22-6-6 eller NPK 15-7-12 vid lägre P-AL klasser och vid odling på mulljord med lågt kvävebehov.
  • YaraMila 27-3-3 eller NPK 27-3-5 vid höga P-AL och K-AL klasser. Kompletteringsgödsling vid DC 31-37:
  • NS 27-4, Axan, Kalksalpeter eller NPK.
  • Om Urea, N34 eller N27 används som kvävegödsel måste svavel tillföras separat med t.ex. NS 21-24. Obs! Urea måste myllas inom 4 timmar på obevuxen mark.

 

Skördeanpassad kvävegödsling kg N/ha

Gödsling till förväntad skörd, ton/ha
Gröda 4 5 6 7 8
Havre, foder och gryn 75-85 90-100 105-115 120-130 135-145


Riktlinjer för kvävefördelning

Gröda Vid sådd Tidig komplettering
31-32
Sen komplettering
37-45
Havre, normal såtidpunkt 70–100 %   0–30 %
Havre, sen sådd 100 %    Riktlinjer för fosforgödsling

Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)
Skörd
(ton/ha)
I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
Iva
(8–12)
IVb–V
(>12)
3 20 15 10 0 0
5 25 20 15 5 0
7 35 30 25 10 0
9   35 30 15 0

Spannmål bortför ca 3,5 kg P/ton kärna och under 1 kg P/ton halm.


Riktlinjer för kaliumgödsling

Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)
Skörd
(ton/ha)
I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
lllb
(12–16)
IV-V
(>16)
3 40 30 10 0 0
5 50 40 20 5 0
7   50 30 15 0
9   60 40 25 0

Spannmål bortför ca 4,5 kg K/ton kärna och 10 kg K/ton halm. Vid halmbärgning ökas -kaliumgivan med ca 20 kg K/ha.

 

Denna sida är uppdaterad: 2024-03-28