Resistens

Hur utvecklas resistens och vad ska du göra för att undvika resistens i spannmål? Här ger vi några goda råd. Tala gärna med din säljare om du har fler frågor.

Tänk kemi i växtföljden

Det är mycket viktigt att förebygga problem med resistens innan de uppstår. Därför ska växtföljd, jordbearbetning och val av växtskydds- strategi anpassas efter fältets förutsättningar.

I Europa finns redan konstaterad resistens mot svartpricksjuka i höstvete för SDHI­ produkter. Därför är det viktigt att alltid köra SDHI som en blandning med annan aktiv substans, t.ex. Ascra Xpro eller Revystar XL. Flera fall av resistens mot ogräs förekommer också och särskilt allvarligt är resistens mot gräsogräs, t.ex. renkavle. Var därför extra noga vid val av preparat, dos och gör uppfölj­ ning för att se effekterna. Vi på Lantmännen tänker resistens när vi tar fram våra strate­ gier för er odlare.

 

Hur utvecklas resistens?

Växtskyddsmedel har olika aktiva substan­ ser. Dessa påverkar ogräset på olika sätt där celldelning, fotosyntes och energitransport är exempel på verkningsområden. Samma sak gäller för insekter och svamp. Eftersom det finns skillnad på individnivå är det alltid nå­ gon planta, insekt eller svamp som klarar en växtskyddsbehandling något bättre. Till att börja med kan det vara för att den fick halv dos för att bommen rörde sig eller ett mun­ stycke var igensatt på sprutan. Den plantan eller skadegöraren som klarade sig sätter frö, lägger ägg eller på annat sätt fortplantar sig. Nästa år kommer betydligt fler individer att klara en växtskyddsbehandling. Därför kan resistensutveckling gå fort om produkter med liknande aktiv substans används varje år.

Hur undviks resistens?

På nästa uppslag finns tabeller över verk­ ningsmekanismer. Preparat med samma eller liknande aktiv substans hamnar i samma grupp.

Den största gruppen vi använder är ALS­ hämmare, grupp B, för ogräsbekämpning. Här är det viktigt att välja olika grupper
vid ogräsbehandling mellan åren. Odlas Clearfield­raps eller Conviso­sockerbetor bör inga produkter ur grupp B användas i spannmålen året efter.

Glyfosat har en egen grupp, det är därför glyfosat är ett viktigt redskap mot att be­ kämpa resistensutveckling. Kerb har också en egen grupp och bör användas i höstraps­ odling i områden med renkavle.


Resistent renkavle kräver rätt odlingsstrategi i kombination med kemisk bekämpning.

 

Även biologiska och tekniska metoder måste användas för att förebygga resistens. Exem­ pel på metoder är att så med högre utsädes­ mängd, senarelagd sådd eller att så sorter som täcker marken snabbt. På insektssidan är det bra att gynna nyttoinsekterna. Det kan bland annat göras med kantzoner, skalbaggs­ åsar och att hålla bekämpningströsklarna vid behandling.

Rätt val av preparat som skonar nyttoinsek­ terna är viktigt. Kontrollera alltid effekten efter utförd behandling. Det är då du har möjlighet att upptäcka resistensutveckling.

Herbiciders verkningssätt

Växla eller blanda mellan preparat med olika verkningsmekanism för att förebygga resistens.

Fungiciders verkningssätt

Vid upprepad behandling är det viktigt att växla mellan de olika aktiva substanserna.

FRAC-grupp Fungicid-grupp Aktiv substans Produkt (en aktiv substans) Blandningsprodukt (flera aktiva substanser)
3 DMI difenokonazol Narita Revus Top, Amistar Gold
3 DMI metkonazol   Caryx, Librax
3 DMI protiokonazol Proline, Protendo, Pecari, Patel, Pabi, Poleposition, Soratel, Bolt, Euskatel Ascra Xpro, Folicur Xpert, Siltra Xpro, Aviator Xpro, Delaro, Propulse, Prosaro, Elatus Era, Prosaro, Variano Xpro, Input, Madison 
3 DMI tebukonazol Orius Mirador Forte, Folicur Xpert, Prosaro
3 DMI mefentriflukonazol   Revystar XL, Revytrex, Balaya, Revyona, Revydas
5 Morfoliner fenpropidin Tern, Leander  
5 Morfoliner spiroxamin   Input
7 SDHI bensovindiflupyr Elatus Plus Elatus Era
7 SDHI bixafen   Ascra Xpro, Siltra Xpro, Aviator Xpro, Variano Xpro, Silvron Xpro
7 SDHI boskalid Cantus, Entargo Signum, Pictor Active, Revydas
7 SDHI fluopyram   Ascra Xpro, Propulse, Silvron Xpro
7 SDHI fluxapyroxad Allstar, Imtrex XE Priaxor, Librax, Revystar XL, Revytrex
7 SDHI isopyrazam   Bontima
7 SDHI isofetamid Zenby  
9 Anilinopyrimidiner cyprodinil Kayak Bontima

 

FRAC-grupp Fungicid-grupp Aktiv substans Produkt (en aktiv substans) Blandningsprodukt (flera aktiva substanser)
11 Strobiluriner azoxystrobin Amistar, Mirador  Mirador Forte, Amistar Gold, Vendetta
11 Strobiluriner pyraklostrobin Comet Pro Signum, Priaxor, Pictor Active, Balaya
11 Strobiluriner trifloxystrobin   Delaro, Madison
11 Strobiluriner fluoxastrobin   Variano Xpro
13 Azanaphthaler prokinazid Talius  
21 Qil-fungicider cyazofamid Ranman Top, Azuleo  
21 Qil-fungicider amisulbrom Leimay Evagio Plus
27 Cyanoactamidaxim cymoxanil Cymbal  Proxanil, Kunshi
28 Karbamater propamokarb   Infinito, Proxanil
29   fluazinam Shirlan, Zignal Banjo Forte, Kunshi, Vendetta
40 Karboxylsyraamider dimetomorf   Banjo Forte
40 Karboxylsyraamider mandipropamid Revus 250 EC Revus Top, Evagio Plus
40 Karboxylsyraamider bentiavalikarbisopropyl   Zorvec Endavia
43 Benzamider fluopikolid   Infinito
49 OSBPI oxathiapiprolin Zorvec Enicade Zorvec Endavia
M4 Phthalimider folpet Folpan  
U6 Fenylacetamider cyflufenamid Upstream  
50 Aryl-fenyl-ketoner metrafenon Flexity  
50 Aryl-fenyl-ketoner pyriofenon Property  

Insekticiders verkningssätt

Vid upprepad behandling är det viktigt att växla mellan de olika aktiva substanserna.

Grupp Aktiv substans Produkt
Neonikotinoid acetamiprid Mospilan
Pyretroid gamma-cyhalotrin Nexide CS
Pyretroid tau-fluvalinat Mavrik
Flonikamid flonikamid Teppeki

 

Läs mer under Preparatuppgifter

Jämförelse av innehåll i lågdosprodukter - sulfonylureor

  Motsvarar av enskilda produkter  
Produkt Express 50 SX Harmony 50 SX Ally 50 ST* Primus
7,5 g Trimmer 7,5 g      
5,0 g Nuance 7,5 g      
10 g Nautius 3 g 8 g    
20 g Nautius 6 g 16 g    
25 g Tripali 4 g   0,55 tabl 53 ml
50 g Tripali 8 g   1,1 tabl 105 ml
20 g CDQ 50 SX 9 g   0,6 tabl  
27 g CDQ 50 SX 12 g   0,8 tabl  
10 g Harmony Plus 50 SX 3,3 g 6,7 g    
20 g Harmony Plus 50 SX 6,7 g 13 g    
10 g Ergon   14 g 0,18 tabl  
15 g Ergon   20 g 0,27 tabl  
20 g Ratio Super SX 10 g 10 g    
30 g Ratio Super SX 15 g 15 g    

*Ally 50 ST är avregistrerad

Produkter med samma aktiva substans
(koncentrationer kan skilja)

Gröda:  Produkt Produkt Produkt
Spannmål Pro-Opti Boxer/ Linati Roxy
Spannmål Broadway Star Broadway  Gullviks Prima
Spannmål Cleave Starane XL Flurostar XL
Spannmål Flurostar 200 Starane 333 HL Tomahawk 200
Spannmål Legacy Diflanil Sempra
Spannmål Kinvara Ariane S  
Spannmål MCPA Agroxone Metaxon/ Duplosan Max
Spannmål Cycocel Plus Stabilan 750 SL  
Spannmål Cuadro NT Moddus Start/M Trimaxx
Spannmål Mirador Amistar Quadris
Spannmål Poleposition Protendo Proline
Spannmål Folicur Xpert Prosaro  
Sockerbetor Target Goltix Gold Goltix SC 700
Sockerbetor Betanal Betasana SC  
Majs Tocalis Meristo 100 SC/Callisto 100 SC Starship
Oljeväxter Matrigon 72 SG Cliophar  

Tillväxtreglering verkningssätt

Aktiv substans Produkt (en aktiv substans) Blandningsprodukt (flera aktiva substanser) Stråsäd Gräsfrö Klöverfrö Raps
mepikvatklorid    Caryx, Terpal X     X
metkonazol   Caryx       X
tebukonazol  Orius         X
etefon Cerone, Camposan Extra, Chrystal Plus Terpal X      
trinexapak Moddus M, Moddus Start, Trimaxx, Moxa, Cuadro NT, Moddevo, Optimus, Sonis, Stemper Medax Max X X X  
prohexadionkalcium    Medax Max X X    
klormekvatklorid Cycocel Plus, Stabilan 750 SL, Stabilan 400 SL   X X    

Läs mer under Preparatuppgifter


Att tänka på vid tillväxtreglering i stråsäd

 • Se möjliga blandningspartner i digitala Odla (www.odla.lantmannenlantbruk.se)

 • Tillväxtreglering bör inte köras vid stressad gröda och vid sämre tillväxt. Beakta temperaturkrav vid körning och tiden i anslutning till körning.

 • Vid tidig behandling innan stråskjutning gynnas rot­ och stråbas. Vid behandling i början av stråskjutning (DC 30­-32) kortas den nedre delen av strået vilket minskar risk för liggsäd. Vid behandling i slutet av ståskjutning och närmare axgång
  (DC 39­-49) kortar och stärker den övre delen av strået, vilket minskar risken för axbrytning i framförallt korn.

 • Generellt ska produkter innehållande trinexapak inte blandas med gräsherbicider. Se blandningstabell.

 • Ej superolja eller vätmedel som tillsatsmedel oftast om dosen tillväxtreglering Cycocel Plus är över 1,0 l eller Stabilan 750 SL över 0,6 l.

 • Max 1,0 l Cycocel Plus eller 0,6 l Stabilan 750 SL i blandning med Broadway Star.

 • När tillväxtreglering blandas med t.ex. fungicider bör dosen tillväxtreglering sänkas ca 10­-20 % eller hållas i det lägre dosintervallet.

 • Vid blandning mellan Mirador Forte och produkter innehållande klormekvatklorid ska dosen sänkas till 0,75 l Cycocel Plus/ 0,45 l Stabilan 750 SL.

 • Avoxa får blandas med max 0,8 l Cycocel Plus/0,5 l Stabilan 750 SL eller 0,3 l Cuadro NT/Trimaxx/Moddus, senast i DC 30.

 

Denna sida är uppdaterad: 2023-03-24