Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av oljeväxter som raps, rybs och oljelin. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din oljeväxtodling.

Att tänka på:
- Etableringen bygger skörden. Så i rätt tid, med rätt utsädesmängd och rätt gödning.
- Oljeväxter är en utmärkt avbrottsgröda till stråsäd, med bra förfruktsvärde till året efter.
- Oljeväxternaa är känsliga för ogräskonkurrens i början så planera in en ogräsbehandling. Håll insekter under uppsikt från sådden och framåt. På skiften där det odlats raps ofta – räkna med en behandling mot bomullsmögel.

Växtskyddsstrategier

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras.
Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för.
På nästkommande sidor visas produkt- och strategival.

Höstoljeväxter – ogräsbehandling

Mikronäring rekommenderas att tillföras minst en gång per säsong. Kör 3,0 l MikroRaps innan DC 59.
Se mikronäringssortiment

Belkar är ett bladverkande preparat. Behandling när 90 % av plantorna har rätt storlek enligt dosering

Centium är ett systemiskt jordverkande preparat som tas upp via rötterna. Ej i rybs. Eftersträva en jämn och fuktig såbädd för bästa effekt. Sådjup minst 2 cm så inte fröet träffas. Körning på jordar med hög mullhalt (>10 procent) rekommenderas inte då preparatet binder till mullpartiklarna.

Matrigon 72 SG är en systemisk bladherbicid för vårbehandling i höst- och våroljeväxter.

Galera är en systemisk bladherbicid för vårbehandling.

Kerb Flo är systemiskt jordverkande preparat som tas upp via rötterna. Kör när jordtemperaturen är under 10 grader.

Select, Focus Ultra och Zetrola är bladherbicider för höst och vårbehandling.

Korvetto är en systemisk bladherbicid för vårbehandling i höstraps.


Läs alltid etiketten
Våra rekommendationer ersätter inte etikettexten på förpackningen. Läs alltid etiketten noggrant före användning.

Vårraps och Vårrybs – ogräsbehandling

Mot spillraps av Clearfieldsort i stråsäd året efter odling, använd MCPA. Behandla när spillrapsen har 2 max 4 örtblad för att minska risk för klumprotsjuka.

Oljelin – ogräsbehandling

Oljeväxter – insektsbehandling

Preparat
Raps och
Rybs
Rapsjordloppa/
vågrandig jordloppa
Rapsbagge Kålmal Rapsvivel Skidgallmygga Löss Kålbladstekel Bifarlig Antal beh/säsong Registrerad Karens dagar
Avaunt   0,17 l           X 1 DC 40-57 -
Biscaya   0,3 l   0,3 l   0,25 l     1 DC 51-69 30
Mospilan   0,2 kg    0,2 kg   0,2 kg     1 DC 51-69 -
Mavrik 0,2 l               1 DC 10-12 60
Mavrik   0,2 l 0,2 l 0,2 l 0,2 l* 0,2 l 0,2 l   2 DC 30-71 60
Beta-Baythroid 0,3 l 0,3 l 0,3 l 0,3 l 0,3 l* 0,3 l 0,3 l X 2 - 53
Fastac ** 0,3 l 0,3 l 0,3 l 0,3 l 0,3 l* 0,3 l 0,3 l X 2 DC 10-69 28
                       
Preparat lin Linjordloppa               Antal beh/säsong Registrerad Karens dagar
Mavrik  0,2 l               1 DC 10-12 60

* Osäker effekt, inga försöksresultat.
X-bifarliga produkter får användas när det finns blommor i fältet mellan kl 22:00-03:00 om pollinerande insekter har lämnat fältet.
** Fastac kräver 90 % avdriftsreducerande munstycke för upp till 100 m från sjöar och vattendrag.
*** Avaunt är registrerat mot rapsbagge, men har även sidoeffekt mot andra insekter.

Strategi för insekter i raps

  DC 51-57 DC 57 DC 63-DC65 DC 67-69
Rapsbagge stark inflygning Mospilan/Biscaya *** Avaunt + Beta-Baythroid Mospilan** + Mavrik Biscaya**
Rapsbagge Avaunt Biscaya Mospilan  
Blygrå rapsvivel   Avaunt* + Beta-Baythroid Mospilan/ Biscaya Mavrik/Fastac
Skidgallmygga   Avaunt* + Beta-Baythroid Mavrik/Fastac Mavrik/Fastac
Kålmal   Avaunt* + Beta-Baythroid Mavrik/Fastac Mavrik/Fastac

 

En blandning mellan pyretroid och annat preparat ger både knockdown- och långtidseffekt. 
* Avaunt är registrerat mot rapsbagge, men har även sidoeffekt mot andra insekter.
** Biscya och Mospilan får köras vardera en gång per säsong.
*** om rapsbaggarna inte räknas som resistenta mot pyretorider kan denna behandling även göras med Beta-Baythroid, Fastac eller Mavrik.


Bekämpningströsklar

Antal insekter i medeltal per planta i knoppstadier

Insekter raps Jordloppor Rapsbagge     Blygrå rapsvirvel
  DC 10 Tidigt >DC 51 DC 52-53 DC 59 DC 57 DC 63
Höstoljeväxter 10 % uppäten bladyta 2-3 3-4 5-6 1-2 1-2
Våroljeväxter 30 % uppäten bladyta 0,5-1 1-2 2-3 1-2 1-2


Det lägre intervallen vid förväntad hög skörd och högt rapspris.

Raps och Rybs – svampbehandling

Svamp Preparat Dos/ha Behandling Kommentar
Torröta höst Cantus 0,25 kg höst Cantus max 1 behandling per odlingskultur. Välj annan svampprodukt på våren. 
Ljus bladfläck Proline 0,5 l  DC 53-60 Vid angrepp på 1/3 av plantorna
Bomullsmögel, alternaria Mirador Forte 2,0 l DC 61-65 DC 65- full blom för bäst effekt
Bomullsmögel, alternaria Cantus + Mirador Forte 0,25 kg + 1,0 l DC 61-65 DC 65- full blom för bäst effekt
Bommulsmögel - behov uppföljning Pictor Active 1,0 l  DC 65-69 vid mer än 3 veckor efter behandling 1 och fortfarande full blom

Raps – tillväxtreglering

  Preparat Dos/ha Kommentar
Höst Caryx 0,7-1,0 l* DC 15-18, 5-8 örtblad höst. Sänker tillväxtpunkten, större rotutveckling, sidoeffekt på Phoma. Den högre dosen vid tidig sådd och kraftig tillväxt.
Höst + vår Caryx 0,7 l + 0,7 l DC 15-18, 5-8 örtblad höst, uppföljning på våren DC 31-55. Behandla så tidigt som möjligt vid god tilväxt och optimal temperatur (12-20°). Maxdos höst+vår är 1,4 l/år.
Vår Caryx 0,7 l DC 31-35. Behandla så tidigt som möjligt vid god tilväxt och optimal temperatur (12-20°). Produkten har effekt från 5 °C.   Minskar höjdtillväxten på huvudskottet och ökar sidoskottens tillväxt, minskar risken att grödan lägger sig.

* Ju fler blad desto högre dos. En högre dos håller längre. Höstbehandling sänker tillväxtpunkten och ökar chansen för bra övervintring Vårbehandling omfördelar energi från huvudskott till sidoskott och ger jämnare plantor

Nedvissning av gröna växtdelar

Preparat Dos/ha Kommentar
Raps och Rybs    
Roundup Gold ST 2,5–3,2 l Karens 10 dagar
Barclay Gallup Biograde 360 3,0–4,0 l DC 81-89. 14 dagars karens. 
Glyfonova Bio 3,0–4,0 l DC 87-89. 10 dagars karens. 
Lin    
Glyfonova Bio 3,0–4,0 l DC 87-89. 10 dagars karens. 
Reglone + vätmedel 2,5 l + 0,1 DC 85-89. 10 dagars karens. 

Oljeväxter – snigelbehandling

Preparat Dos per ha Kommentar
Sluxx HP 3-7kg Järnfosfat. Vid starka angrepp kan en upprepad behandling vara nödvändig.

Växtnäring till oljeväxter

Mikronäring

Bor ökar cellväggarnas stabilitet och förbättrar transporten av bl a kolhydrater inom plantan. Bor är speciellt viktig för frösättning då det behövs vid pollengroning.

Mangan aktiverar enzymer som ingår i bland annat klorofyllbildningen, fotosyntesen och
proteinomsättningen. Grundstrategin är att lägga 60 kg N på hösten till höstraps. Dra ned kvävegivan om det förväntas vara mycket lättillgängligt kväve kvar i marken sen föregående gröda. Tänk då på att ändå ligga på rätt nivåer med fosfor och kalium.

Kväve

På våren anpassas kvävegivan utifrån upptaget på hösten och förväntad skörd och förväntad mineralisering. Klipp 1 kvm raps för att göra ett bedömning av vårens behov.
Mata in dina väden på www.svenskraps.se

Ett kraftigt bestånd (2 kg/kvm) med en förväntad skörd på 4 ton/ha har ett kvävebehov på 100 kg på våren. Ett klenare bestånd (0,75 kg/ha) med förväntad skörd på 4 ton
har ett kvävebehov på 180 kg på våren.

Dela kvävegivorna om totalgivan är 100 kg N eller mer.

Gröda Tidpunkt Skördenivå,
ton/ha
    3 4 5
Höstolje-växter Höstgiva 60 60 60
Höstolje-växter Vårgiva anpassad anpassad anpassad

 

På hösten rekommenderas 60 kg N/ha
• YaraMila Raps (17-5-10) med hög svavelhalt och innehåll av bor.
• Sulfan (NS 24-6), NS 30-7 eller NS 27-4 Axan + P20 eller PK11-21 vid större behov av PK.

På våren rekommenderas:
• NS 26-14 som 1:a giva och Kalksalpeter eller N34 för kompletteringen.
• Sulfan (NS 24-6), NS 30-7 eller NS 27-4 om samma produkt används vid båda
kvävegivorna.
• En del av vårgivan bör läggas som YaraMila Raps (17-5-10), NPK 15-7-12 eller annan NPK i P-AL-klass I-III.

Till våroljeväxter:
• YaraMila Raps (17-5-10)
• Komplettering Sulfan (NS 24-6) eller NS
30-7

 

Gröda Skördenivå
ton/ha
     
  1,5 2 2,5 3
Vårraps/rybs 105 115 125 135
Oljelin 60 70 80 80


Rekommendationerna gäller vid radmyllning under normala förhållanden. Vid bredspridning ökas givan med 10 kg N/ha.
Tänk på att justera efter förfrukt, stallgödsel och kvävemineralisering. Normalt läggs hela givan vid sådd.


Riktlinjer för kvävefördelning och behov

Gröda Tidig vår DC 30-50
Höstoljeväxter 40–50 % 50–60 %


Riktlinjer för fosforgödsling

Skörd(ton/ha) Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)  
  I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb–V
(>12)
2 35 25 15 10 0
3   30 25 15 0
4   35 30 20 0
5   40 35 25 0

Oljeväxter bortför ca 8 kg P/ton frö och 1,3 kg P/ton halm.


Riktlinjer för kaliumgödsling

Skörd(ton/ha) Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)    
  I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
lllb
(12–16)
IV-V
(>16)
2 60 40 20 10 0
3   50 30 10 0
4   60 40 20 0
5   70 50 30 0

Oljeväxter bortför ca 10 kg K/ton frö men ska även gödslas för de 30 kg K/ton i halmen.

Mikronäring oljeväxter

Preparat Dos/ha Kommentar
MikroRaps 3-5 l Höst ihop med ogräskörning
Mikro Raps 3-5 l Tidig vår innan knopparna sträcks
Bor 150 1-3 l Höst ihop med ogräskörning
Mikro Mangan 1 l Höstbehandling vid högt pH och lätta jordar

Se fler mikronäringsprodukter