Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av gurka. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling och mycket mer.

Frilandsgurka – ogräsbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Örtogräs - före uppkomst 
Centium 0,25 l Före uppkomst UPMA. Max 1 behandling/år

Frilandsgurka – svampbehandling

Preparat  Dos per ha Utvecklingsstadie Kommentar
Gurkbladmögel
Aliette 80 WG 3,0–4,0 kg  Före etablerat angrepp 800–1000 l vatten. Vid behov upprepad behandling med 8 dagars intervall. Karens 3 dagar. Max 4 behandlingar.
Previcur Energy 2,5 l  DC 12-80 (UPMA) Max 2 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Karens 3 dagar. 600 l vatten.
Infinito 1,6 l DC 21-85 UPMA. Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karens 7 dagar. Preparatet får bara användas vart tredje år på samma fält. 
Cabrio Duo 2,5 l  DC 11-89 Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karens 1 dag.
Mjöldagg
Kumulus DF 4,0–6,0 l  Förebyggande 500–600 l vatten. Upprepad behandling före skörd. Max 4 behandlingar. Karens 0 dagar.
VitiSan 5 kg DC 51-89 UPMA. Max 6 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med. Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.

Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer.

All användning sker på odlarens egen risk.

Denna sida är uppdaterad: 2024-03-26