Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av  åkerböna. Allt du behöver veta om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din åkerbönaodling.

Att tänka på:

  • Åkerböna och ärter är bra omväxlingsgrödor och fixerar sitt eget kväve från luften. Tillgången på fosfor och kalium är viktig. Fosfor- och kaliumgödsla därför åkerbönor och ärt på jord i klass III och nedåt.

  • Åkerbönans djupa rotsystem förbättrar markstrukturen. Ärter ska odlas i bra struktur, undvik därför täta fuktiga jordar.

  • Ärter har svag konkurrensförmåga mot ogräs. Planera alltid för en mekanisk eller kemisk ogräsbehandling.

Växtskyddsstrategi Åkerböna

ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras. Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för. På nästkommande sidor visas produkt- och strategival.

Interaktiv modul för ogräsbehandling

 

 

Åkerböna – insektsbehandling

Preparat Dos per ha  Behandlingar/år Kommentar
  Bladlöss Ärtvivel    
Teppeki + superolja 0,14 kg + 0,25 l Saknar effekt 1 DC 11-71. 14 dagar karenstid
Mavrik 0,15-0,2 l 0,15-0,2 l 2 DC 50-79. 14 dagar karenstid

*Nexide CS kräver 50 % avdriftsreducerande utrustning för användning närmare än 100 m från sjöar och vattendrag.

 

 

Åkerböna – svampbehandling

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha  Kommentar
DC 61-69 Signum 0,5–0,75 kg Mot chokladfläcksjuka. Tidiga angrepp har störst betydelse. Även effekt på bönfläcksjuka och bönrost.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet,

krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Växtnäring till åkerböna 

I åkerbönor och ärter är det främst gödslings- behovet av fosfor (P) och kalium (K) som behöver tillfredställas. Baljväxter löser sitt kvävebehov genom symbios med kväve- fixerande bakterier. För att detta system ska fungera effektivt behöver pH-värdet vara minst 6,1 på sand- och mojordar och 6,5 på styva lerjordar. Baljväxter har ett betydande svavelupptag och det kan vara befogat att tillföra svavel speciellt på platser med dålig mineralisering.

Rekommenderat gödselmedel åkerböna

  • PK 11-21/ NPK 10-11-22 eller YaraMila Höst (NPK 8-10,5-20/ NPK 10-14-12) vid K-AL klass II, III.

  • P20 eller MAP (NP 12-23) vid höga K-AL-klasser.

  • Kalisalt (K50) eller Kaliumsulfat främst på lättare jordar med P-AL klass över III.

Fosfor och kalium

Åkerböna och ärt bör tillföras fosfor och kalium utifrån skördenivå och jordens P- och K-klass. Rekommendationerna angivna i tabellerna gäller fastmarks- jordar. På mulljordar med låg volymvikt bör P-AL-värdena justeras.

Mikronäring

Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Åkerböna är känslig för borbrist. Bor kan tillföras t. ex. genom bladgödsling med Bor 150. Om risk för manganbrist, kör 0,5-1 l Mikro Mangan eller 1-2 l Mangannitrat 235.

Mer information om mikronäringssortiment och innehåll finns på Se bladgödslingstabell.

 

Riktlinjer för fosforgödsling

Gröda Skörd ton/ha   Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P-AL)  
    I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb-V
(>12)
Åkerböna 3 30 25 15 5 0
  4 35 30 20 10 0
  5 40 35 25 15 0

Ärter och åkerbönor bortför cirka 4 resp. 6 kg P per ton skörd.

 

Riktlinjer för kaliumgödsling

Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)

Gröda Skörd ton/ha   Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)    
    I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
IIIb
(12–16)
IV
(16–20)
V
>20
Åkerböna 3 60 40 30 10 0 0
  4 70 50 40 20 0 0
  5 80 60 50 30 10 0

Ärter och åkerbönor bortför cirka 10 resp. 14 kg K/ton skörd.
Om jordanalysens K/Mg-kvot är lägre än 0,8 bör kalium tillföras enligt klass IIIa.
Vid bärgning av förfruktens halm bör kaliumgivan ökas med cirka 20 kg/ha.

 

Denna sida är uppdaterad: 2023-03-23