Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av potatis. Allt du behöver om ogräsbehandling, bladmögel, alternariebehandling, blastdödning, betning, insektsbehandling, gödsel och mycket mer som är av stor nytta för din potatisdling.

Det är viktigt med rätt kväve-, fosfor- och kaliumtillförsel för att t.ex. få rätt kokkvalitet i matpotatis och hög stärkelsehalt i stärkelsepotatis. 

  • Ett friskt utsäde med rätt betning är viktigt för att skydda grödan mot svamp och insekter för en god etablering och jämn uppkomst.
  • Potatis är en konkurrenssvag gröda som kräver rätt insats av ogräsbehandling för att kunna utvecklas optimalt.
  • Bladmögel och Alternaria är mycket viktigt att kontrollera och behandla regelbundet för att hålla ett gott skydd.

Växtskyddsstrategier

I tabellen beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras. Läs alltid på etiketten för att kontrollera i vilka stadier preparatet är registrerat. På nästkommande sidor visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

Potatis – ogräsbehandling

Vid torrt väder och högt ogrästryck rekommenderas en andra behandling med Sencor, 1:a 0,35 l/ha 2:a 0,23 l/ha 7–14 dagars intervall mellan behandlingarna, senast DC 20. Titus kan påverka efterföljande gröda, rekommendationen är att höstvete och råg kan sås på hösten och nästkommande vår kan stråsäd, majs, potatis, klöver eller vallgräs sås. Se Bladgödslingstabell

Potatis – bladmögel

Preparat Dos per ha Kommentar Karenstid
Revus 0,6 l 7–10 dagars intervall. Max 6 gånger per säsong och högst hälften av behandlingarna. Kontaktverkande och translaminärt. 3
Revus Top 0,6 l 7–10 dagars intervall mellan behandlingar. Max antal behandlingar 3. Kontaktverkande och translaminärt. Även effekt mot Alternaria. 3
Infinito 1,2–1,6 l 7–10 dagars intervall. Translaminär och systemiskt. Max antal behandlingar 3-4. Totala maxdosen är 4,8 l. Den lägre dosen vid stärkelsepotatis.  7
Ranman Top 0,5 l 7–10 dagar mellan behandlingar. Kontaktverkande. Max antal behandlingar 6. 7
Shirlan 0,3–0,4 l Behandla med högst 7–10 dagars intervall. Kontaktverkande. 7
Cymbal 0,25 kg Blanda alltid med ett förebyggande preparat. Högst antal behandlingar 6 med 7 dagars intervall. Translaminärt. 7
Proxanil 2,0–2,5 l 7–10 dagars intervall. Max antal behandlingar 6. Maxdos vid varje tillfälle 2,5 l. Systemisk och translaminärt. Max 2 behandlingar i rad om produkten används ensam. 14
Proxanil + Ranman Top 2,0-2,5 l + 0,25-0,5 l Används vid stoppsprutning och när ett högt bladmögeltryck förväntas. 14

 

I Strategi vid mycket högt bladmögel och alternariatryck.
II Strategi vid normalt bladmögeltryck samt högt alternariatryck.
III Strategi med normalt till högt bladmögeltryck.
IV Strategi för stärkelsepotatis.

För bekämpning och förbyggande behandling mot Alternaria tillsätts Signum, Mirador eller Narita till blandmögelbehandlingen, se under Alternariabehandling. Observera att bladmögelprodukten Revus Top har effekt på Alternaria.

Potatis – alternariabehandling

Preparat Dos Kommentar Karenstid
Revus Top 0,6 l 7–10 dagars intervall mellan behandlingar. Max antal behandlingar 3. Kontaktverkande och translaminärt. När Revus Top körs som Alternariabehandling bör invervallet 10-14 dagar hållas. 3
Narita 0,4 l 10-14 dagars intervall mellan behandlingar. Max antal behandlingar 3. Systemisk och translaminärt. Observera! Samma aktiva substans mot Alternaria som Revus Top. För bästa effekt blanda med Ranman Top. 14
Signum 0,25 kg Behandling från mitten av juli vid behov. Max 4 gånger med 5–10 dagars intervall per säsong. Växla mellan produkter med annan aktiv substans för bästa Alternariaeffekt. Rekommendation är att använda Signum med max två behandlingar i ett program där man alternerar med andra produkter som har god effekt mot Alternaria. 3
Mirador 0,5 l Behandling från mitten av juli vid behov. Max 1 gång/säsong.  7

Växla mellan produkter med olika aktiva substanser för att minska risken för resistensutveckling.

Potatis – blastdödning

Preparat Dos per ha Kommentar  
Utan blastkrossning      
Reglone samt 1,5–2,0 l samt  Första behandl. Blastdöda när potatisen fått önskad knölstorlek ca 14–21 dagar före planerad upptagning. Behandlingen bör utföras på förmiddagen då daggen har försvunnit. Spruta inte vid så torrt väder att blasten slokar under dagen. Karenstid 10 dagar. Reglone för avdödning får köras två gånger med minst 3 dygn mellan behandlingarna. Quad-Glob är endast godkänd en gång. EJ vätmedel i potatis. 
Quad-Glob 1,5–2,0 l Andra behandl.  
Reglone/Quad-Glob  1,5–2,0 l Första behandl. Behandla första med Reglone/Quad-Glob så att den gröna bladmassan vissnar ner. Karens 10 dagar. Vänta 3–5 dagar och spruta sedan med Spotlight Plus. Karens 7 dagar.
samt Spotlight Plus   1,0 l Andra behandl.  
Efter blastkrossning      
Reglone/Quad-Glob 1,5–2, 0 l   Behandlingen bör utföras på förmiddagen då daggen har försvunnit, så snart som möjligt efter krossning innan plantan återhämtar sig. Karenstid 10 dagar.
Spotlight Plus + Reglone/Quad-Glob 1,0 + 0,5 l   När gröna blad fortfarande finns kvar efter blastkrossning. Karenstid 10 dagar.
Spotlight Plus 1,0 l   Stjälkarna ska vara väl avbladade från gröna blad. Behandla när blasten har torkat in. 2–3 dagar efter krossning. Karenstid 7 dagar.
Nytillväxt      
Spotlight Plus 0,6 l   Oberoende av blastdödningsmetod. Kan behövas på jordar med god vatten- och näringstillgång. Snabb effekt. Karenstid 7 dagar.

Vid blastdödning är det viktigt med god täckning på bladen. Kör därför med vattenmängd på 400 l/ha.

 

 

2019 är sista året du får använda Dikvat-produkter för blastdödning (tex. Reglone, Quad-Glob och Diqua). Detta är ett EU-beslut.

 

Potatis – betning

Preparat Dos per ton Kommentar
Maxim 100 FS 0,25 l Effekt mot groddbränna, filtsjuka, lackskorv, silverskorv, vanlig skorv och -pulverskorv. 
Monceren 0,6 l Effekt mot groddbränna, filtsjuka och lackskorv.

Lantmännens strategi är Maximbetning enligt dosering.

Potatis – insektsbehandling

Preparat Bladlöss Stritar, 
stinkflyn
Potatis-
virus Y
Kommentar
Mospilan SG 250 g 250 g   Max 1 behandling per säsong. 3 dagar karens.
Biscaya 0,3 l 0,3 l   DC 51-80. Max 1 behandling per säsong. 14 dagar karens.
Mavrik 0,2 l 0,2 l   DC 12-49. Max 2 behandlingar per säsong med minst 14 dagar intervall. 7 dagar karens.
Beta-Baythroid 0,4-0,5 l 0,4-0,5 l   Max 1 behandling per säsong. 28 dagar karens
Fastac 50 0,3 l 0,3 l   DC 10-89. Max 2 behandlingar per säsong. 14 dagar karens. Krav på 90 % avdriftsreducering  vid användning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken.
Teppeki 0,16 kg     DC 40-90. Max 2 behandlingar per säsong med minst 21 dagar intervall. 21 dagar karens. OBS bara löss!
Fibro     5 l /ha i 200 l vatten DC 10-89. Virusolja endast för utsädesodlingar! Öka med 1,0 l olja och 40 l vatten för varje behandling upp till 10 l/ha i 400 l vatten. Max 8 behandlingar. 

Viktigt med anpassad näring

Potatis är en gröda som behöver välplanerat stöd av växtnäring, växtskydd och dessutom ofta bevattning. Det är mycket viktigt att ge rätt typ av näring, vid rätt tidpunkt.

 

Sorter och etablering
Det finns ett stort urval av sorter att välja på. Valet av sort beror på produktionsinriktning och olika odlingsegenskaper som exempelvis tidighet, sjukdomsresistens, avkastning, och näringsbehov. Certifierat utsäde och sorter som är mindre mottagliga för sjukdomar, till exempel bladmögel, är kanske de viktigaste förebyggande åtgärderna för en friskare potatisgröda. Väldränerade fält och en växtföljd med tre till fyra år mellan potatisgrödor ger bra förutsättningar.Växtnäring i korthet

Potatisgrödan ställer stora krav på växtnäringstillförseln och vattentillgången. När du planerar gödslingen är det viktigtatt du har lagt fast målet med odlingen samt bedömt hur stor den potentiella skörden är. Även balansen mellan växtnäringsämnena påverkar knölens sammansättning och framförallt kokkvaliteten. Tänk på att det krävs god vattenförsörjning för att potatisen ska kunna utnyttja den växtnäring du tillför.


”Planera gödslingen

efter ditt mål
med odlingen”

Under säsongen
Potatisbladmögel måste bekämpas före-byggande eftersom svampen är svår att kontrollera när den väl fått fäste. Bladmögelbekämpningen är även viktig för att minska risken för angrepp av brunröta i knölarna. Bekämpningen startas i matpotatis när plantan är cirka 20 cm hög och pågår med intervall om ungefär 7 dagar. Är tillväxten kraftig och förhållandena gynnsamma för svampen behöver intervallet minskas till 4 dagar. Är det däremot torrt och tillväxten svag kan intervallet ökas till 7–10 dagar. Se exempel på hur du växlar mellan olika preparat inom intervallet i behandlingsprogrammet på sidan 116. Dos- och/eller intervallanpassning efter prognosmodeller kan göras, se jordbruksverkets sida www.jordbruksverket.se under Odling | Växtskydd | Prognos och varning - jordbruk. Här hittar du
prognoserna VIPS och Skimmelstyring. 

Växtnäring till potatis

Potatis behöver mycket och lättillgänglig växtnäring då den har ett stort upptag samtidigt som rötternas utbredning är begränsad. Dessutom påverkas knölarnas kvalitet negativt om tillförseln är obalanserad. Använd klorfria gödsel för att undvika kvalitetsförsämring. Regelbunden markkartering av fälten är viktig för att kunna styra gödslingen efter varje fälts förutsättningar av fosfor- och kaliumstatus. Gödslingen av fosfor (P) till potatis måste vara större än bortförseln med potatisskörden för att matpotatis skall hålla rätt kokkvalitet. Upptaget av P i potatis gynnas av radmyllning vid sättningen. Rekommenderad fosforgödsling till potatis räcker normalt också till efterföljande gröda. Tänk på att du har rätt pH-status i marken då fosforn annars fastläggs och blir icke växttillgänglig. Fosfor är mest tillgänglig mellan pH 6,5-7,0.

Potatis kräver höga kaliumgivor för att undvika problem med mörkfärgning vid kokning. Bortförseln av kalium (K) är hög och närmast jämförbar med en vallgröda. Stallgödsel eller annan organisk gödsel bör inte nyttjas vid odling av matpotatis, då sen kvävemineralisering kan äventyra kvaliteten. Om du använder stallgödsel eller organisk gödsel till stärkelsepotatis, var noga med att ta analys av gödseln för att kunna precisera mineralgödseln.

Rekommenderade gödselmedel vid komplettering i växande gröda:
Då kväve är lättrörligt i marken ska tillförsel av kväve delas till potatis, särskilt vid högre givor. Tillför lämpligen 50–70 procent av totalkvävet vid sättningen, för att tillföra resterande kväve efter 3–4 veckor och 6–7 veckor efter uppkomst.

Om enbart kväve skall kompletteras: Använd Axan eller kalksalpeter. Bladgödsling med t.ex. urea kan vara lämpligt som sista giva för att styra kokkvaliteten. Om behov finns av mer kalium än vad som är tillfört med NPK-gödsel vid sättningen: Använd ett NK-gödsel (t.ex. YaraMila 22-0-12, Unika Calcium eller Unika Plus) vid den första kompletteringsgödslingen
för att sedan lägga en kvävegödsel (t.ex. kalksalpeter eller Axan). För att styra enbart kaliumgivan: använd Kalimagnesia, Kaliumsulfat eller Polysulphate. . Gödsling med Kaliumsulfat förutsätter dock att du har en annan magnesiumkälla.

Ta hänsyn till K/Mg-kvoten från din markkartering när du planerar kaliumgödslingen. Om kvoten är över 2,5 i K-AL-klass
I-II skall Kalimagnesia tillföras. För K-ALklass III gäller värden över 2,0 och för K-AL-klass IV-V gäller värden över 1,5.För
värden under ovan nämnda går det bra att kaliumgödsla med Kaliumsulfat.

Undvik kalisalt då denna gödsel innehåller höga halter klor vilket kan ge negativ kvalitetspåverkan.

Rekommenderade gödselmedel vid sättningen av potatis:
• YaraMila ProMagna 8-5-19 mikro, vid lågt till normalt P- och K-innehåll i jorden
• YaraMila ProMagna 11-5-18 mikro, vid högt P- och K-innehåll i jorden

 

Riktlinjer för kvävegödsling till potatis, kg N/ha

Sort eller
användning
Skördenivå
vid optimal
gödsling,
ton/ha
  20 30 40 50 60
Färskpotatis 60 80      
Mycket lågt kvävebehov    40–50 60–70 80–90 100–110
Lågt kvävebehov    60–70 80–90 100–110 120–130
Måttligt kvävebehov   90–100 120–130 150–160 170–180
Högt kvävebehov   100–110 130–140 160–170 180–190
Stärkelsepotatis     150-170 170-190 190-200

Ovanstående tabell ska ses som riktlinjer för kvävegödsling. Den högre riktgivan är för jordar med låg mineralisering. Nivån måste anpassas till sort, växtplats och årsmån. Bladgödsling med N fungerar bra i potatis, blasten är normalt mer tålig mot brännskador orsakade av näringslösningar jämfört med stråsäd.

Riktlinjer för fosforgödsling

    Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P-AL)    
Potatis Skörd ton/ha I
0–2
II
2–4
III
4–8
IVa
8–12
IVb-V
>12
Mat- och industri 50 110 90 70 50 30
Stärkelse 50 75 65 45 25 15

Justera fosforgivan med 0,5 kg P/ton avvikande skörd från tabellen. Tänk på att att vid pH-värde över 7 krävs högre
P-giva för samma effekt.

Riktlinjer för kaliumgödsling

Potatis Skörd ton/ha Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)      
    I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
IIIb
(12–16)
IVa
(16–20)
IVb-V
Mat- och industri 50 410 350 270 230 180 120
Stärkelse 50 300 270 210 170 150 100

Justera kaliumgivan med 5 kg K/ton avvikande skörd från tabellen.

 

Mikronäring
Näringsbrist i potatis påverkar både skördenivå och kvalitet. Då potatis är känslig för näringsbrist ska näring tillföras både
med vanlig mineralgödsel och som bladgödsel. Tillför bor minst en gång under potatisens tidigare stadier för att minska risken för inre kvalitetsproblem i knölen. Mangan är svårrörligt i växten och skall därför tillföras flera gånger under plantans tillväxt för att tillgodose behovet hos nytillväxta blad. Lämpligen tillförs mangan i samband med bladmögelbehandlingen. På mycket lätta jordar är rekommendationen att tillföra mangan i varje behandling fram till mitten/slutet av juli. Vid bristsymtom eller efter växtanalys ska specifik näringsbrist åtgärdas, annars används lämpligen ett multinäringsbladgödselmedel, t ex Mikro Potatis. Se bladgödslingstabell

Fosfor och kalium
Gödslingen justeras med 0,5 kg P och med 5 kg K för varje ton avvikelse från angiven skördenivå i tabellen. Bladgödsling med P vid begynnande knölbildning rekommenderas i P-AL klass III eller lägre. Marktillförseln kan då dras ner med minst motsvarande mängd P. Tänk på potatisodling efter vallbrott kan behöva ytterligare tillförsel av kalium.