Intresset för mellan- och fånggrödor har ökat under senare år tack vare flera fördelar. Dels bidrar de till att minska kväveförlusterna och dels kan de öka kolinlagringen i fälten. Vissa sorter har även nematodsanerande effekt. Välj mellangröda efter vilket eller vilka syften du önskar uppnå och efter vad som passar din växtföljd bäst.

Mellangröda Bas

Enkel och lättetablerad

Mellangröda Bas är för dig som vill ha ett enkelt alternativ som uppfyller villkoren för mellangröda. Blandningen innehåller engelskt rajgräs och vitklöver, är lättetablerad och konkurrerar bra mot ogräs.

 • Uppfyller villkoren för mellangröda max 30 vikt% baljväxter
 • Enkel att etablera
 • Snabbväxande och kvävebindande
 • Motverkar erosion och näringsläckage
 • Godkänd i ekologisk odling

70% Engelskt rajgräs 
30% Vitklöver

 

Mellangröda Allround

Mångsidig utan korsblommiga växter

Mellangröda Allround är en utmärkt blandning för dig med spannmål eller raps i växtföljden som vill undvika korsblommiga växter. Uppfyller villkoren för mellangröda och miljöyta. Lättodlad och med komponenter som fryser bort enkelt vilket underlättar för sådd av huvudgrödan. Honungsört och lin gynnar pollinerare och arternas djupgående rotsystem luckrar jorden. De fyra olika arterna har olika blomningsperiod vilket gör att din blandning kommer att blomma i veckor.

 • Uppfyller villkoren för mellangröda max 30 vikt% baljväxter
 • Rekommenderas särskilt för växtföljder med raps
 • Lättetablerad och fryser bort över vintern
 • Rekommenderad utsädesmängd 15 kg/ha
 • Godkänd i ekologisk odling

56% Lin 
20% Honungsört 
13% Alexandrinerklöver
11% Persisk klöver

Sortimentet gäller med reservation för hur tillgångarna ser ut. Många av våra standardblandningar uppfyller villkoren för mellangrödor. Kontakta din säljare för mer information.

Mellangröda i växtföljden - att tänka på: 

 • Val av ogrässtrategi utifrån val av arter i blandningen
 • Tidpunkt för ogräsbehandling utifrån när mellangrödan ska etableras

 

Fånggröda

Lättetablerad och kvävebinande

Blandning som uppfyller villkoren för kolinlagring och minskat kväveläckage som du kan söka om din mark ligger i nitratkänsligt område. Andelen rödklöver ger en viss kväveeffekt till nästkommande gröda. Rekommendationen är att så fånggrödan tillsammans med huvudgrödan. Passar även att så på fältkanter och runt brunnar på fältet.

 • Uppfyller villkoren för fånggröda max 15 vikt% baljväxter
 • Enkel att etablera
 • Snabbväxande och kvävebindande
 • Rekommenderad utsädesmängd 7-15 kg/ha
 • Godkänd i ekologisk odling

70% Engelskt rajgräs 
30% Rödsvingel
10% Rödklöver


Ettårig mångfaldszon

Ettårig fältkant- och trädesblandning

Mångfaldszon är en ettårig blommande blandning som passar att så som blommande kantzon eller träda. Innehåller arter med olika blomningsperioder vilket gör att blandningen blommar i veckor. Gynnar även pollinerare.

 • Uppfyller villkoren för miljöyta enligt nya stödförändringen
 • Undvik i växtföljder med sockerbetor
 • Rekommenderad utsädesmängd 30 kg/ha

32% Persisk klöver 
29% Blodklöver 
28% Honungsört
10% Bovete
1% Solros

 

Flerårig örtzon

Perenn fältkant- och trädesblandning

Flerårig örtzon är en flerårig blommande blandning som passar att så som blommande kantzon eller träda. Innehåller en mix av arter med lång blomningsperiod som gynnar pollinerare. Fungerar även som viltbete. För bästa resultat, putsa örtzonen efter avslutad blomning.

 • Uppfyller villkoren för miljöyta enligt nya stödförändringen
 • Putsa örtzonen efter avslutad blomning
 • Rekommenderad utsädesmängd 15 kg/ha

35% Rödsvingel 
20% Rödklöver 
20% Vitklöver
15% Honungsört
10% Cikoria

Oljerättika

Oljerättika som mellangröda kan bidra till både bättre jordstruktur och ökade mullhalter genom tillförsel av organiskt material. En del sorter har även nematodsanerande effekt, vilket kan vara till fördel i växtföljder med sockerbetor, lök eller potatis. Rena strukturförbättrande oljerättikor med en pålrot ner till 180 cm gör också stor nytta, särskilt på fält med packningsskador. Inte minst är ett minskat kväveläckage en stor fördel. Sammantaget finns det olika typer av oljerättika: välj den som passar din växtföljd bäst!


Defender

Multiresistent oljerättika

Defender är en snabbväxande multiresistent oljerättika. Sorten har lång vegetationsperiod och konkurrerar bra mot ogräs. Rotsystemet är djupgående och grenigt vilket hjälper till att förbättra markstrukturen.

 • Betcystnematodresistens klass 2 (upp till 90 % reduktion)
 • Effektiv mot Rotgallnematod som kan vara problem i grönsaks- och potatisodling
 • Effektiv mot frilevande nematoder
 • Håller tillbaka stubbrotsnematoder som kan sprida TRV i potatis
 • Rekommenderad utsädesmängd 25-30 kg/ha Multiresistent oljerättika


Comet

Sockerbetans bästa vän

Comet är förstahandsvalet vid problem med betcystnematoder. Sorten har en snabb tillväxt efter sådd och håller tillbaka ogräs. Med ett stort och djupgående rotsystem bidrar Comet även till förbättrad markstruktur och minskat näringsläckage.

 • Betcystnematodresistens klass 1 (över 90 % reduktion)
 • Rekommenderad utsädesmängd 25-30 kg/ha


Agronom

Mycket snabb tillväxt

Agronom är sorten som snabbast täcker marken och konkurrerar därför mycket bra mot ogräs och spillraps. En senare blomning gör tidpunkt för sådd mer flexibel. Sortens djupgående rotsystem leder till förbättrad markstruktur och minskat näringsläckage.

 • Betcystnematodresistens klass 2 (upp till 90 % reduktion)
 • Håller tillbaka nematoder som kan sprida TRV i potatis
 • Rekommenderad utsädesmängd 25-30 kg/ha


Stinger

Strukturförbättrare

Stinger är oljerättikan med kraftigast pålrot som förbättrar infiltrationskapaciteten och markstrukturen. Sorten är lämplig att odla på fält eller vändtegar med packningsskador, samt vid reducerad jordbearbetning. Binder tillgängligt kväve på hösten och motverkar läckage. Snabb utveckling efter sådd vilket leder till bra konkurrens mot ogräs.

 • Ingen effekt mot nematoder
 • Rekommenderad utsädesmängd 6-10 kg/ha


Siletina

Mellangröda och fånggröda i ekologisk odling

Siletina är ett utmärkt val för gröngödsling, strukturförbättring och minimerat näringsläckage. Snabb tillväxt efter sådd gör att sorten konkurrerar bra mot ogräs.

 • Ingen effekt mot nematoder
 • Rekommenderad utsädesmängd 18-25 kg/ha

 

Mellangröda och fånggröda i ekologisk odling

Syftet med mellangröda i en ekologiskt växtföljd kan vara att konkurrera med ogräs, kvävefixering och skapa biologisk mångfald. På stora fält i slättbyggder har det en fördel och det gynnar pollinerare. Vicker och klöverarter är bra för att fånga in kväve till kommande grödor. Tänk på att inte välja arter som kan skapa problem i växtföljden. Exempelvis ska inte vicker användas vid odling av ärt eller åkerböna, det bör gå 8 år mellan odlingstillfällena. Undvik att så in gräsarter som tenderar att bli ett ogräsproblem i framtiden.

En biologisk jordluckring där arter med djupgående pålrötter skapar en behaglig strukturförbättring kan ge ett bra försprång till nästkommande jordbearbetning. Med oljerättikans pålrot som kan bli ner till 180 cm djup är det ett effektivt sätt att åtgärda packningsskador. En lucker jord är därefter också lättare att bearbeta. Att så in oljerättika som mellangröda skapar därför fördelar i växtföljden dels genom sina rötter, men också för att öka kväveupptaget i fält. Viktigt att tänka på är att oljerättika precis som raps är en kålväxt (brassica), vilket innebär att växtföljdssjukdomar såsom klumprotsjuka kan angripa denna också.

Bra för pollinerare i kantzon eller som lockremsa i fält (i blandning eller renbestånd):

 • Persisk klöver, blodklöver, röd- och vitklöver
 • Honungsört
 • Bovete


Tål avslagning:

 • Persisk klöver
 • Röd- och vitklöver

Passar som understödjande gröda i en huvudgröda:

 • Klöverarter i blandning
 • Till raps för ogräskonkurrens och insektspåverkan kan honungsört/bovete och blodklöver passa vid sådd


Mellangröda efter skörd, förslag på blandningar:

 • Oljerättika/Honungsört/Vicker
 • Blodklöver/Persisk klöver/ Bovete Råg/ Vicker

 

 

 

Denna sida är uppdaterad: 2024-03-21