Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av oljelin. Allt du behöver veta om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din oljelinodling.

Att tänka på:
- Etableringen bygger skörden. Så i rätt tid, med rätt utsädesmängd och rätt gödning.
- Oljelin är en utmärkt avbrottsgröda till stråsäd, med bra förfruktsvärde till året efter.
- Oljelin är känsliga för ogräskonkurrens i början så planera in en ogräsbehandling. Håll insekter under uppsikt från sådden och framåt.

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Oljelin – insektsbehandling

Preparat
Oljelin

Linjordloppa

Antal
beh/säsong

Registrerad

Karens dagar

Mavrik 

0,2 l

1

DC 10-12

60

 

Oljeväxter – snigelbehandling

Preparat

Dos per ha

Kommentar

Sluxx HP

3-7kg

Järnfosfat. Vid starka angrepp kan en upprepad behandling vara nödvändig.

 

 

Växtnäring till oljelin

Svavel
Det är mycket viktigt att svavelbehovet uppfylls till oljeväxter, ca 15-20 % av tillfört kväve bör vara svavel. Komplettera med t.ex. Kieserit eller någon svavelstark produkt om det saknas.

Till våroljeväxter:
• YaraMila Raps (17-5-10) eller NPK 15-7-12 vid sådd
• Komplettering med Sulfan (NS 24-6) eller NS 30-7 om PK-behovet blivit tillgodosett. Annars YaraMila Raps (17-5-10) eller NPK 15-7-12 till komplettering.

Mikronäring
Bor
ökar cellväggarnas stabilitet och förbättrar transporten av bl a kolhydrater inom plantan. Bor är speciellt viktig för frösättning då det behövs vid pollengroning.

Mangan aktiverar enzymer som ingår i bland annat klorofyllbildningen, fotosyntesen och proteinomsättningen. Se rekommendationer för mikronäring i oljeväxter längre ner på denna sida. 

Kväve
Riktlinjer för kvävegödsling till oljeväxter

Gröda

Skördenivå
ton/ha

 

 

 

 

1,5

2

2,5

3

Oljelin

60

70

80

 

Rekommendationerna gäller vid radmyllning under normala förhållanden. Vid bredspridning ökas givan med 10 kg N/ha. Tänk på att justera efter förfrukt, stallgödsel och kvävemineralisering. Normalt läggs hela givan vid sådd.

Riktlinjer för fosforgödsling

Skörd(ton/ha) Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)  
  I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb–V
(>12)

2

35

25

15

10

0

3

 

30

25

15

0

Oljeväxter bortför ca 8 kg P/ton frö och 1,3 kg P/ton halm.

Riktlinjer för kaliumgödsling

Skörd(ton/ha) Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)  
  I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
lllb
(12–16)
IV-V
(>16)

2

60

40

20

10

0

3

 

50

30

10

0

Oljeväxter bortför ca 10 kg K/ton frö men ska även gödslas för de 30 kg K/ton i halmen.

Mikronäring oljeväxter

Produkt

Dos/ha

Kommentar

Mikro Raps

3 l

Höst ihop med ogräsbehandling och/eller vårbehandling tidigt innan knopparna sträcks

Bor 150

1 l

Höst ihop med ogräsbehandling om blandning möjlig. Ej blandbar med Belkar. Tidig vår innan knopparna sträcks

Mikro Mangan

1 l

Höst- och/eller vårbehandling vid högt pH och lätta jordar

Mangannitrat 235

2 l 

Höst- och/eller vårbehandling vid högt pH och lätta jordar

Mikro Start

1-3 l 

Höst- och/eller vårbehandling från 4 blad. Bladgödsling av fosfor. 

Se fler mikronäringsprodukter

 

Denna sida är uppdaterad: 2021-03-18