Vilket totalbehov av mikronäring har din jord per hektar? Vilka är de vanligaste bristerna och hur identifierar du dem? Vilka jordar har större risk för brister än andra? Och på vad? På denna sida hittar du svaren.

Vad behöver just din gröda?

Att tillföra mikronäring till din gröda kan avsevärt öka skördenivån om brist förekommer. Om det har gått långt med näringsbristen kommer plantan att ge olika synliga symtom, beroende på vad som fattas växten. Även små näringsbrister förekommer och kan påverka skörden utan att det syns på plantan. Tillför gärna mikronäring vid flera tillfällen. 

Hur tar jag reda på näringsbrist i plantan?

Genom en växt- eller plantsaftanalys kan du upptäcka näringsbristen långt innan plantan gett synliga symtom, beroende på vad som fattas växten. Det finns flera företag som kan analysera näringsinnehåll i plantor. Se bl.a. www.lmiab.com, www.eurofins.se eller www.yara.se för vidare information. En färsk markkartering av jorden är givetvis grunden för att kunna jämföra växt- eller plantsaftanalys med tillförd gödsling och vad växten visar för växtnäringsbrister. Se rekommendationer för bladgödsling i olika grödor nedan.

Näringsämne Mangan (Mn) Koppar (Cu) Bor (B) Zink (Zn) Molybden (Mo)
Totalbehov per ha 0,5–1 kg 50–100 g 0,1–1 kg 150–500 g 5–30 g
Normalt värde vid växtanalys (stråsäd) 30–100 mg/kg 3–10 mg/kg 3–20 mg/kg 15–50 mg/kg 0,4–3 mg/kg
Roll i växten Aktiverar enzymer som ingår i klorofyllbildning, fotosyntes, proteinomsättning m m.  Ingår i enzymer som deltar i fotosyntes, klorofyllbildning och nitratreduktion. Ökar cellväggarnas stabilitet och påverkar transport av assimilat i växten samt protein-omsättning och celldelning. Aktiverar enzymer som ingår i klorofyllbildning. Gynnar bildning av tillväxthormon. Ingår i enzymer, påverkar fosfor-omsättningen i växten. Gynnar kvävefixeringen hos baljväxter.
Gröda där brist vanligen uppträder Stråsäd (särskilt höstkorn är känsligt), oljeväxter, ärter, bönor, vall, potatis, sockerbetor. Främst vårstråsäd men kan uppstå i all stråsäd. Oljeväxter, klöverfrövall, sockerbetor, potatis, jordgubbar, frukt, grönsaker. Stråsäd, majs och fruktträd. Kålväxter, ärter, sallat, klöver, spenat.
Bristsymptom Gråbruna fläckar på bladen (gråfläcksjuka) i havre. Mörka prickar längs bladnerverna i korn. Symptomen syns först på yngre blad. Hos korn och havre vitnar bladet från spetsen och inåt, gulspetssjuka. Dålig kärnsättning. Skott och rotspetsar vissnar. Dålig blom- och skidutveckling och fröbildning. Äldre blad blir ljusgula till vita med döda fläckar mellan nerverna. Hämmad tillväxt och fotosyntes. Missbildade blad. Hämmad blomning. Död tillväxtpunkt vid extrem brist.
Gräns för brist vid jordanalys Generell rekommendation vid höga pH, luckra jordar och mulljord. Under 6-7 mg/kg jord. Oklart vilka värden som visar på brist.    
Jordar med stor risk för brist Lätta porösa jordar. Jordar med högt pH (>6,5) där brist vanligen uppträder. Lätta, sandiga jordar samt mulljordar. Tillgängligheten minskar till viss del vid högt pH.  Torr jord och på jord med pH under 6,0 eller över 7,5. Kalkning kan minska upptaget. Högt pH-värde, höga fosforhalter. Lågt pH-värde och låg mullhalt.
Förrådsgödsling som täcker flera års behov Ej möjligt. Välta jorden efter sådd och bladgödsla årligen i växande gröda. Gödsla med t.ex. YaraVita Coptrac, Kopparsulfat eller motsvarande på svart jord (ej mulljordar, bladgödsla istället).     Kalkning avhjälper ofta problemet.


Rekommendationer för bladgödsling

Makro- och mikronäring

Produkt/gröda Dosering,
l/ha
Behandlings-
tidpunkt
Bästa
behandlingstidpunkt
Innehåll Kommentar
Stråsäd          
Mikro Spannmål 1-2 l DC 13-45 Från blad 3 till stråskjutning Mn, K, N, S, Fe, Zn, Mo Öka dosen till 2-4 l vid torrt väder och vid högt pH
Mikro Mangan 0,5-1 l DC 13-45 Från blad 3 till stråskjutning Mn, S Öka dosen till 1-2 l vid torrt väder och vid högt pH
Mangannitrat 235 1-2 l DC 13-45 Från blad 3 till stråskjutning Mn, N Öka dosen till 2-4 l vid torrt väder och vid högt pH
Mikro Start 3 l DC 20-45 Från bestockning till stråskjutning P, K, Mn, N, S, Zn, Mo Bäst effekt i grödans tidiga stadier (DC 21-30)
Mikro Koppar 0,5 l DC 20-45 Från bestockning till stråskjutning Cu, N, S Vid kopparbrist, max 0,5 l i växande gröda
YaraVita Coptrac 0,25 l DC 20-45 Från bestockning till stråskjutning Cu Vid kopparbrist, max 0,5 l i växande gröda
Magnofoss 3 l DC 13-45 Från blad 3 till stråskjutning P, Mg, N  
Kalciofoss 3 l DC 13-45 Från blad 3 till stråskjutning P, Ca, N  
Ferrovital 3 l DC 13-45 Från blad 3 till stråskjutning Fe, N  

 

Produkt/gröda Dosering,
l/ha
Behandlings-
tidpunkt
Bästa
behandlingstidpunkt
Innehåll Kommentar
Oljeväxter          
Mikro Raps 3 l DC 14-55 Från blad 4 till tidigt knoppstadium Mn, N, S, Mg, Zn, B, Mo Öka dosen till 5 l vid torrt väder och vid högt pH
Bor 150 1-3 l DC 14-55 Från blad 4 till tidigt knoppstadium B Kontrollera blandbarhet innan blandning
Mikro Mangan 0,5-1 l DC 14-55 Från blad 4 till tidigt knoppstadium Mn, S Öka dosen till 1-2 l vid torrt väder och vid högt pH
Mangannitrat 235 1-2 l DC 14-55 Från blad 4 till tidigt knoppstadium Mn, N Öka dosen till 2-4 l vid torrt väder och vid högt pH
Mikro Start 3 l DC 14-55 Från blad 4 till tidigt knoppstadium P, K, Mn, N, S, Zn, Mo  
Magnofoss 3 l DC 14-55 Från blad 4 till tidigt knoppstadium P, Mg, N  

 

Produkt/gröda Dosering,
l/ha
Behandlings-
tidpunkt
Bästa
behandlingstidpunkt
Innehåll Kommentar
Potatis          
Bor 150 1-3 l DC 00-09 Innan uppkomst vid ogräsbehandling B Välj 3 l/ha innan uppkomst om stora brister i marken. Kontrollera blandbarhet innan blandning
Mikro Potatis 10 l DC 21-39 Vid begynnande knölbildning P, K, N, Mn, Mg, Ca, Zn Vid de två första bladmögelbehandlingarna. Kan delas 5 + 5 l
Mikro Mangan 0,5-1 l DC 21-79 2-3 veckor efter uppkomst samt vid bladmögelbehandling Mn, S Öka dosen till 1-2 l vid torrt väder och vid högt pH
Mangannitrat 235 1-2 l DC 21-79 2-3 veckor efter uppkomst samt vid bladmögelbehandling Mn, N Öka dosen till 2-4 l vid torrt väder och vid högt pH
Mikro Koppar 0,5 l DC 21-59  2-3 veckor efter uppkomst Cu, N, S Vid kopparbrist, max 0,5 l i växande gröda
Magnofoss 10-20 l DC 21-39 Vid begynnande knölbildning P, Mg, N Magnesium- och fosfortillförsel
Kalciofoss 10-20 l DC 21-39 Vid begynnande knölbildning P, Ca, N Kalcium- och fosfortillförsel

 

Produkt/gröda Dosering,
l/ha
Behandlings-
tidpunkt
Bästa
behandlingstidpunkt
Innehåll Kommentar
Sockerbetor          
Bor 150 1-3 l DC 16-39 Från blad 6 till bladtäckning av mark B Kontrollera blandbarhet innan blandning
Mikro Mangan 0,5-1 l DC 14-39 Från blad 4 till bladtäckning av mark Mn, S Öka dosen till 1-2 l vid torrt väder och vid högt pH
Mangannitrat 235 1-2 l DC 14-39 Från blad 4 till bladtäckning av mark Mn, N Öka dosen till 2-4 l vid torrt väder och vid högt pH
Mikro Start 3 l DC 14-39 Från blad 4 till bladtäckning av mark P, K, Mn, N, S, Zn, Mo  
Mikro Spannmål 1-2 l DC 14-39 Från blad 4 till bladtäckning av mark Mn, K, N, S, Fe, Cu, Zn, Mo Öka dosen till 2-4 l vid torrt väder och vid högt pH
Mikro Koppar 0,5 l DC 14-39 Från blad 4 till bladtäckning av mark Cu, N, S Vid kopparbrist, max 0,5 l i växande gröda

 

Produkt/gröda Dosering,
l/ha
Behandlings-
tidpunkt
Bästa
behandlingstidpunkt
Innehåll Kommentar
Majs          
Mikro Start 3-5 l DC 14-18 Från blad 4 till blad 8 P, K, Mn, N, S, Zn, Mo Huvudstrategi för bred näring i fodermajs. Den högre dosen vid torrt väder och vid högt pH
Mikro Mangan 1 l DC 14-18 Från blad 4 till blad 8 Mn, S Öka dosen till 1-2 l vid torrt väder och vid högt pH
Mangannitrat 235 1-2 l DC 14-18 Från blad 4 till blad 8 Mn, N Öka dosen till 2-4 l vid torrt väder och vid högt pH
Mikro Koppar 0,5 l DC 14-18 Från blad 4 till blad 8 Cu, N, S Vid kopparbrist, max 0,5 l i växande gröda
Magnofoss 3 l DC 14-18 Från blad 4 till blad 8 P, Mg, N  
Bor 150 1-3 l DC 14-18 Från blad 4 till blad 8 B Kontrollera blandbarhet innan blandning

Lantmännen reserverar sig för eventuella förändringar i produkternas sammansättning.

Mikronäringsprodukterna kan användas i alla grödor, vall, trindsäd m.fl.

Generellt har mikronäring störst effekt i grödans tidiga stadier, då ju längre bristen går, desto mer hämmas växten.

Mikronäring kan köras från några blad till närmare axgång/blomning. 

Se aktuella blandbarheter

Makro- och mikronäring

Bladgödselmedel

Denna sida är uppdaterad: 2024-03-14