Mikronäring

Odla uppdateras just nu till version 2021, beräknas klart 5 mars

Vilket totalbehov har jorden per hektar? Vilka är de vanligaste bristerna och hur identifierar du dem? Vilka jordar har större risk för brister än andra? Och på vad? På denna sida hittar du svaren.

Vad behöver just din gröda?

Att tillföra mikronäring till din gröda kan avsevärt öka skördenivån om brist förekommer. Om det har gått långt med näringsbristen kommer plantan att ge olika synliga symtom, beroende av vad som fattas växten. Även små näringsbrister förekommer och kan påverka skörden utan att det syns på plantan. Tillför gärna mikronäring i mindre doser vid flera tillfällen.


Hur tar jag reda på näringsbrist i plantan?

Genom en växt- eller plantsaftanalys kan du upptäcka näringsbristen långt innan plantan gett synliga symtom, beroende på vad som fattas växten. Det finns flera företag som kan analysera näringsinnehåll i plantor. Se bl.a.www.lmiab.com, www.eurofins.se eller www.yara.se för vidare information. En färsk markkartering av jorden är givetvis grunden för att kunna jämföra växt- eller plantsaftanalys med tillförd gödsling och vad växten visar för växtnäringsbrister.

Se rekommendationer för bladgödsling i olika grödor längre ner på sidan.

Näringsämne Mangan (Mn) Koppar (Cu) Bor (B) Zink (Zn) Molybden (Mo)
Totalbehov per ha 0,5–1 kg 50–100 g 0,1–1 kg 150–500 g 5–30 g
Normalt värde vid växtanalys (stråsäd) 30–100 mg/kg 3–10 mg/kg 3–20 mg/kg 15–50 mg/kg 0,4–3 mg/kg
Roll i växten Aktiverar enzymer som ingår i klorofyllbildning, fotosyntes, proteinomsättning m m.  Ingår i enzymer som deltar i fotosyntes, klorofyllbildning och nitratreduktion. Ökar cellväggarnas stabilitet och påverkar transport av assimilat i växten samt protein-omsättning och celldelning.  Aktiverar enzymer som ingår i klorofyllbildning. Gynnar bildning av tillväxthormon. Ingår i enzymer, påverkar fosfor-omsättningen i växten. Gynnar kvävefixeringen hos ärtväxter.
Gröda där brist vanligen uppträder Stråsäd, oljeväxter, ärter, potatis, sockerbetor. Vårstråsäd. Oljeväxter, klöverfrövall (sockerbetor, potatis, jordgubbar, frukt, grönsaker). Stråsäd, majs och fruktträd. Kålväxter, ärter, sallat, klöver, spenat.
Bristsymptom Gråbruna fläckar på bladen (gråfläcksjuka) i havre. Mörka prickar längs bladnerverna i korn. Hos korn och havre vitnar bladet från spetsen och inåt, gulspetssjuka. Dålig kärnsättning. Skott och rotspetsar vissnar. Dålig blom- och skidutveckling och fröbildning. Äldre blad blir ljusgula till vita med döda fläckar mellan nerverna. Hämmad tillväxt och fotosyntes. Missbildade blad. Hämmad blomning. Död tillväxtpunkt vid extrem brist.
Gräns för brist vid jordanalys Generell rekommendation vid höga pH och luckra jordar. 7 mg/kg jord.      
Jordar med stor risk för brist Lätta porösa jordar. Jordar med högt pH. Lätta jordar, mulljordar. Högt pH-värde, mullfattiga lättjordar. Högt pH-värde, höga fosforhalter. Lågt pH-värde. Låg mullhalt.
Förrådsgödsling som täcker flera års behov Ej möjligt. Gödsla med t.ex. YaraVita Coptrac eller motsvarande på svart jord.  Bor 150 5–9 l/ha Sprutas på barmark.   Kalkning avhjälper ofta problemet.

Ny:

Näringsämne

Mangan (Mn)

Koppar (Cu)

Bor (B)

Zink (Zn)

Molybden (Mo)

Totalbehov per ha

0,5–1 kg

50–100 g

0,1–1 kg

150–500 g

5–30 g

Normalt värde vid växtanalys (stråsäd)

30–100 mg/kg

3–10 mg/kg

3–20 mg/kg

15–50 mg/kg

0,4–3 mg/kg

Roll i växten

Aktiverar enzymer som ingår i klorofyllbildning, fotosyntes, proteinomsättning m m. 

Ingår i enzymer som deltar i fotosyntes, klorofyllbildning och nitratreduktion

Ökar cellväggarnas stabilitet och påverkar transport av assimilat i växten samt protein-omsättning och celldelning

Aktiverar enzymer som ingår i klorofyllbildning. Gynnar bildning av tillväxthormon.

Ingår i enzymer, påverkar fosfor-omsättningen i växten. Gynnar kvävefixeringen hos ärtväxter

Gröda där brist vanligen uppträder

Stråsäd, oljeväxter, ärter, böner, vall, potatis, sockerbetor

Vårstråsäd men kan uppstå i all stråsäd

Oljeväxter, klöverfrövall, sockerbetor, potatis, jordgubbar, frukt, grönsaker

Stråsäd, majs och fruktträd

Kålväxter, ärter, sallat, klöver, spenat

Bristsymptom

Gråbruna fläckar på bladen (gråfläcksjuka) i havre. Mörka prickar längs bladnerverna i korn

Hos korn och havre vitnar bladet från spetsen och inåt, gulspetssjuka. Dålig kärnsättning

Skott och rotspetsar vissnar. Dålig blom- och skidutveckling och fröbildning

Äldre blad blir ljusgula till vita med döda fläckar mellan nerverna

Hämmad tillväxt och fotosyntes. Missbildade blad. Hämmad blomning. Död tillväxtpunkt vid extrem brist

Gräns för brist vid jordanalys

Generell rekommendation vid höga pH, luckra jordar och mulljord

7 mg/kg jord

Oklart vilka värden som visar på brist

 

 

Jordar med stor risk för brist

Lätta porösa jordar. Jordar med högt pH (>6,5 och känsliga grödor, t.ex. höstkorn

Lätta jordar, mulljordar

Torr jord och på jord med Ph under 6,0 eller över 7,5. Kalkning kan minska upptaget

Högt pH-värde, höga fosforhalter

Lågt pH-värde och låg mullhalt

Förrådsgödsling som täcker flera års behov

Ej möjligt. Välta jorden efter sådd och bladgödsla årligen i växande gröda

Gödsla med t.ex. YaraVita Coptrac, Kopparsulfat eller motsvarande på svart jord (ej mulljordar)

 

 

Kalkning avhjälper ofta problemet

 

 

Rekommendationer för bladgödsling

Makro- och mikronäring

Gröda Innehåll Produkt Dosering/behandling Bästa behandlingstidpunkt*
Spannmål Mn, S Mikro Mangan 0,5-1 l/ha DC 13-30
  Cu, Fe, K, Mn, Mo, N, S, Zn Mikro Spannmål 2.0 1-2 l/ha DC 20-30
  Mn, N Mangannitrat 1–2 l/ha DC 13-30
  Cu YaraVita Coptrac 0,25 l/ha DC 20-30
  Cu, Mn, N, S Mikro Mangan/Koppar 1-1,5 l/ha DC 13-30
  Cu Mikro Koppar 0,5 l/ha DC 20-30
  Mg YaraVita Magtrac 4 l/ha DC 12-30
  Zn YaraVita Zintrac 0,5–1 l/ha DC 20-30
         
Oljeväxter B Bor 150 3 l/ha DC 14-55
  B, Mg, Mn, Mo, N, S, Zn Mikro Raps 2.0 3-5 l/ha
  Mn, S Mikro Mangan 0,5-1/ha
  Mn, N Mangannitrat 1–2 l/ha
  Mg YaraVita Magtrac 4 l/ha
  Mo YaraVita Molytrac 0,25 l/ha
       
Majs B, Cu, Fe, K, Mn, Mo, N, P, S, Zn Mikro Majs 2.0 6–10 l/ha Från 4–6 blad
  Mn, S Mikro Mangan 0,5-1/ha Från 4–6 blad
  Mn, N Mangannitrat 1–2 l/ha Från 4–6 blad
  B Bor 150 1 l/ha  
  Cu YaraVita Coptrac 0,25 l/ha Från 3–8 blad
  Cu Mikro Koppar 0,5 l/ha Från 3–8 blad
  Zn YaraVita Zintrac 0,2 l/ha Från 3–8 blad
         
Sockerbetor B Bor 150 1 l/ha Från 6 blad
  Mn, S Mikro Mangan  0,5-1,0 l/ha 4-8 blad
  Mn, N Mangannitrat 1–3 l/ha 4-8 blad
  Cu, Mn, N, S Mikro Mangan/Koppar 1-1,5 l/ha 4-8 blad
  Mg YaraVita Magtrac 4 l/ha 4–6 blad
         
Potatis B Bor 150 1–3 l/ha Snarast efter uppkomst.
  Ca, K, Mg, Mn Mo, N, P, Zn Mikro Potatis 2.0 10 l/ha  Vid begynnande knölbildning till begynnande knöltillväxt.
  P, Ca YaraVita Seniphos 15 l/ha Vid begynnande knölbildning till begynnande knöltillväxt.
  Ca, K, Mg, Mn, P, Zn YaraVita Solatrel 10 l/ha  Vid begynnande knölbildning till begynnande knöltillväxt.
  Mn, S Mikro Mangan 0,5-1,0 l/ha I de 3–6 första bladmögel-behandlingarna.
  Mn, N Mangannitrat 1–2 l/ha I de 3–6 första bladmögel-behandlingarna.
  Cu, Mn, N, S Mikro Mangan/Koppar 1-1,5 l/ha  
  Cu Mikro Koppar 0,5 l/ha 2-3 veckor efter uppkomst, före blomning. 
  Mg YaraVita Magtrac 4 l/ha 1 vecka efter 100 % uppkomst.

Ny:

Produkt/gröda

Dosering, l/ha

Behandlings-tidpunkt

Bästa behandlingstidpunkt

Innehåll

Kommentar

Stråsäd

 

 

 

 

 

Mikro Spannmål

1-2 l

DC 13-45

Från blad 3 till bestockning

Mn, K, N, S, Fe, Zn, Mo

 

Mikro Mangan

0,5-1 l

DC 13-45

Från blad 3 till bestockning

Mn, S

 

Mangannitrat 235

1-2 l

DC 13-45

Från blad 3 till bestockning

Mn, N

 

Mikro Mangan/Koppar

1-1,5 l 

DC 13-45

Från blad 3 till bestockning

Mn, S, Cu, N

Vid kopparbrist, max 1,5 l i växande gröda

Mikro Koppar

0,5 l

DC 13-45

Från blad 3 till bestockning

Cu, N, S

Vid kopparbrist, max 0,5 l i växande gröda

YaraVita Coptrac

0,25 l

DC 13-45

Från blad 3 till bestockning

Cu

Vid kopparbrist, max 0,5 l i växande gröda

Mikro Start

1 -3 l

DC 13-45

Från blad 3 till bestockning

P, K, Mn, N, S, Zn, Mo

 

Magnofoss

3 l

DC 13-45

Från blad 3 till bestockning

P, Mg, N

 

Kalciofoss

3 l

DC 13-45

Från blad 3 till bestockning

P, Ca, N

 

Magnesiumnitrat

1,5-2,5 l

DC 13-45

Från blad 3 till bestockning

Mg, N

 

Zinknitrat

0,6 l

DC 13-45

Från blad 3 till bestockning

Zn, N

 

Ferrum Boost

3 l

DC 13-45

Från blad 3 till bestockning

Fe

 

Oljeväxter

 

 

 

 

 

Mikro Raps

3 l

DC 14-55

Från blad 4 till tidig knopp

Mn, N, S, Mg, Zn, B, Mo

 

Bor 150

1 l

DC 14-55

Från blad 4 till tidig knopp

B

Kolla blandbarhet innan blandning

Mikro Mangan

0,5-1 l

DC 14-55

Från blad 4 till tidig knopp

Mn, S

 

Mangannitrat 235

1-2 l

DC 14-55

Från blad 4 till tidig knopp

Mn, N

 

Mikro Start

1-3 l

DC 14-55

Från blad 4 till tidig knopp

P, K, Mn, N, S, Zn, Mo

 

Magnofoss

3 l

DC 14-55

Från blad 4 till tidig knopp

P, Mg, N

 

Potatis

 

 

 

 

 

Bor 150

1 l

DC 00-09

Innan uppkomst vid ogräsbehandling

B

Öka dosen till 3 l/ha innan uppkomst om stora brister i marken. 

Mikro Potatis

10 l

DC 21-39

Vid begynnande knölbildning

P, K, N, Mn, Mg, Ca, Zn, Mo

Vid de två första bladmögelbehandlingarna. Kan delas 5 + 5 l.

Mikro Mangan

0,5-1 l

DC 21-79

Vid bladmögelbehandling

Mn, S

 

Mangannitrat 235

1-2 l

DC 21-79

Vid bladmögelbehandling

Mn, N

 

Mikro Mangan/Koppar

1,5 l

DC 21-59 

2-3 veckor efter uppkomst

Mn, S, Cu, N

Vid kopparbrist, max 1,5 l i växande gröda

Mikro Koppar

0,5 l

DC 21-59 

2-3 veckor efter uppkomst

Cu

Vid kopparbrist, max 0,5 l i växande gröda

Magnofoss

10-20 l

DC 21-39

Vid begynnande knölbildning

P, Mg, N

Magnesium- och fosfortillförsel

Magnesiumnitrat

2-4 l

DC 21-39

Vid begynnande knölbildning

Mg, N

Magnesiumtillförsel

Kalciofoss

3 l

DC 21-39

Vid begynnande knölbildning

P, Ca, N

 

YaraVita Seniphos

15 l

DC 21-39

Vid begynnande knölbildning

P, Ca

Vid de två första bladmögelbehandlingarna. Kan delas 10 + 5 l.

YaraVita Solatrel

10 l

DC 21-39

Vid begynnande knölbildning

Ca, K, Mg, Mn, P, Zn

Vid de två första bladmögelbehandlingarna. Kan delas 5 + 5 l.

Sockerbetor

 

 

 

 

 

Bor 150

1 l

DC 16-18

Mellan blad 6-8 

B

 

Mikro Mangan

0,5-1 l

DC 16-18

Mellan blad 6-8 

Mn, S

 

Mangannitrat 235

1-2 l

DC 16-18

Mellan blad 6-8 

Mn, N

 

Mikro Start

1-3 l

DC 16-18

Mellan blad 6-8 

P, K, Mn, N, S, Zn, Mo

 

Mikro Spannmål

1-2 l

DC 16-18

Mellan blad 6-8 

Mn, K, N, S, Fe, Cu, Zn, Mo

 

Mikro Mangan/Koppar

1,5 l

DC 16-18

Mellan blad 6-8 

Mn, Cu, N, S

Vid kopparbrist, max 1,5 l i växande gröda

Mikro Koppar

0,5 l

DC 16-18

Mellan blad 6-8 

Cu

Vid kopparbrist, max 0,5 l i växande gröda

Magnesiumnitrat

2-4 l

DC 16-18

Mellan blad 6-8 

Mg, N

 

Majs

 

 

 

 

 

Mikro Start

3 l

DC 14-32

Från blad 4 till stråskjutning

P, K, Mn, N, S, Zn, Mo

 

Mikro Majs

3-5 l

DC 14-32

Från blad 4 till stråskjutning

P, K, N, Zn, Mn, Mo

 

Mikro Mangan

1 l

DC 14-32

Från blad 4 till stråskjutning

Mn, S

 

Mangannitrat 235

1-2 l

DC 14-32

Från blad 4 till stråskjutning

Mn, N

 

Mikro Mangan/Koppar

1 l

DC 14-32

Från blad 4 till stråskjutning

Mn, S, Cu, N

Vid kopparbrist, max 1,5 l i växande gröda

Mikro Koppar

0,5 l

DC 14-32

Från blad 4 till stråskjutning

Cu, N, S

Vid kopparbrist, max 0,5 l i växande gröda

Magnofoss

3 l

DC 14-32

Från blad 4 till stråskjutning

P, Mg, N

 

Bor 150

1 l

DC 14-32

Från blad 4 till stråskjutning

B

 

Zinknitrat

0,6 l

DC 14-32

Från blad 4 till stråskjutning

Zn, N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lantmännen reserverar sig för eventuella förändringar i produkternas sammansättning. Mikronäringsprodukterna kan köras i alla grödor, vall, trindsäd m.fl.
Generellt har mikronäring störst effekt i grödans tidiga stadier, då ju längre bristen går, desto mer hämmas växten. Mikronäring kan köras från några blad till närmare axgång/blomning.

Se aktuella blandbarheter på www.odla.lantmannenlantbruk.se Richard länk

Bladgödselmedel

Makro- och mikronäring

    Halter i gram/liter eller gram/kg  
Bladgödslingsmedel Innehåll Bor Kalcium Koppar Järn Kalium Magnesium Mangan Molybden Kväve Fosfor Svavel Zink Form
    B Ca Cu Fe K Mg Mn Mo N P S Zn  
Mikro Majs 2.0 B, Cu, Fe, K, Mn, Mo, N, P, S, Zn 0,04   0,005 0,2 60   1 0,3 25 110   5 Lösning
Mikro Mangan Mn, S             150       80   Lösning
Mikro Mangan/Koppar Cu, Mn, N, S     34       90   24   59   Lösning
Mikro Koppar Cu     84           60   27   Lösning
Mikro Potatis 2.0 Ca, K, Mg, Mn, Mo, N, P, Zn   10     64 20 30 0,3 55 132   5 Lösning
Mikro Raps 2.0 B, Mg, Mn, Mo, N, S, Zn 4         18 47 3 46   28 5 Lösning
Mikro Spannmål 2.0 Cu, Fe, K, Mn, Mo, N, S, Zn     5 7 56   65 0,3 54   40 5 Lösning
Mangannitrat  Mn, N             235   119       Lösning
Mangansulfat Mn, S             320       x   Pulver
Svavelnäring S                     800   Granulat
Bor 150 B 150                       Lösning
Koppargödsel Bröste Cu     510                   Pulver
Proalexin K, P         145         120     Lösning
YaraVita Brassitrel Pro B, Ca, Mg, Mn, Mo, N 60 89       71 71 4,6 69       Suspension
YaraVita Coptrac Cu     500                   Suspension
YaraVita Gramitrel Cu, Mg, Mn, N, Zn     50     150 150   64     80 Suspension
YaraVita Ferritrac Fe       100                 Lösning
YaraVita Magtrac Mg           300             Suspension
YaraVita Mantrac Pro  Mn             500           Suspension
YaraVita Molytrac Mo               250         Lösning
YaraVita Seniphos Ca, P   40             39 135     Lösning
YaraVita Solatrel Ca, K, Mg, Mn, P, Zn   10     62 40 10     192   5 Lösning
YaraVita Stopit Ca   160                     Suspension
YaraVita Zintrac Zn                       700 Suspension

Ny:

 

 

Halter i gram/liter eller gram/kg

 

Bladgödslingsmedel

Innehåll

Bor

Kalcium

Koppar

Järn

Kalium

Magnesium

Mangan

Molybden

Kväve

Fosfor

Svavel

Zink

Form

 

 

B

Ca

Cu

Fe

K

Mg

Mn

Mo

N

P

S

Zn

 

Mikro Start

P, K, Mn, N, S, Zn, Mo

 

 

 

 

60

 

43

0,3

35

110

26

5

Lösning

Mikro Majs

P, K, N, Zn, Mn, Mo

 

 

 

 

60

 

1

0,3

25

110

 

5

Lösning

Mikro Mangan

Mn, S

 

 

 

 

 

 

150

 

 

 

80

 

Lösning

Mikro Mangan/Koppar

Mn, S, Cu, N

 

 

34

 

 

 

90

 

24

 

59

 

Lösning

Mikro Koppar

Cu, N, S

 

 

84

 

 

 

 

 

60

 

27

 

Lösning

Mikro Potatis

P, K, Mn, N, Mg, Ca, Zn, Mo

 

10

 

 

30

20

30

0,3

28

170

 

5

Lösning

Mikro Raps

Mn, N, S, Mg, Zn, B, Mo

4

 

 

 

 

18

47

3

46

 

28

5

Lösning

Mikro Spannmål

Mn, N, K, S, Fe, Zn, Mo

 

 

 

7

50

 

65

0,3

52

 

40

5

Lösning

Mangannitrat 235

Mn, N

 

 

 

 

 

 

235

 

120

 

 

 

Lösning

Mangansulfat

Mn, S

 

 

 

 

 

 

320

 

 

 

181

 

Pulver

Svavelnäring

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

 

Granulat

Bor 150

B

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösning

Koppargödsel Bröste

Cu

 

 

510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulver

YaraVita Coptrac

Cu

 

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suspension

Kopparnitrat

Cu, N

 

 

226

 

 

 

 

 

100

 

 

 

Lösning

Mangan/Magnesium

Mn Mg

 

 

 

 

 

27

75

 

 

 

 

 

Lösning

Ferrum Boost

Fe, N

 

 

 

50

 

 

 

 

82

 

 

 

Lösning

YaraVita Magtrac

Mg

 

 

 

 

 

300

 

 

 

 

 

 

Suspension

Magnesiumnitrat

N, Mg

 

 

 

 

 

81

 

 

94

 

 

 

Lösning

Magnofoss

P, Mg, N

 

 

 

 

 

62

 

 

10

175

 

 

Lösning

Natriummolybdat

Mo

 

 

 

 

 

 

 

400

 

 

 

 

Pulver

YaraVita Seniphos

Ca, P

 

40

 

 

 

 

 

 

39

135

 

 

Lösning

Kalciofoss

P, Ca, N

 

50

 

 

 

 

 

 

40

140

 

 

Lösning

YaraVita Solatrel

Ca, K, Mg, Mn, P, Zn

 

10

 

 

62

40

10

 

 

192

 

5

Lösning

Robustus

Ca, B

103

222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösning

YaraVita Stopit

Ca

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinknitrat

Zn, N

 

 

 

 

 

 

 

 

94

 

 

220

Lösning

Denna sida är uppdaterad: 2021-02-28