Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av rågvete. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din rågveteodling.

Att tänka på:

  • Rågvete är en gröda som har en hög avkastningspotential, även på de fält där andra höstgrödor inte lyckas prestera lika bra.
  • De viktigaste parametrarna vid sortvalet är avkastningsnivå, mognad samt övervintringen i de nordligare odlingsområdena.
  • Trips och gulrost är skadegörare som kan ge stora skördeförluster på rågvete och bekämpning ska sättas in vid uppnådd bekämpningströskel.

Växtskyddsstrategier

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras. Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för. Nedan visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

Rågvete – svampbehandling

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling
DC 30-32 Mirador Forte 0,4-0,6 l Mot svartpricksjuka, gulrost och mjöldagg. Högre dosen i gulrostkänslig sort.
DC 30-32 Folicur Xpert 0,3-0,4 l Mot DTR om riklig förekomst, svartpricksjuka och gulrost. Obs! Max 2 ggr/år med protiokonazol-produkt.
DC 25-32 Talius 0,15-0,25 l Förebyggande mot mjöldagg. Speciellt i mjöldaggsresistenta områden.
Bladfläcksvampar
DC 39–49 Revystar XL 0,75-1,0 l Svartpricksjuka, sköldfläcksjuka, rost, brunfläcksjuka.
DC 39–49 Ascra Xpro + Delaro 0,6-0,9 l + 0,2 l  Svartpricksjuka, sköldfläcksjuka, DTR, rost, brunfläcksjuka. Högre dos vid högt svamptryck.
Bladfläcksvampar –  uppföljande behandling vid högt svamptryck
DC 51–65 Folicur Xpert 0,5 l Vid mycket gulrost. Svartpricksjuka, DTR samt brunrost. Obs! Max 2 ggr/år med protiokonazol-produkt. 
Stråknäckare
DC 31-32 Poleposition 0,5 l Kör så sent som möjligt, senast i DC 32. 
Etablerat mjöldaggsangrepp
DC 25-49 Talius 0,15-0,25 l Speciellt i mjöldaggsresistenta områden.
Gulrost och Brunrost
DC 30-69 Folicur Xpert 0,5 l Kurativ effekt.
Axfusarios
DC 61-69 Poleposition 0,6 l Kör när det är full blom, DC 63-65 för optimal effekt. 

Se effektschema för fungicider

 

Bekämpningströsklar svampsjukdomar i rågvete

Svartpricksjuka Begynnande angrepp på översta bladen.
DTR Begynnande angrepp på översta bladen.
Mjöldagg 10 % angripna plantor i DC 30-31.
Stråknäckare  20 % av skotten med symtom på andra levande bladslidan utifrån räknat i DC 31-32. 
Rost Begynnande angrepp.

 

Rågvete – insektsbehandling

Preparat Dos per ha
Bladlöss
Dos per ha
Fritfluga
Dos per ha
Trips
Dos per ha
Vetemygga
Behandlingar/
år
Kommentar
Teppeki 0,1-0,14 kg Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt 2 DC 21-77. Ej höstbehandling.
Mavrik 0,075–0,15 l Rek. ej 0,15–0,2 l 0,15–0,2 l 3 DC 10-75. Max 1 beh. på höst och 2 beh. på våren.
Nexide CS 0,05 l 0,05 l 0,05 l 0,05 l 1 DC 12-75.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Bekämpningströsklar för insekter i rågvete
Havrebladlus: Bekämpa vid 20 löss/strå. Trips: Bekämpa vid 0,5-1,0 trips per strå innanför övre bladslidan jämnt fördelat över fältet i DC 45-49.
Gul vetemygga: 1 mygga/3 ax.
Röd vetemygga: 1 mygga/6 ax.
Bladlöss på hösten (rödsot): Tidigast vid DC 13-14, vid varmt väder, tidig sådd och då bladlöss lätt hittas i fält.
Sädesbladbagge: Bekämpa vid 0,5-1,0 larv/strå (oftast i stråskjutning).


Bekämpningsströskel sädesbladlus: antal löss/strå

  DC 59 DC 59 DC 69 DC 69 DC 75 DC 75
Avräkningspris
kr/kg
< 8 ton skörd > 8 ton skörd < 8 ton skörd > 8 ton skörd < 8 ton skörd > 8 ton skörd
1,00 1,5 1 5 4 10 5
1,50 1 0,5 4 2 7 3,5
2,00 1 0,5 3 2 5 2,5
2,50 0,5 <0,5 2 1,5 4 2
3,00 0,5 <0,5 1,5 1 3,5 1,5

 

Rågvete – tillväxtreglering  

Utvecklingstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 30-31 Stabilan 750 SL 0,9–1,0 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C.
DC 30-39 Cuadro NT 0,4 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C.
DC 31-49 Terpal 1-1,5 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Senare behandling minskar risk för axbrytning. Lägre dosen vid blandning med svampprodukter. Obs! 60 dagars karens.

Vid stråsvaga sorter rekommenderas en delad behandling. Stabilan 750 SL senast i DC 31 och uppföljning med Terpal i DC 37-45.

Temperaturen bör vara över 10° C under dagen och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen.

Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24° C.

Generellt bör dosen hållas i det lägre intervallet i blandning med svampmedel.

Mer info om tillväxtreglering

Växtnäring till Rågvete

Mikronäring
Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Lantmännens rekommendation är att bladgödsla med en mikronäringsprodukt, minst en gång under säsong.

Riktlinjer - mikronäring rågvete

Produkt Dos/ha
Mikro Spannmål 1-2 l
Mikro Mangan 0,5-1 l
Mangannitrat 235 1-2 l
Mikro Start 3 l

Mikronäringssortiment och innehåll 


Skördeanpassad kvävegödsling kg N/ha 

Gödsling till
förväntad skörd, ton/ha
           
4 5 6 7 8 9 10
95 115 135 150 170 190 210

 

Riktlinjer för kvävefördelning

Från tillväxtstart till stråskjutning Tidig komplettering DC 31-32
70–100 % 0–30 %

 

Riktlinjer för fosforgödsling

Skörd (ton/ha) Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)        
I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
Iva
(8–12)
IVb–V
(>12)
 
6 30 25 15-20 0 0
8 35 30 20-25 5 0
10   35 25-30 15 0

Spannmål bortför ca 3,5 kg P/ton kärna och under 1 kg P/ton halm.

Riktlinjer för kaliumgödsling

Skörd (ton/ha) Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)        
I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
lllb
(12–16)
IV-V
(>16)
 
3 40 30 10 0 0
5 50 40 20 5 0
7   50 30 15 0
9   60 40 25 0

Spannmål bortför ca 4,5 kg K/ton kärna och 10 kg K/ton halm. Vid halmbärgning ökas kaliumgivan med ca 20 kg K/ha.

Rekommenderade gödselmedel till rågvete

Tidpunkt Produkt Kommentar
Höst MAP NP 12-23 Till jordar med P-klass III och lägre men hög K-klass. 
  PK 11-21 Till jordar med P- och K-klass III och lägre.
  YaraMila Höst 8-10,5-20 Mn Till jordar med P- och K-klass III och lägre. Till jordar med risk för manganbrist.
  YaraMila Höst 10-14-12 Till jordar med P-klass III och lägre samt K-klass III och högre.
Vår NPK 27-3-5/YaraMila 27-3-3 Där ingen P och K tillförts på hösten. 
  YaraMila 24-4-5 och YaraMila 21-3-10 Låga P och K klasser där ingen P och K tillförts på hösten. 
  Axan, NS 27-4  
  N34, N27 Svavel måste tillföras i annan gödsling. 
  Urea Svavel måste tillföras i annan gödsling. Sprids tidigt i mars.
  NS 27-4 flytande Sprutning med 5/7-hålsmunstycken 
Kvävekomplettering Axan, NS 27-4 Ammoniumkväve behöver mer regn och tid för att bli växttillgängligt. 
  Kalksalpeter Snabbt växttillgängligt, inget svavel
  NS 27-4 flytande Max 15-20 kg N/ha med flytande NS 27-4 efter DC 37


Denna sida är uppdaterad: 2024-03-27