Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av höstkorn. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din höstkornodling.

Att tänka på:
• Höstkorn ger möjlighet till en mycket tidig tröskning vilket ger bra förutsättningar till etablering av höstoljeväxter.
• Odla höstkorn till foder i områden med mildare klimat.
• Höstkorn är känslig mot svampsjukdomar, håll därför detta under uppsikt och bekämpa vid behov.

Växtskyddsstrategier

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras.
Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för.
På nästkommande sidor visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Höstkorn – svampbehandling

Preparat

Dos per ha

Kommentar

Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling

   

Property

0,25 l

>DC31. Förebyggande mot
mjöldagg

Talius

0,15-0,25 l

>DC25. Förebyggande mot
mjöldagg.
   Speciellt i  mjöldaggsresistenta
områden.

Comet Pro

0,25 l

>DC25. Mot rost och
bladfläcksvampar.

Bladfläcksvampar – Flaggbladsbehandling DC 37-45

   

Priaxor

0,75 l

Mot rost och bladfläcksvampar.

Ascra Xpro + Delaro

0,5 l + 0,2 l

Mot rost och bladfläcksvampar.

Etablerat mjöldaggsangrepp

   

Property

0,25–0,5 l

DC 31-49.

Talius

0,15 l

DC 25-49. Speciellt i mjöldaggsresistenta
områden. 

Etablerat kornrostangrepp

   

Comet Pro

0,3–0,4 l

DC 31-51.

Folicur Xpert

0,4 l

DC 30-61. Kurativ effekt.

 

Se effektschema för fungicider

Bekämpningströsklar för svampsjukdomar i höstkorn

Mjöldagg bekämpas vid begynnande angrepp på bladnivå 2.
Sköldfläcksjuka och andra bladfläcksvampar bekämpas vid begynnande angrepp på bladnivå 2 och regnigt väder.
Kornrost bekämpas i mottagliga sorter då mer än 25 procent av plantorna är angripna i DC 30-31.

Läs alltid etiketten
Våra rekommendationer ersätter inte etikettexten på förpackningen.
Läs alltid etiketten noggrant före användning.

Höstkorn – insektsbehandling

Preparat

Dos per ha

Dos per ha

Dos per ha

Dos per ha

Dos per ha

Behandlingar/år

Kommentar

 

Bladlöss

Fritfluga

Minerarfluga

Sädesbladbagge

Trips

   

Teppeki

0,1-0,14 kg

Saknar effekt

Saknar effekt

Saknar effekt

Saknar effekt

1

Ej höstbehandling

Mavrik

0,075–0,15 l

Rek. ej

Rek. ej

0,15–0,2 l

0,15–0,2 l

3

Max 1 beh. på höst och 2 beh. på våren.

Nexide CS

0,05 l

Rek. saknas (0,05 l)

Rek. saknas (0,05 l)

Rek. saknas (0,05 l)

Rek. saknas (0,05 l)

1

 

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

 

 

Bekämpningströsklar för insekter i höstkorn

Havrebladlus: 1,5-2 st per strå i DC 31, 2,5-3,5 st per strå i DC 51 och 5,5-7 st per strå i DC 69.
Trips: Bekämpa vid 0,5-1,0 trips per strå innanför övre bladslidan jämnt fördelat över fältet i DC 45-49.
Bladlöss på hösten (rödsot): Tidigast vid DC 13-14, vid varmt väder, tidig sådd och då bladlöss lätt hittas i fält.
Sädesbladbagge: Bekämpa vid 0,5-1,0 larv/strå (oftast i stråskjutning).

Höstkorn – tillväxtreglering

Utvecklingsstadie

Preparat

Dos per ha

Kommentar

DC 30-39

Cuadro NT

0,4 l

Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C.

DC 31-49

Terpal

0,5-1,25 l

Mot liggsäd och axbrytning. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Senare behandling minskar risk för axbrytning. Obs! 60 dagars karens

DC 32-49

Cerone

0,15-0,3 l

Mot liggsäd och axbrytning. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Senare behandling minskar risk för axbrytning. Vid beräknad skörd tidigare än 60 dagar efter behandling. Ingen karens

Läs vad som gäller om stråförkortning för olika avtal på www.lantmannenlantbruk.se eller prata med din säljare som har aktuell information. Tillväxtreglering minskar nedbrytningen av korn och ger därför fler tröskdagar på hösten.

Vid stråsvaga sorter, rekommenderas en delad behandling. Cuadro NT senast i DC 31 och uppföljning med Terpal eller Cerone i DC 39-49.

Temperaturen bör vara över 10° C och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24° C.

Generellt bör dosen hållas i det lägre intervallet i blandning med svampmedel.

Växtnäring till höstkorn

Riktlinjer för kvävefördelning på våren

Från tillväxtstart till stråskjutning

Tidig komplettering DC 31-32

70–80 %

20–30 %

 

Kvävegödsling kg N/ha

Gödsling till förväntad skörd, ton/ha

           

4

5

6

7

8

9

10

90

105

130

150

170

190

210

 

Riktlinjer för fosforgödsling

Skörd (ton/ha)

Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)

       
 

I

II

III

IVa

IVb–V

 

(0–2)

(2–4)

(4–8)

(8–12)

(>12)

6

30

25

15-20

0

0

8

35

30

20-25

5

0

10

 

35

25-30

15

0

Spannmål bortför ca 3,5 kg P/ton kärna och under 1 kg P/ton halm.

 

Riktlinjer för kaliumgödsling

Skörd (ton/ha)

Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)

       
 

I

II

IIIa

lllb

IV-V

 

(0–4)

(4–8)

(8–12)

(12–16)

(>16)

3

40

30

10

0

0

5

50

40

20

5

0

7

 

50

30

15

0

9

 

60

40

25

0

Spannmål bortför ca 4,5 kg K/ton kärna och 10 kg K/ton halm. Vid halmbärgning ökas kaliumgivan med ca 20 kg K/ha.

Mikronäring

Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Lantmännens rekommendation är att bladgödsla med en mikronäringsprodukt, minst en gång under säsong. Höstkorn har stort behov av mangan, särskilt på lätt jord, vid torka och höga pH. Mangangödsling rekommenderas till allt höstkorn, både höst och vår.

 

Riktlinjer – mikronäring höstkorn

Produkt

Dos/ha

Kommentar

Mikro Spannmål

1-2 l

Vårbehandling eller vid behov

Mikro Mangan

0,5-1 l

Vårbehandling eller vid behov

Mikro Mangan

1-2 l

Vid minst 3-4 blad på grödan på hösten

Mangannitrat 235

1-2 l

Vårbehandling eller vid behov

Mangannitrat 235

2-4 l

Vid minst 3-4 blad på grödan på hösten

Mikro Start

3 l

I grödans tidiga stadier

Se övriga mikronäringsprodukter

 

Rekommenderade gödselmedel till höstkorn

 

Rekommenderade gödselmedel till höstkorn

 

Höst

MAP NP 12-23

Till jordar med P-klass III och lägre men hög K-klass. 

 

PK 11-21

Till jordar med P- och K-klass III och lägre.

 

YaraMila Höst 8-10,5-20 Mn

Till jordar med P- och K-klass III och lägre. Till jordar med risk för manganbrist.

 

YaraMila Höst 10-14-12

Till jordar med P-klass III och lägre samt K-klass III och högre.

 

NPK 10-11-22/ 9-10-24

Till jordar med P- och K-klass III och lägre. 

Vår

NPK 27-3-5/YaraMila 27-3-3

Där ingen P och K tillförts på hösten. 

 

YaraMila 24-4-5 och YaraMila 21-3-10

Låga P och K klasser där ingen P och K tillförts på hösten. 

 

NS 30-7, Axan, NS 27-4

 
 

N34

Svavel måste tillföras i annan gödsling. 

 

NS 27-4 flytande

Sprutning med 5/7-hålsmunstycken 

Kvävekomplettering

Axan, NS 27-4

Ammoniumkväve behöver mer regn och tid för att bli växttillgängligt. 

 

Kalksalpeter

Snabbt växttillgängligt, inget svavel

 

NS 27-4 flytande

Max 15-20 kg N/ha med flytande NS 27-4 efter DC 37

 

Denna sida är uppdaterad: 2022-03-16