Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av höstvete. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, växtnäring, tillväxtreglering och mycket mer som är av stor nytta för din veteodling.

Att tänka på:

  •  Välj sort utifrån dina produktionsmål och med hänsyn till dina geografiska förutsättningar.
  •  För att uppnå en stabil hög skörd krävs rätt mängd växtnäring och god markstatus vad gäller pH, struktur, packning och dränering.
  •  Utnyttja hösten för att bekämpa problemogräs såsom vitgröe, renkavle, blåklint, vallmo och åkerven.
  •  Nyttja hjälpmedel, t.ex. Yara N-Sensor, Atfarm, Cropsat och Yara N-Tester för att platsanpassa kvävet inom fält efter grödans behov.

Växtskyddsstrategier

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras. Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för. Nedan visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

Höstvete - svampbehandling

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling
DC 30-32 Mirador Forte 0,4-0,6 l Mot svartpricksjuka och gulrost. I samband med ogräsbehandling. Högre dosen i gulrostkänslig sort.
DC 30-32 Folicur Xpert 0,3-0,4 l Mot DTR om riklig förekomst. Obs! Max 2 ggr/år med protiokonazol-produkt.
DC 25-32 Talius 0,15-0,25 l Förebyggande mot mjöldagg. Speciellt i mjöldaggsresistenta områden.
Bladfläcksvampar - Delad behandling
DC 39-41 Revystar XL 0,75 l Körning 1: Svartpricksjuka, gul- och brunrost. 
DC 39-41 Ascra Xpro + Delaro 0,5-0,75 l + 0,2 l Körning 1: Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost. Högre dos vid högt svamptryck.
DC 51-65 Folicur Xpert 0,5 l Körning 2: Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost. Obs! Max 2 ggr/år med protiokonazol-produkt. 
Bladfläcksvampar - Enkel behandling
DC 39-55 Revystar XL 0,75-1,0 l Svartpricksjuka, gul- och brunrost. 
DC 39-55 Ascra Xpro + Delaro 0,6-0,9 l + 0,2 l Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost. Högre dos vid högt svamptryck.
Stråknäckare
DC 31-32 Poleposition 0,5 l Kör så sent som möjligt, senast i DC 32. 
Etablerat mjöldaggsangrepp
DC 25-49 Talius 0,15-0,25 l Speciellt i mjöldaggsresistenta områden. 
Gulrost och Brunrost
DC 30-69 Folicur Xpert 0,5 l Kurativ effekt.
Axfusarios
DC 61-69 Poleposition 0,6 l Kör när det är full blom, DC 63-65 för optimal effekt. 

Se effektschema för fungicider

Bekämpningströsklar svampsjukdomar i höstvete  
Svartpricksjuka Om angrepp på bladnivå 2 och 3 vid DC 37 välj delad behandling. Behandla om mer än 30-40 mm nederbörd kommit räknat från DC 32 (eller 4 regndagar räknat från DC 32).
DTR Begynnande angrepp på översta bladen.
Mjöldagg Bekämpas vid mer än 10 procent angripna plantor i stadie DC 30-31 och vid mer än 25 procent angripna plantor i stadie DC 32-39.
Stråknäckare  20 % av skotten med symtom på andra levande bladslidan utifrån räknat i DC 31-32. 
Gulrost Bekämpas vid begynnande angrepp och brunrost vid begynnande angrepp på de två översta bladen i DC 47-59.


Höstvete - insektsbehandling

Preparat Dos per ha
Bladlöss
Dos per ha
Fritfluga
Dos per ha
Sädesbladbagge
Dos per ha
Trips
Dos per ha
Vetemygga
Dos per ha
Randig Dvärgstrit
Behandlingar/
år
Kommentar
Teppeki 0,1-0,14 kg Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt 2 DC 21-77. Ej höstbehandling.
Mavrik 0,075 - 0,15 l Rek. ej 0,15 - 0,2 l 0,15 - 0,2 l 0,15 - 0,2 l 0,2 l 3 DC 10-75. Max 1 beh. på höst och 2 beh. på våren.
Nexide CS 0,05 l 0,05 l 0,05 l 0,05 l 0,05 l 0,05 l 1 DC 12-75.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Bekämpningströsklar för insekter i höstvete
Havrebladlus: Bekämpa vid 20 löss/strå.
Trips: Bekämpa vid 1–2 trips per strå innanför övre bladslidan jämnt fördelat över fältet i DC 45-49.
Gul vetemygga: 1 mygga/3 ax. Röd vetemygga: 1 mygga/6 ax.
Bladlöss på hösten (rödsot): Tidigast vid DC 13-14, vid varmt väder, tidig sådd och då bladlöss lätt hittas i fält.
Sädesbladbagge: Bekämpa vid 0,5-1,0 larv/strå (oftast i stråskjutning).

Bekämpningsströskel sädesbladlus: antal löss/strå

  DC 59 DC 59 DC 69 DC 69 DC 75 DC 75
Avräkningspris
kr/kg
< 8 ton skörd > 8 ton skörd < 8 ton skörd > 8 ton skörd < 8 ton skörd > 8 ton skörd
1,00 1,5 1 5 4 10 5
1,50 1 0,5 4 2 7 3,5
2,00 1 0,5 3 2 5 2,5
2,50 0,5 <0,5 2 1,5 4 2
3,00 0,5 <0,5 1,5 1,0 3,5 1,5

 

Höstvete - tillväxtreglering

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 25-30 Stabilan 750 SL 0,9-1,2 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C.
DC 30-39 Cuadro NT 0,4 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C.
DC 31-49 Terpal 1-1,5 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Senare behandling minskar risk för axbrytning. Lägre dosen vid blandning med svampprodukter. Obs! 60 dagars karens.

Vid stråsvaga sorter, t.ex. Hallfreda rekommenderas en delad behandling. Stabilan 750 SL senast i DC 30 och uppföljning med Terpal i DC 37-45.

Kvarnvete N+ får inte tillväxtregleras. Det kan även finnas andra specialkontrakt som t.ex. höstvete till Absolut Company som inte tillåter tillväxtreglering. Ta därför reda på vad som gäller för kontrakt som inte är standardvara på www.lantmannenlantbruk.se eller prata med din säljare.

Temperaturen bör vara över 10 °C under dagen och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24 °C.

Generellt bör dosen hållas i det lägre intervallet i blandning med svampmedel.
Mer info om tillväxtreglering

Växtnäring till Höstvete

Skördeanpassad kvävegödsling kg N/ha 

Gröda Gödsling till förväntad skörd, ton/ha
  4 5 6 7 8 9 10 11
Stärkelse- och fodervete  105 120 135-140 140-155 155-175 175-195 195-215 215-230
Kvarnvete 120 130-135 145-150 165-175 185-195 205-220 230-240 250-260

 


Riktlinjer för kvävefördelning

Gröda Från tillväxtstart
till stråskjutning
Tidig komplettering
DC 31-32
Sen komplettering
DC 37-45
Kvarnvete
skördepotential
>8 ton/ha
30 - 50 % 30 - 50 % 0 - 40%
Kvarnvete 
skördepotential
<8 ton/ha
70 - 80 %   20 - 30 %
Foder-och
stärkelsevete
70 - 80 %   20 - 30 %

 

Riktlinjer för fosforgödsling

  Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P - AL)
Skörd (ton/ha) I
(0 - 2)
II
(2 - 4)
III
(4 - 8)
Iva
(8 - 12)

IVb - V
(>12)

6 30 25 15-20 0 0
8 35 30 20-25 5 0
10   35 25-30 15 0

Spannmål bortför ca 3,5 kg P/ton kärna och under 1 kg P/ton halm.


Riktlinjer för kaliumgödsling

  Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)
Skörd (ton/ha) I
(0 - 4)
II
(4 - 8)
IIIa
(8 - 12)
lllb
(12 - 16)
IV-V
(>16)
3 40 30 10 0 0
5 50 40 20 5 0
7   50 30 15 0
9   60 40 25 0

Spannmål bortför ca 4,5 kg K/ton kärna och 10 kg K/ton halm. Vid halmbärgning ökas kaliumgivan med ca 20 kg K/ha.


Rekommenderade gödselmedel till höstvete

Tidpunkt Produkt Kommentar
Höst MAP NP 12-23 Till jordar med P-klass III och lägre men hög K-klass. 
  PK 11-21 Till jordar med P- och K-klass III och lägre.
  YaraMila Höst 8-10,5-20 Mn Till jordar med P- och K-klass III och lägre. Till jordar med risk för manganbrist.
  YaraMila Höst 10-14-12 Till jordar med P-klass III och lägre samt K-klass III och högre.
Vår NPK 27-3-5/YaraMila 27-3-3 Där ingen P och K tillförts på hösten. 
  YaraMila 24-4-5 och YaraMila 21-3-10 Låga P och K klasser där ingen P och K tillförts på hösten. 
  Axan, NS 27-4  
  N34, N27 Svavel måste tillföras i annan gödsling. 
  Urea Svavel måste tillföras i annan gödsling. Sprids tidigt i mars.
  NS 27-4 flytande Sprutning med 5/7-hålsmunstycken 
Kvävekomplettering Axan, NS 27-4 Ammoniumkväve behöver mer regn och tid för att bli växttillgängligt. 
  Kalksalpeter Snabbt växttillgängligt, inget svavel
  NS 27-4 flytande Max 15-20 kg N/ha med flytande NS 27-4 efter DC 37

 

Mikronäring
Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Lantmännens rekommendation är att bladgödsla med en mikronäringsprodukt, minst en gång under säsong.

Produkt Dos/ha
Mikro Spannmål 1-2 l
Mikro Mangan 0,5-1 l
Mangannitrat 235 1-2 l
Mikro Start  3 l

Mikronäringssortiment och innehåll

Denna sida är uppdaterad: 2024-03-14