Skjutkraftstestat och ThermoSeed

Skjutkraftstestet används för att säkra att utsädet gror även under tuffare förhållanden. Testet visar utsädets grobarhet i riktig jord under kyliga förhållanden. Thermoseed innebär att utsädet saneras från olika svampar utan kemikalier.

 

För att ge odlingen en bra start krävs ett friskt och livskraftigt utsäde. Därför gör Lantmännen skjutkraftstest på allt vårutsäde* samt allt ThermoSeed-behandlat utsäde. Vår idé är att producera ett utsäde av bästa kvalitet för bästa skörd. Mervärdet i våra produkter blir en säkrare etablering, även under tuffare förhållanden.

 

Skjutkraftstestat utsäde för en säkrare etablering
Skjutkraftstestet används för att säkra att utsädet gror även under tuffare förhållanden. Testet visar utsädets grobarhet i riktig jord under kyliga förhållanden, vilket bättre motsvarar jorden vid vårsådd än ett traditionellt papperstest. Resultatet används till beslut om partiet håller bra kvalitet eller ska kasseras, samt vilken behandlingseller betningsmetod som är optimal för partiet.

Lantmännen gör skjutkraftstest på allt vårutsäde* och allt Thermoseedbehandlat utsäde, inkl det ekologiska utsädet. Det innebär att vi ställer hårdare krav på vårt utsäde än vad branschen kräver. Testerna gör vi för att verkligen kunna erbjuda dig det bästa utsädet med optimal behandling. Ett bra utsäde innefattar såväl hög utsädeskvalitet som en odlingsmässigt bra sort som är attraktiv på marknaden.

ThermoSeed – revolutionerande utsädesbehandling
ThermoSeed-behandlat utsäde är unikt i sitt slag. Utan kemikalier saneras utsädet från olikasvampar vilket oftast är orsaken till sämre grobarhet och skjutkraft. Utsädet behandlas med noga reglerad varm, fuktig luft under en bestämd tid. Det är en metod som är utvecklad och patenterad i Sverige. Utsädet som är helt fritt från kemikalier kan du bara köpa av Lantmännen.

* Skjutkraftstest görs på allt vårkorn, vårvete, havre samt vårrågvete som produceras av Lantmännen.

Med vägledning av vårt skjutkraftstest väljer vi den utsädesbehandling som ger bäst resultat. Skjutkraftstesten görs i riktig jord och efterliknar sådd under våta och kalla förhållanden i fält. Det ger en extra kvalitetssäkring av utsädet.

Betning

Eget utsäde ska analyseras avseende sjukdomar. Även utsäde man skördat under bra förhållanden i god växtföljd kan innehålla sjukdomar som påverkar utfallet negativt. En utsädesanalys bör förutom analys av sjukdomar och sundhet innehålla grobarhet och tusenkornvikt. Detta är viktigt för att kunna så ut rätt antal grobara kärnor. Tänk på att sotanalyser måste begäras separat vilket är mycket viktigt. Undvik partier med väldigt höga smittor och välj hellre friskare partier om det finns möjlighet. Certifieringsgränsen för grobarhet är 85 % och för att säkerställa en bra kvalitet är det positivt om den är högre än det. Grobarheten kan påverkas positivt av betning, framförallt i vårvete.

Tänk på att grobarheten från maltkornsanalysen inte är detsamma som grobar Betning hetsanalysen för utsäde. För att provet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att ta ut ett representativt prov. Ta flera små prov från olika delar av partiet. Blanda ihop dessa och ta därefter ut analysprovet.

Proven skickas till Frökontrollen (www.frokontrollen.se) eller Eurofins (www.eurofins.se).

För effekter av enskilda betningsmedel och rekommenderad dos, gränsvärden när betning är nödvändig samt registreringar för enskilda produkter, se tabeller nedan.

Produkter och grödregistreringar

Produkt Vårgröda Syfte:    
Celest Formula M Vete, råg, rågvete, havre, korn Mot svampsjukdomar    
Celest Extra Formula M Vete, råg, rågvete, havre, korn Mot svampsjukdomar    
Difend Extra Vete, råg, rågvete, havre, korn Mot svampsjukdomar    
Rancona i-Mix Korn Mot svampsjukdomar    
Seedron Vete, råg, rågvete, havre, korn Mot svampsjukdomar    
Cedomon Korn, Havre Mot svampsjukdomar    
Cerall Vete Mot svampsjukdomar    

Källa: www.kemi.se

Gränsvärden för betningsbehov

Gröda Sjukdomar Smitta %
Höstråg, höstrågvete, höstvete, höstspeltvete Fusarium spp, snömögel,  brunfläcksjuka, bipolaris Sammanlagt >30 %
Vårvete, durumvete, vårråg Fusarium spp, brunfläcksjuka, bipolaris Sammanlagt >30 %
Höstkorn, vårkorn Fusarium spp >25
  Bipolaris spp >20
  Kornets bladfläcksjuka >15
  Total förekomst av dessa sjukdomar >35
Havre Fusarium spp >20
  Havrens bladfläcksjuka >50
  Total förekomst av dessa sjukdomar inkl Bipolaris >60


Källa: Jordbruksverkets Svampar och Insekter 2019

 

Effekter mot sjukdomar för olika produkter

Vete Celest Formula M Celest Extra Formula M Difend Extra Rancona i-Mix Seedron Cedomon Cerall Thermoseed
Fusarium spp inkl snömögel 4 4 4 - 4 - 3 3
Stinksot 4 4 4 - 4 - 4 4
Dvärgstinksot - 4 4 - - - - -
Brunfläcksjuka 3 4 4 - 2 - 3 3
Bipolaris - 3 3 - 3 - - 3
Rekommenderad dos 2 l/ton 2 l/ton 2 l/ton 1 l/ton 1 l/ton 7,5 l/ton 10 l/ton  
Preparattyp*** K K, S K, S K, S K, S B B TE

 

Råg & Rågvete Celest Formula M Celest Extra Formula M Difend Extra Rancona i-Mix Seedron Cedomon Cerall Thermoseed
Fusarium spp inkl snömögel 4 4 4 - 4 - - -
Brunfläcksjuka 3 4 4 - 2 - - -
Bipolaris - 3 3 - 3 - - -
Rekommenderad dos 2 l/ton 2 l/ton 2 l/ton 1 l/ton 1 l/ton 7,5 l/ton 10 l/ton  
Preparattyp*** K K, S K, S K, S K, S B B TE

 

Korn Celest Formula M Celest Extra Formula M Difend Extra Rancona i-Mix Seedron Cedomon Cerall Thermoseed
Fusarium spp (inkl snömögel) 4 4 4 - 4 2* - 3
Strimsjuka 2 3 3 4 4 2 - 3
Kornets bladfläcksjuka 3 3 3 2 3 2-3** - 4
Bipolaris - 3 3 - 3 2* - 3
Kornets flygsot - 1 1 4 4 1 - 1
Rekommenderad dos 2 l/ton 2 l/ton 2 l/ton 1 l/ton 1 l/ton 7,5 l/ton 10 l/ton  
Preparattyp*** K K, S K, S K, S K, S B B TE

 

Havre Celest Formula M Celest Extra Formula M Difend Extra Rancona i-Mix Seedron Cedomon Cerall Thermoseed
Fusarium spp 4 4 4 - 4 2* - 3
Havrens bladfläcksjuka 2 3 3 - 2 2 - 3
Bipolaris - 3 3   3 - - 3
Havrens flygsot - 3 3 - 4 1 - 3
Rekommenderad dos 2 l/ton 2 l/ton 2 l/ton 1 l/ton 1 l/ton 7,5 l/ton 10 l/ton  
Preparattyp*** K K, S K, S K, S K, S B B TE


* Effekt 3 vid smitta mindre än 30 % och grobarhet över 85 %, annars effekt 2.
** I fältförsök 2018-2019 har effekterna på kornets
 bladfläcksjuka sjunkit
***B=biologiskt, K=kontaktverkande, S=systemiskt,
LS=lokalsystemiskt, TE=termiskt

4 = Mycket bra effekt
3 = Bra effekt
2 = Viss effekt
1 = Otillfredsställande effekt
- = Uppgift saknas eller ej aktuellt

Källa övriga effekter: Jordbruksverkets Svampar och Insekter 2019

 

OBS! Kontrollera alltid produktens registering och användningsvillkor. Vissa sjukdomar är inte alltid vissa produkter regsitrerade för även om effekten kan vara god.

Denna sida är uppdaterad: 2020-03-03