Skjutkraftstestat och ThermoSeed

Skjutkraftstestet används för att säkra att utsädet gror även under tuffare förhållanden. Testet visar utsädets grobarhet i riktig jord under kyliga förhållanden. Thermoseed innebär att utsädet saneras från olika svampar utan kemikalier.

För att ge odlingen en bra start krävs ett friskt och livskraftigt utsäde. Därför gör Lantmännen skjutkraftstest på allt vårutsäde* samt allt ThermoSeed-behandlat utsäde. Vår idé är att producera ett utsäde av bästa kvalitet för bästa skörd. Mervärdet i våra produkter blir en säkrare etablering, även under tuffare förhållanden.

 

Skjutkraftstestat utsäde för en säkrare etablering
Skjutkraftstestet används för att säkra att utsädet gror även under tuffare förhål­landen. Testet visar utsädets grobarhet i riktig jord under kyliga förhållanden, vilket bättre motsvarar jorden vid vårsådd än ett traditionellt papperstest. Resultatet används till beslut om partiet håller bra kvalitet eller ska kasseras, samt vilken behandlings­ eller betningsmetod som är optimal för partiet. Lantmännen gör skjutkraftstest på allt vårutsäde* och allt ThermoSeedbehandlat utsäde, inkl det ekologiska utsädet. Det innebär att vi ställer hårdare krav på vårt utsäde än vad branschen kräver. Testerna gör vi för att verkligen kunna erbjuda dig det bästa utsädet med optimal behandling. Ett bra utsäde innefattar såväl hög utsädeskvalitet som en odlingsmässigt bra sort som är attraktiv på marknaden.

*Skjutkraftstest görs på allt vårkorn, vårvete, havre samt vårrågvete som produceras av Lantmännen. Även höstutsäde som ska ThermoSeedbehandlas skjutkraftstestas. Med vägledning av vårt skjutkraftstest väljer vi den utsädesbehandling som ger bäst resultat. Skjutkraftstesten görs i riktig jord och efterliknar sådd under våta och kalla förhållanden i fält. Det ger en extra kvalitetssäkring av utsädet.

 

ThermoSeed – revolutionerande utsädesbehandling
sitt slag. Utan kemikalier saneras utsädet från olika svampar vilket oftast är orsaken till sämre grobarhet och skjutkraft. Utsädet behandlas med noga reglerad varm, fuktig luft under en bestämd tid. Det är en metod som är utvecklad och patenterad i Sverige. Utsädet som är helt fritt från kemikalier kan du bara köpa av Lantmännen.


Bilden visar ThermoSeed-behandlingens effektivitet vid sanering av vårkorn. Obehandlad (till höger) och ThermoSeed (till vänster). Det obehandlade utsädet är angripet av olika svamparter, medan ThermoSeed-behandlingen resulterar i friska, rena och livskraftiga frön.

Betning – säkrare etablering

Eget utsäde ska analyseras avseende sjuk­ domar. Även utsäde man skördat under bra förhållanden i god växtföljd kan innehålla sjukdomar som påverkar utfallet negativt. En utsädesanalys bör förutom analys av sjuk­ domar och sundhet innehålla grobarhet och tusenkornvikt. Detta är viktigt för att kunna så ut rätt antal grobara kärnor. Sotanalyser begärs separat, men sotsjukdomar har ökat de senaste åren och bör därför alltid analy­ seras på eget utsäde. Undvik partier med mycket höga smittor och välj hellre friskare partier om det finns möjlighet. Certifie­ ringsgränsen för grobarhet är 85 % och för att säkerställa en bra kvalitet är det positivt om den är högre än det. Grobarheten kan på­ verkas positivt av betning, framförallt i vårvete.

Tänk på att grobarheten från maltkorns­ analysen inte är detsamma som grobarhets­ analysen för utsäde. För att provet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att ta ut ett representativt prov. Ta flera små prov från olika delar av partiet. Blanda ihop dessa och ta därefter ut analysprovet. Proven skickas till Frökontrollen (www.frokontrollen.se) eller Utsädesenheten, Jordbruksverket www. jordbruksverket.se.

För effekter av enskilda betningsmedel och rekommenderad dos, gränsvärden när betning är nödvändig samt registreringar för enskilda produkter, se tabeller nedan.

Produkter och grödregistreringar mot betning av svampsjukdomar i stråsäd

Produkt Vårgröda
Celest Formula M Vete, råg, rågvete, havre, korn
Celest Extra Formula M Vete, råg, rågvete, havre, korn
Difend Extra Vete, råg, rågvete, havre, korn
Rancona i-Mix Korn
Seedron Vete, råg, rågvete, havre, korn
Vibrance Duo Vete, råg, rågvete, havre
Vibrance Gold Vete, råg, rågvete, havre, korn
Vibrance Star Vete, råg, rågvete, korn
Cedomon Korn, Havre
Cerall Vete

Källa: www.kemi.se

 

Gränsvärden för betningsbehov

Gröda Sjukdomar Smitta %
Höstråg, höstrågvete, höstvete, höstspeltvete Fusarium spp, snömögel,  brunfläcksjuka, bipolaris Sammanlagt >30 %
Vårvete, durumvete, vårråg Fusarium spp, brunfläcksjuka, bipolaris Sammanlagt >30 %
Höstkorn, vårkorn Fusarium spp >25
  Bipolaris spp >20
  Kornets bladfläcksjuka >15
  Total förekomst av dessa sjukdomar >35
Havre Fusarium spp >20
  Havrens bladfläcksjuka >50
  Total förekomst av dessa sjukdomar inkl Bipolaris >60

Källa: Jordbruksverkets Svampar och Insekter 2023

Effekter mot sjukdomar i stråsäd för olika produkter

*Effekt 3 vid smitta mindre än 30 % och grobarhet över 85 %, annars effekt 2.

**I fältförsök 2018-2019 har effekterna på kornets bladfläcksjuka sjunkit.

***B =biologiskt, K=kontaktverkande, S=systemiskt, LS=lokalsystemiskt, TE=termiskt.

4 = Mycket bra effekt
3 = Bra effekt
2 = Viss effekt
1 = Otillfredsställande effekt
- = Uppgift saknas eller ej aktuellt

Källa effekter: Jordbruksverkets Svampar och Insekter 2023 samt leverantörer av produkterna

Kom ihåg!

Kontrollera alltid produktens registering och användningsvillkor. Vissa sjukdomar är inte alltid registrerade för alla produkter, även om effekten kan vara god

Denna sida är uppdaterad: 2023-03-23