Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av höstraps. Allt du behöver veta om att gödsla, ogräsbehandla, svampbehandla, insektsbehandla och tillväxtreglera höstraps. 

Att tänka på:

 • Etableringen bygger skörden. Så i rätt tid, med rätt utsädesmängd och rätt gödning.
 • Oljeväxter är en utmärkt avbrottsgröda till stråsäd, med bra förfruktsvärde till året efter.
 • Oljeväxter är känsliga för konkurrens från spillsäd och ogräs strax efter uppkomst till ca 3 örtblad. Ha en genomtänkt spillsädesstrategi och räkna med minst en ogräsbehandling. Höstraps ska ogräsbehandlas på hösten.
 • Håll noga uppsikt över fälten för att upptäcka skadeinsekter och bekämpa vid behov.
 • På skiften där det odlats raps oftare än vart sjätte år ska man räkna med en svampbehandling mot bomullsmögel och Alternaria.

Växtskyddsstrategier

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras. Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för. Nedan visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.Oljeväxter - insektsbehandling

Preparat
Raps och Rybs
Rapsjordloppa/
vågrandig
jordloppa
Rapsbagge Kålmal Rapsvivel Skidgallmygga Kålbladstekel Bifarlig Antal beh/
säsong
Registrerad Karens
dagar
Mospilan SG   0,2 kg    0,2 kg 0,2 kg     1 DC 50-80 28
Mavrik 0,2 l             1 DC 10-19 60
Mavrik   0,2 l Rek. saknas (0,2 l) 0,2 l 0,2 l     2 DC 30-71 60
Nexide CS* 0,06 l 0,06 l** 0,06 l 0,06 l 0,06 l 0,06 l X 1 DC 10-69 28

Bifarliga produkter får inte användas när det finns pollinerande insekter i fält.
*Nexide CS kräver 50 % avdriftsreducerande utrustning för användning närmare än 100 m från sjöar och vattendrag.
**Utbredd resistens mot pyretroider förekommer.

Strategi för insekter i raps

Insekter DC 51-57 DC 57 DC 63-69
Rapsbagge Mospilan SG    
Rapsbagge stark inflygning Mavrik Mospilan SG Mavrik
Blygrå rapsvivel   Pyretroid*** Mospilan SG alt. Pyretroid***
Skidgallmygga   Pyretroid*** Mospilan SG alt. Pyretroid*** 
Kålmal   Pyretroid*** Pyretroid***

Om rapsbaggar i området inte är resistenta mot pyretroid kan behandling göras med Mavrik.
Pyretroider har endast knockdowneffekt medan Mospilan har långtidseffekt.
***Godkända pyretroider är Nexide CS eller Mavrik. Se registrering på etiketten.


Bekämpningströsklar för insekter i oljeväxter

Antal insekter i medeltal per planta eller procent uppäten bladyta. De lägre intervallen vid förväntad hög skörd och högt rapspris. 

Insekter raps Jordloppor Rapsbagge     Blygrå
rapsvivel
Gröda/
utvecklingsstadie
DC 10-11 Tidigt >DC 51 DC 52-53 DC 59 DC 57-69
Höstoljeväxter, mindre plantor/svag tillväxt 5-10 % uppäten bladyta 2-3 3-4 5-6 1-2
Höstoljeväxter, kraftiga plantor/god tillväxt 5-10 % uppäten bladyta 4-6 6-8 10-11 1-2


Raps - tillväxtreglering

  Preparat Dos/ha Kommentar
Höst Caryx 0,7-1,0 l* DC 14-18, bäst effekt 4-5 örtblad höst. Stjälksträckningen stoppas upp, tillväxtpunkten hålls nära markytan. Behandlingen gynnar rotutvecklingen och har en sidoeffekt på Phoma (torröta). Den högre dosen vid tidig sådd och kraftig tillväxt.
Höst + vår Caryx 0,7 l + 0,7 l DC 14-18, bäst effekt 4-5 örtblad höst. Uppföljning på våren i DC 31-55. Behandla så tidigt som möjligt vid god tillväxt och optimal temperatur (12-20°C). Maxdos höst+vår är 1,4 l/år. Vårbehandlingen minskar huvudskottets höjdtillväxt, ökar sidoskottens tillväxt och minskar risken att grödan lägger sig.
Vår Caryx 0,7 l  DC 31-55. Behandla så tidigt som möjligt vid god tillväxt och optimal temperatur (12-20°C). Produkten har effekt från 5°C. Behandlingen minskar huvudskottets höjdtillväxt, ökar sidoskottens tillväxt och minskar risken att grödan lägger sig.

*Ju fler blad desto högre dos.

Raps och Rybs - svampbehandling

Enkel behandling        
Svamp Preparat Dos/ha Behandling Kommentar
Bomullsmögel, Alternaria Mirador Forte + Poleposition 1,0 l + 0,4 l DC 61-65 DC 65. Behandla i full blom för bäst effekt. Undvik frost i samband med Mirador Forte-behandling. 
Bomullsmögel, Alternaria Pictor Active 1,0 l DC 60-65 DC 65. Behandla i full blom för bäst effekt. 
Ljus bladfläcksjuka  Propulse 1,0 l DC 57-69 Vid angrepp på 20 % av plantorna.

 

Delad behandling        
Svamp Preparat Dos/ha Behandling Kommentar
Bomullsmögel, Alternaria - behandling 1 Mirador Forte + Poleposition 1,0 l + 0,4 l DC 61-65 Undvik frost i samband med Mirador Forte-behandling. 
Bomullsmögel, Alternaria - behandling 2 Pictor Active 0,8 l  DC 65-69 Vid lång blomning och hög svamprisk i fält kan delad behandling vara aktuellt. 

 

Svampsjukdomar - ej behandlingsbara 
Sjukdomarna kransmögel, kålbladsmögel och klumprotsjuka går inte att behandla med växtskydd. Här gäller istället att hålla en god växtföljd där oljeväxter inte odlas oftare än var sjätte år. Det är även viktigt att hålla rent från ogräs och spillplantor som kan hålla smittan vid liv i fält. Vissa sorter har gener för tolerans mot bland annat kransmögel och klumprotsjuka.


Oljeväxter - snigelbehandling

Preparat Dos per ha Kommentar
Ironmax Pro 4–7 kg Läggs direkt på ytan vid/efter sådd. Vid starka angrepp eller efter kraftigt regn kan en upprepad behandling vara nödvändig.

Nedvissning av gröna växtdelar

Preparat Dos/ha Kommentar
Raps och oljelin    
Roundup Flex 2,25 l Karens 10 dagar. 
Spectra FL 3,0 l Karens 10 dagar. 

 

Glyfosater kan skilja i registreringar vad gäller dosering och godkända användningsområden. Läs alltid aktuell etikett.Växtnäring till oljeväxter

Kväve

För höstoljeväxter är grundstrategin att lägga 60 kg N på hösten. På våren anpassas kvävegivan utifrån upptaget på hösten, förväntad skörd och förväntad mineralisering. Klipp 1 m2 raps innan invintring på hösten för att göra en bedömning av vårens behov. Mata in dina mätvärden på sfo.se. En lägsta kvävenivå i höstoljeväxter på våren bör vara 100 kg N. På våren är det lämpligt att först lägga ca 60-80 kg N när fälten är farbara och därefter komplettera upp till önskad kvävenivå.

Svavel

Det är mycket viktigt att svavelbehovet uppfylls till oljeväxter. Svavel bör tillföras i mängd som motsvarar 20 % av kvävenivån. Komplettering av svavel är aktuellt t.ex. vid användning av rena kväveprodukter som urea och kalksalpeter eller vid större del av kvävet med stallgödsel. Komplettera vid behov med någon svavelstark produkt t.ex. Kieserit, Sulfoprill, NS 21-24 eller NS 26-13.


Fosfor

Fosfor spelar en viktig roll under oljeväxternas tidiga utveckling och eftersom oljeväxter är känsligare för fosforbrist än många andra grödor är det viktigt att välja rätt fosforstrategi. Basen bör vara en NPK som myllas vid sådd. Fosfor ska inte bredspridas och/eller harvas ned utan istället myllas för att ge maximal effekt till årets gröda.


Kalium

Oljeväxter konsumerar stora mängder kalium. De gånger som oljeväxter odlas på jordar med låg kaliumklass (särskilt mulljordar) bör därför gödslingsstrategin lägga stor vikt på en kaliumstark NPK. I höstoljeväxter är det viktigt för att öka chanserna till en god övervintring.

Till höstoljeväxter på hösten:

 • YaraMila Raps (17-5-10) med hög svavelhalt och innehåll av bor.
 • NPK 15-7-12 med hög svavelhalt. Denna strategi bör kompletteras med bor.
 • PK 11-21/ NPK 10-11-22 + Sulfan (NS 24-6), NS 26-13 eller NS 27-4/Axan vid större behov av PK på hösten.
  Denna strategi bör kompletteras med bor.

 

Till höstoljeväxter på våren:

 • En del av vårgivan bör läggas som YaraMila Raps (17-5-10), NPK 15-7-12 eller annan NPK i P-AL-klass I-III, om inte PK 11-21 tillgodosett hela fosforbehovet på hösten. Denna vårgiva är främst för att gödsla P i balans över växtföljden.
 • Sulfan (NS 24-6) eller NS 26-13 som komplettering när grödans PK- behov uppfyllts. NS 27-4/Axan om lägre svavelbehov på fältet.

 

Riktlinjer för kvävegödsling till oljeväxter

Gröda Tidpunkt Gödsling till förväntad skörd, ton/ha
    3 4 5
Höstoljeväxter Höstgiva 60 60 60
  Vårgiva* 140* 160* 180*

*Anpassa efter rapsens kväveupptag under hösten genom rapsklippning eller scanning med Yara N-Sensor/Atfarm.


Riktlinjer för fosforgödsling

Skörd(ton/ha) Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)
  I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb–V
(>12)
2 35 25 15 10 0
3   30 25 15 0
4   35 30 20 0
5   40 35 25 0

Oljeväxter bortför ca 8 kg P/ton frö och 1,3 kg P/ton halm.


Riktlinjer för kaliumgödsling

Skörd(ton/ha) Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)
  I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
lllb
(12–16)
IV-V
(>16)
2 60 40 20 10 0
3   50 30 10 0
4   60 40 20 0
5   70 50 30 0


Oljeväxter bortför ca 10 kg K/ton frö men ska även gödslas för de 30 kg K/ton i halmen.


Mikronäring
Brist på ett eller flera mikronärings- ämnen kan ge betydande skördebortfall. Mikronäringsämnen tas upp i mycket små mängder men är helt nödvändiga för grödan. I oljeväxter är bor och mangan de viktigaste mikronäringsämnena. Bor ökar cellväggarnas stabilitet och förbättrar transporten av bl.a. kolhydrater inom plantan. Bor är speciellt viktig för frösättning då det behövs vid pollengroning.

Mangan aktiverar enzymer som ingår i bland annat klorofyllbildningen, fotosyntesen och proteinomsättningen. Lantmännens rekommendation är att bladgödsla med mikronäringsprodukt, minst en gång under säsong.


Riktlinjer - mikronäring oljeväxter

Produkt Dos/ha Kommentar
Mikro Raps 3 l Höst ihop med ogräsbehandling och/eller vårbehandling tidigt innan knopparna sträcks
Bor 150 1-3 l Höst ihop med ogräsbehandling om blandning möjlig. Ej blandbar med Belkar. Tidig vår innan knopparna sträcks
Mikro Mangan 0,5-1 l Höst- och/eller vårbehandling vid högt pH och lätta jordar
Mangannitrat 235 1-2 l  Höst- och/eller vårbehandling vid högt pH och lätta jordar
Mikro Start 3 l  Höst- och/eller vårbehandling från 4 blad. Bladgödsling av fosfor. 

Mer information om mikronäringssortiment och doser

Denna sida är uppdaterad: 2024-03-26