Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av vårkorn eller maltkorn. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din vårkornodling.

Att tänka på:  

• Vårkorn odlas till ölmalt, whiskeymalt, foder och etanol. Dessa kräver olika odlingsstrategier främst vad gällande kväve.
• Att dela kvävegivan ger bättre förutsättningar att uppnå önskad proteinhalt.
• Nyttja om möjligt hjälpmedel, t.ex. Yara N-Sensor, Cropsat och Yara N-Tester för att platsanpassa kvävet inom fält.

Växtskyddsstrategier Vårkorn  Maltkorn

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras.
Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för.
På nästkommande sidor visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer. 

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Vårkorn – svampbehandling

Preparat

Dos per ha

Kommentar

Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling

   

Talius

0,15-0,25 l

    >DC25. Förebyggande mot
mjöldagg. 

Comet Pro

0,25 l

>DC25. Mot tidiga angrepp av
bladfläcksvampar och rost

 

Bladfläcksvampar – Flaggbladsbehandling DC 37-45

   

Priaxor

0,5-0,75 l

mot rost och bladfläcksvampar

Ascra Xpro + Delaro

0,4 l + 0,2 l

mot rost och bladfläcksvampar

 

Etablerat mjöldaggsangrepp

   

Talius

0,15 l

DC 25-49.

 

Etablerat kornrostangrepp

   

Comet Pro

0,3– 0,4 l

DC 31-51. Högre dosintervallet vid större angrepp.

Folicur Xpert

0,4 l

DC 30-61. Kurativ effekt.

 

Axfusarios

   

Poleposition

0,6 l

Kör i full blom, DC 60-69 vilket inträffar innan hela axet är framme.  

Se effektschema för fungicider


Bekämpningströsklar för svampsjukdomar i vårkorn

Mjöldagg bekämpas vid angrepp på vart tredje blad på bladnivå 3 i stadie DC 37. I känsliga sorter då de första kolonierna uppträder på bladnivå 3.

Sköldfläcksjuka och andra bladfläcksvampar bekämpas vid angrepp på vart tredje blad på bladnivå 3 samt regnigt väder under de två senaste veckorna.

Kornrost
bekämpas i mottagliga sorter då mer än 25 procent av plantorna är angripna i stadie DC 30-31.

Vårkorn – insektsbehandling

Preparat

Dos per ha Bladlöss

Dos per ha Fritfluga

Dos per ha Minerarfluga

Dos per ha Sädesbladbagge

Dos per ha Trips

Dos per ha Kornfluga

Behandlingar/år

Teppeki**

0,1-0,14 kg

Saknar effekt

Saknar effekt

Saknar effekt

Saknar effekt

Saknar effekt

1

Mavrik

0,075–0,15 l

Rek. ej

Rek. ej

0,15–0,2 l

0,15–0,2 l

Rek. ej

2

Nexide CS

0,05 l

Rek. saknas (0,05 l)

Rek. saknas (0,05 l)

Rek. saknas (0,05 l)

Rek. saknas (0,05 l)

0,05 l

1

**Tillsätt 0,25 l superolja

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

 

Bekämpningströsklar för havrebladlus: antal löss/strå

 

DC 31

DC 51

DC 59

Avräkningspris kr/kg

antal löss/strå

1,00

3

5

11

1,50

2

3,5

7

2,00

1,5

2,5

5,5

2,50

1

2

4,5

 

 

Vårkorn – tillväxtreglering

Utvecklingsstadie

Preparat

Dos per ha

Kommentar

DC 30-39

Cuadro NT

0,4 l

Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C.

DC 31-49

Terpal

0,5-1 l

Mot liggsäd och axbrytning. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Senare behandling minskar risk för axbrytning. Obs! 60 dagars karens

DC 32-49

Cerone

0,15-0,3 l

Mot liggsäd och axbrytning. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Senare behandling minskar risk för axbrytning. Vid beräknad skörd tidigare än 60 dagar efter behandling. Ingen karens

Maltkorn får tillväxtregleras. Det kan finnas andra specialkontrakt som inte tillåter tillväxtreglering. Ta därför reda på vad som gäller för kontrakt som inte är standardvara på www.lantmannenlantbruk.se eller prata med din säljare.

Vid stråsvaga sorter, rekommenderas en delad behandling. Cuadro NT senast i DC 31 och uppföljning med Terpal eller Cerone i DC 39-49.

Temperaturen bör vara över 10° C och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24° C.

Generellt bör dosen hållas i det lägre intervallet i blandning med svampmedel.

Växtnäring till Vårvete

Mikronäring

Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Mangan och kop- parbrist är inte ovanliga i korn. Lantmännens rekommendation är att bladgödsla med en mik- ronäringsprodukt, minst en gång under säsong.

Riktlinjer – mikronäring vårkorn

Produkt

Dos/ha

Mikro Spannmål

1-2 l

Mikro Mangan

0,5-1 l

Mangannitrat 235

1-2 l

Mikro Mangan/Koppar

1,0-1,5 l 

Mikro Koppar

0,5 l

Mikro Start

3 l

Se bladgödslingstabell  

Rekommenderat gödselmedel till vårkorn

• YaraMila 20-5-10, YaraMila 24-4-5, NPK 15-7-12 eller NPK 20-4-8 vid P-AL klass III och vid K-AL klass II-III.
• YaraMila 22-6-6 eller NPK 15-7-12 vid lägre P-AL klasser och vid odling på mulljord med lågt kvävebehov.
• YaraMila 27-3-3 eller NPK 27-3-5 vid höga P-AL och K-AL klasser.
• Kompletterinsgödsling vid DC 31-32 (37): NS 27-4, Axan eller Kalksalpeter.

För att jämna ut proteinhalt och platsanpassa kväve, nyttja Yara N-Sensor eller Atfarm i stråskjutningen. Även hjälpmedel som t.ex. Cropsat och Yara N-Tester är lämpliga för att styra kvävegödslingen till rätt proteinhalt efter grödans skördepotential. Nya högavkastande sorter, t. ex. RGT Planet och Laureate kräver högre kvävegiva än tidigare sorter, t.ex. Propino för att uppnå rätt proteinhalt beroende av en högre avkastning.

Riktlinjer för kvävefördelning

Skördenivå

Vid sådd

Tidig komplettering 
DC 31-32 (37)

Korn, mer än 5 ton

80 %

20 %

Korn, mindre än 5 ton 

100 %

 

 

Skördeanpassad kvävegödsling kg N/ha

 

Gödsling till förväntad skörd, ton/ha

Gröda

4

5

6

7

8

9

Vårkorn, foder

85

100

120

135

150

170

Vårkorn, ölmalt

70-75

85-95

100-110

115-125

130-145

145-160

Vårkorn, whiskey

90-100

110-120

130-145

150-165

170-185

190-200

 

Riktlinjer för fosforgödsling

Skörd (ton/ha)

Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)

 

I

II

III

IVa

IVb–V

(0–2)

(2–4)

(4–8)

(8–12)

(>12)

 

3

20

15

10

0

0

5

25

20

15

5

0

7

35

30

25

10

0

9

 

35

30

15

0

Spannmål bortför ca 3,5 kg P/ton kärna och under 1 kg P/ton halm.

 

Riktlinjer för kaliumgödsling

Skörd (ton/ha)

Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)

 

I

II

IIIa

lllb

IV-V

(0–4)

(4–8)

(8–12)

(12–16)

(>16)

 

3

40

30

10

0

0

5

50

40

20

5

0

7

 

50

30

15

0

9

 

60

40

25

0

Spannmål bortför ca 4,5 kg K/ton kärna och 10 kg K/ton halm. Vid halmbärgning ökas kaliumgivan med ca 20 kg K/ha.

Denna sida är uppdaterad: 2022-03-16