Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av vårkorn eller maltkorn. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din vårkornodling.

Att tänka på:

  • Vårkorn odlas till ölmalt, whiskeymalt, foder och etanol. Dessa kräver olika odlingsstrategier främst vad gällande kväve.
  • Att dela kvävegivan ger bättre förutsättningar att uppnå önskad proteinhalt.
  • Nyttja om möjligt hjälpmedel, t.ex. Yara N-Sensor, Cropsat och Yara N-Tester för att platsanpassa kvävet inom fält.

Växtskyddsstrategier

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras. Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för. Nedan visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

Vårkorn - svampbehandling

Preparat Dos per ha Kommentar
Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling
Talius 0,15-0,25 l >DC25. Förebyggande mot mjöldagg. 
Comet Pro 0,25 l >DC25. Mot tidiga angrepp av bladfläcksvampar och rost
Bladfläcksvampar – Flaggbladsbehandling DC 37-45
Priaxor 0,5-0,75 l mot rost och bladfläcksvampar
Ascra Xpro + Delaro 0,4 l + 0,2 l mot rost och bladfläcksvampar
Etablerat mjöldaggsangrepp
Talius 0,15 l DC 25-49.
Etablerat kornrostangrepp
Comet Pro 0,3– 0,4 l DC 31-51. Högre dosintervallet vid större angrepp.
Folicur Xpert 0,4 l DC 30-61. Kurativ effekt.
Axfusarios    
Poleposition 0,6 l Kör när det är full blom, DC 63-65 för optimal effekt. 

Se effektschema för fungicider

 

Bekämpningströsklar svampsjukdomar i vårkorn
Sköldfläcksjuka och andra
bladfläckssvampar
Bekämpas vid begynnande angrepp och regnigt väder. Riktvärde för bekämpning är symtom på mer än 10 % av bladen på de översta bladen.
Mjöldagg Bekämpas vid begynnande angrepp i känsliga sorter eller vid 25 % angrepp på de översta bladen i mindre känsliga sorter. 
Kornrost Bekämpas i mottagliga sorter då mer än 10 procent av plantorna är angripna i stadie DC 31-59.


Vårkorn - insektsbehandling

Preparat Dos per ha Bladlöss Dos per ha Fritfluga Dos per ha Minerarfluga Dos per ha Sädesbladbagge Dos per ha Trips Dos per ha Kornfluga Behandlingar/år Kommentar
Teppeki* 0,1-0,14 kg Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt 1 DC 21-77.
Mavrik 0,075–0,15 l Rek. ej Rek. ej 0,15–0,2 l 0,15–0,2 l Rek. ej 2 DC 10-75.
Nexide CS 0,05 l 0,05 l 0,05 l 0,05 l 0,05 l 0,05 l 1 DC 12-75.

*Tillsätt 0,25 l superolja
Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Bekämpningströsklar för havrebladlus i vete, korn och havre

  DC 31 DC 51 DC 59
Avräkningspris kr/kg antal löss/
strå
antal löss/
strå
antal löss/
strå
1,00 3 5 11
1,50 2 3,5 7
2,00 1,5 2,5 5,5
2,50 1 2 4,5
3,00 <1 1,5 3,5

 

Bekämpningströsklar för insekter i vårkorn
Havrebladlus: Se tabell ovan.
Sädesbladbagge: Bekämpa vid 0,5-1,0 larv/ strå (oftast i stråskjutning). 
Kornjordloppa: Bekämpningströskel saknas men kör när beståndet ser hotat ut och vid varmt och torrt väder.
Kornfluga: Bekämpningströskel saknas. Bekämpa vid inflygning/ äggläggning, oftast i mitten av maj till mitten av juni.


Vårkorn - tillväxtreglering

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 30-39 Cuadro NT 0,4 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C.
DC 31-49 Terpal 0,5-1 l Mot liggsäd och axbrytning. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Senare behandling minskar risk för axbrytning. Obs! 60 dagars karens. Lägre dosen vid blandning med svampprodukter.
DC 32-49 Cerone 0,15-0,3 l Mot liggsäd och axbrytning. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Senare behandling minskar risk för axbrytning. Vid beräknad skörd tidigare än 60 dagar efter behandling. Ingen karens. Lägre dosen vid blandning med svampprodukter.

Maltkorn får tillväxtregleras. Det kan finnas andra specialkontrakt som inte tillåter tillväxtreglering. Ta därför reda på vad som gäller för kontrakt som inte är standardvara på www.lantmannenlantbruk.se eller prata med din säljare.

Vid stråsvaga sorter, rekommenderas en delad behandling. Cuadro NT senast i DC 31 och uppföljning med Terpal eller Cerone i DC 39-49.

Temperaturen bör vara över 10 °C under dagen och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen.
Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24 °C. Generellt bör dosen hållas i det lägre intervallet i blandning med svampmedel.

Mer info om tillväxtreglering


Växtnäring till Vårkorn

Mikronäring

Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Mangan och kopparbrist är inte ovanliga i korn. Lantmännens rekommendation är att bladgödsla med en mikronäringsprodukt, minst en gång under säsong.

Riktlinjer - mikronäring vårkorn

Produkt Dos/ha
Mikro Spannmål 1-2 l
Mikro Mangan 0,5-1 l
Mangannitrat 235 1-2 l
Mikro Koppar 0,5 l
Mikro Start 3 l

Mikronäringssortiment och innehåll

Rekommenderat gödselmedel till vårkorn

  • YaraMila 20-5-10, YaraMila 24-4-5 eller NPK 15-7-12 vid P-AL klass III och vid K-AL klass II-III.
  • YaraMila 22-6-6 eller NPK 15-7-12 vid lägre P-AL klasser och vid odling på mulljord med lågt kvävebehov.
  • YaraMila 27-3-3 eller NPK 27-3-5 vid höga P-AL och K-AL klasser.
  • Kompletteringsgödsling vid DC 31-32 (37): NS 27-4, Axan eller Kalksalpeter.
  • Om Urea, N34 eller N27 används som kvävegödsel måste svavel tillföras separat med t.ex. NS 21-24. Obs! Urea måste myllas inom 4 timmar på obevuxen mark.

 

För att jämna ut proteinhalt och platsanpassa kväve, nyttja Yara N-Sensor eller Atfarm i stråskjutningen. Även hjälpmedel som t.ex. Cropsat och Yara N-Tester är lämpliga för att styra kvävegödslingen till rätt proteinhalt efter grödans skördepotential.


Riktlinjer för kvävefördelning

Skördenivå Vid sådd Tidig komplettering DC 31-32 (37)
Korn, mer än 5 ton 80% 20%
Korn, mindre än 5 ton  100%  

 

Skördeanpassad kvävegödsling kg N/ha

Gödsling till förväntad skörd, ton/ha
Gröda 4 5 6 7 8 9
Vårkorn, foder 85 100 120 135 150 170
Vårkorn, ölmalt 70-75 85-95 100-110 115-125 130-145 145-160
Vårkorn, whiskey 90-100 110-120 130-145 150-165 170-185 190-200

 

Riktlinjer för fosforgödsling 

Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)
Skörd (ton/ha) I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
Iva
(8–12)
IVb–V 
(>12)
3 20 15 10 0 0
5 25 20 15 5 0
7 35 30 25 10 0
9   35 30 15 0

Spannmål bortför ca 3,5 kg P/ton kärna och under 1 kg P/ton halm.


Riktlinjer för kaliumgödsling

Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)
Skörd (ton/ha) I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
lllb
(12–16)
IV-V
(>16)
3 40 30 10 0 0
5 50 40 20 5 0
7   50 30 15 0
9   60 40 25 0

Spannmål bortför ca 4,5 kg K/ton kärna och 10 kg K/ton halm. Vid halmbärgning ökas kaliumgivan med ca 20 kg K/ha.

Denna sida är uppdaterad: 2024-03-28